Harjoitteluraportin teko-ohje

Tavoite

Raportin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaiskuva siitä, miten hän on voinut käyttää tietojaan ja taitojaan käytännössä sekä mitä asioita vielä tulisi opiskella lisää. Raportin perusteella harjoittelusta vastaava opettaja pystyy arvioimaan perus- ja/tai ammattiharjoittelun laadun sekä suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimustyön määrän opintopisteissä.

Muotoseikat

Raportti kirjoitetaan ainakin 10 viikkoa kestäneen ammattiharjoittelujakson jälkeen.

Raportin pituus on vähintään 5 sivua (liitteet eivät mukaan laskettuina). Raportissa käsitellään seuraavia asioita:

Sisältö

Tietoa yrityksestä/organisaatiosta:

 • Harjoittelun ajankohta, yhdyshenkilö ja osasto
 • Yleistä yrityksestä/organisaatiosta
 • Yrityksen liikevaihto, markkina-alueet, asiakkaat, kilpailijat, tuotteet/palvelut …
 • Yrityksen muut sidosryhmät: toimittajat, omistajat ja muut
 • Henkilöstövahvuus, -rekrytointi, -koulutus, toiminta vapaa-aikana
 • Resurssit (atk-laitteet, -ohjelmat, koneet …) joita käytetään toiminnassa

Opiskelijan harjoittelua koskevat tiedot ja itsearviointi:

Suositellaan että harjoittelujakson aikana opiskelija tekee työpäiväkirjan viikottain. Viikkotyöpäiväkirjasta tehdään yhteenveto raporttiin. Työpäiväkirjankin voi liittää raporttiin.

Raportissa työtehtävät ryhmitellään  ja  kerrotaan työtuntimäärät  sekä tehdään itsearviointi ja analysoidaan harjoittelua.

Työtehtävistä kerrotaan seuraavia asioita:

 • Työtehtävien kuvaukset, työskentelytavat, työtuntimäärä, työn vaativuustaso. Onko perusharjoittelua vai ammattiharjoittelua. Onko suorittavaa työtä vai suunnittelu-, kehtis-, tutkimustyötä.
 • Mitä olet oppinut (missä kehittynyt) tässä työtehtävässä
 • Missä asioissa koet eniten tarvetta kehittyä
 • Kirjaa positiiviset/negatiiviset kokemukset
 • Itsearviointi koko harjoittelujaksosta
 • Opinnäytetyön mahdollisuus harjoittelupaikassa

Täytyy muistaa että salaiset ja arkaluontoiset tiedot eivät saa esiintyä raportissa. Työnantajan yhdyshenkilö lukee läpi  ja allekirjoittaa raportin ennen sen jättämistä harjoittelusta vastaavalle opettajalle.

Hyväksyminen

Raportti on jätettävä opettajalle viimeistään kuukausi harjoittelujakson päättymisen jälkeen. Harjoittelujaksoa ei hyväksytä ennen kuin raportti on jätetty ja hyväksytty.