Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu

Harjoittelun tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saa laaja-alaisen kuvan sosiaali- ja terveysalan asemasta ja merkityksestä.  Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy eri toimintaympäristöissä alansa ammattitehtäviin, niiden teoreettisiin perusteisiin sekä käytännön tietoihin ja taitoihin.  Oman alan ammattietiikan sisäistäminen kuuluu myös harjoittelun tavoitteisiin.

Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä.

Jokaisella harjoittelujaksolla on opintosuunnitelman mukaiset tavoitteet ja lisäksi opiskelija laatii omat tavoitteensa. Tavoitteiden laadintaa ohjaa harjoittelusta vastaava opettaja.

Linkki opetussuunnitelmiin

Harjoittelun suorittaminen ja arviointi

Sosiaalialan koulutusohjelmassa harjoittelun laajuus on 45 opintopistettä, hoitotyön koulutusohjelmassa 85 opintopistettä ja terveydenhoitotyön koulutusohjelmassa 105 opintopistettä.  Harjoitteluviikko on 40 tuntia, josta oppimistehtäviin on varattu 2 tuntia viikossa.

Työvuorot laaditaan harjoittelupaikan työaikamuodon mukaisesti harjoittelun ohjaajan kanssa ja merkitään työvuorolistaan.  Poissaoloista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian harjoittelupaikkaan ja harjoittelua ohjaavalle opettajalle. Harjoittelujakson päätyttyä opiskelija, harjoittelun ohjaaja ja opettaja allekirjoittavat työvuorolistan.  Alkuperäinen työvuorolista tulee opettajalle ja kopio jää harjoittelupaikkaan.

Hoitotyön koulutusohjelmissa ennen harjoittelun alkua tulee olla suoritettuna lääkelaskut ja kyseiseen harjoitteluun liittyvät harjoitustunnit.

Arviointi kohdistuu harjoittelulle asetettuihin tavoitteisiin, opiskelijan itsearviointiin sekä koko harjoitteluprosessiin.  Opiskelijan tulee saada arviointia ja palautetta oppimisestaan koko harjoittelujakson ajan.  Arviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaaja ja opettaja.  Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.