Opiskelijatutka 2016 -kyselyn tuloksia

Julkaistu 2016-10-03 12:51:35 EEST.

Opiskelijatutka on VAMKin oma vuosittain kaikkia opiskelijoita koskeva kysely, jolla kerätään palautetta opintojen etenemisen mukaan laadituilla kysymyksillä. Yhteisenä teemana on tyytyväisyys opintoihin.

Kaikkiaan kyselyssä kävi ilmi, että ryhmäohjaajien infoja ja tunteja sekä tutoreiden toimintaa pidetään hyvin tärkeänä opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijat antoivat myönteistä palautetta VAMKin rennosta ilmapiiristä ja siitä, että opettajat ovat alansa asiantuntijoita. Meillä on suuri joukko loistavia asiansa osaavia opettajia, jotka saavat opiskelijat innostumaan opettamastaan aineesta. Monipuoliset opetusmenetelmät, käytännön esimerkit, oikeat projektit ja työelämässä tehdyt harjoittelut koetaan tehokkaimmiksi tavoiksi oppia tulevaan ammattiin.

Alla on yhteenveto keskeisistä tuloksista.

Tutkan tuloksia käsitellään johtoryhmässä, hyvinvointityöryhmässä sekä koulutusten esimiesten johdolla koulutusten kokouksissa.

Lisätietoja:
tarja.kettunen@vamk.fi

_ _

Ensimmäisen vuoden opiskelijat

Kyselyyn vastasi 156 opiskelijaa, joista 11 oli monimuoto-opiskelijoita. Kyselyn erityisteemana on opintojen aloitus ja perehdytys.

Opintoihin perehdyttämiseen ollaan tyytyväisiä, vaikkakin parantamisen varaa aina on. Tuutoreihin ollaan tyytyväisiä. Ryhmäohjaajien osalta mielipiteet jakautuvat. Opiskelu VAMKissa koetaan turvalliseksi. Ryhmäkokojen suuruuteen oltiin melko tyytymättömiä. Lähes puolet vastaajista hankkii tuloja käymällä töissä opintojen ohella. Ykkösten mielikuva VAMKista on vastannut odotuksia: 80 prosenttia on tyytyväisiä opintoihin ja puolet suosittelisi VAMKia opiskelupaikaksi. Keskeyttämistä harkitsevien keskeisiä syitä ovat aikeet hakea muualle opiskelemaan, liian kova opiskelutahti, vääräksi koettu alavalinta tai että opetuksen sisältö ja taso eivät vastanneet odotuksia.

Toisen vuoden opiskelijat

Kyselyyn vastasi 102 opiskelijaa, joista 20 oli monimuoto-opiskelijoita. Kyselyn erityisteemana on
ohjaus, opetus- ja opiskelumenetelmät, opintojen käytännön järjestelyt sekä kielten ja matematiikan opinnot.

Kehityskeskusteluiden pitäminen oli vaihtelevaa, monimuoto-opiskelijat pitivät ryhmäohjaajan tapaamismahdollisuuksia ja tavoitettavuutta puutteellisena. Suuntautumisvaihtoehdoista ja opinnäytteestä toivotaan enemmän tietoa. Tyytyväisyys opetus- ja opiskelumenetelmiin hajautuu: tyytymättömyyttä on mm. harjoitustehtävien läpikäyntiin ja verkko-opintotarjontaan. Opetusmenetelmiä ja arviointikriteerejä pidettiin yksipuolisina. Opiskelijat toivoivat, että osalla opintojaksoista Moodlea käytettäisiin tehokkaammin. Opiskelijoiden mielestä myös henkilökohtaisen palautteen saaminen opintojakson aikana olisi toivottavaa.

Kolmannen vuoden opiskelijat

Kyselyyn vastasi 94 opiskelijaa, joista 7 oli monimuoto-opiskelijoita. Kyselyn erityisteemana on tyytyväisyys opintojen sisältöön, kansainvälisyyteen, palautteisiin ja tukipalveluihin.

Opettajien opetusmenetelmissä- ja taidoissa koetaan olevan suuria eroja. Suuntautumisvaihtoehdoista kaivataan lisää tietoa. Kansainvälisyyteen ei koeta saavan kannustusta ja riittävästi tietoa, esim. vaihdon sovittaminen opiskelun ja valmistumisen aikatauluihin. Työelämäyhteyksien toivotaan näkyvän enemmän opinnoissa. VAMKia opiskelupaikaksi suosittelevien määrä laskee tässä ryhmässä. Opintojen keskeyttämistä harkitsevien suurin syy on tyytymättömyys opetuksen tasoon. Osa opettajista ei pyydä tai kehota antamaan palautetta; myös osa opiskelijoista kokee palautteen antamisen hyödyttömäksi, koska annettuun palautteeseen ei reagoida. Vain harva opettaja käsittelee saamaansa palautetta opiskelijoiden kanssa.

Neljännen vuoden opiskelijat

Kyselyyn vastasi 49 opiskelijaa, joista 5 oli monimuoto-opiskelijoita.  Kyselyn erityisteemana on opinnäytetyöprosessi, harjoittelu, jatko-opintosuunnitelmat sekä ja työtilanne.

Kriittisyys opintojen laatua kohtaan lisääntyy ja halukkuus suositella VAMKia laskee yleisesti tässä vastaajaryhmässä. Opiskelijat kokevat epävarmuutta työelämävalmiuksistaan. Opinnäytetyön ohjaamiseen ja aikataulutukseen toivotaan opettajilta mutta myös työelämältä enemmän tukea. Harvalla on jatko-opintosuunnitelmia, suurin osa aikoo hakea työtä Vaasan seudulta.

Ylempi AMK, kaikki vuosikurssit
Kyselyyn vastasi 16 opiskelijaa. Mielikuva VAMKista on hyvä. Opintoihin perehdyttämistä toivotaan alkuun lisää. Opintojen sisältöön ollaan yleisesti tyytyväisiä. Keskeyttämistä harkitsevien pääsyynä on työn ja vapaa-ajan opiskeluun sovittamisen vaikeudet.

Koko kyselyssä toistuvia kehittämisehdotuksia

  • Opintojaksopalautteen antaminen koetaan turhaksi, mikäli opettajat eivät puolestaan aktiivisesti anna palautetta opiskelijoille tai jos heidän kehittämisehdotuksiaan ei huomioida
  • Portalin ja Moodlen käyttö kaikille opettajille pakolliseksi, jotta kurssiaineistot saatavilla. Olisi hyvä, jos opiskelijat ensisijaisesti voisivat pyytää suoraan opettajaa täydentämään puuttuvia tietoja Portaaliin/Moodleen, tietoa puutteista voi laittaa myös tutorin välityksellä, koulutuspäällikölle tai riittävän yksilöidyn tiedon feedyn kautta, jolloin pyyntö voidaan välittää eteenpäin
  • Tarvitaan lisää opiskelijavastauksia: VAMOK voi kampanjoida opiskelijoille ja opettajat muistuttaa opintojaksojen päätteeksi
  • Arviointikriteerien tasapuolisuus ja läpinäkyvyys
  • Opintojaksosisältöjen päällekkäisyyksien vähentäminen tiedonkulun lisäämisellä opettajien kesken
  • Kansainvälisten valmiuksien tarjoamisen varmistaminen
  • Opinnäytetyön etenemisen eri vaiheiden edistäminen, mm. opinnäytetyöpassin käyttöönotto kaikissa koulutuksissa
  • Avoimen AMK:n kautta tutkinto-opiskelijaksi tulevien perehdyttämisen tehostaminen

 

Takaisin