Vaasan ammattikorkeakoulu  
  Diploma Supplement Label Auditoitu

OPINNOT JA SUORITUKSET

OPISKELU- JA SUORITUSOIKEUS

Opiskeluaika

Opiskeluoikeus on jokaisella, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja jolla vielä on käytettävissä opiskeluaikaa. Opiskeluaikaa on varattu koulutusohjelman laajuutta vastaavan ajan lisäksi yksi vuosi. Kokopäiväopintoihin on siis käytettävissä tekniikan ja liikenteen sekä terveydenhoitotyön koulutusohjelmissa 5 vuotta ja muissa koulutusohjelmissa 4,5 vuotta. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei hänelle ole myönnetty erityisistä syistä lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Lisäaikaa voidaan myöntää pääsääntöisesti korkeintaan yhdeksi lukuvuodeksi. Työssäoloa kokopäiväopintojen aikana ei pidetä lisäajan myöntämisen erityisperusteena. Lisäaikahakemukseen tulee liittää suunnitelma siitä, miten opiskelija aikoo suorittaa opintonsa päätökseen. Hakemus toimitetaan opintotoimistoon. Hakemuslomake ja tarkemmat ohjeet ovat saatavissa osoitteesta: http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/lomakkeet/.

Ilmoittautuminen

Kaikkien opiskelijoiden tulee ilmoittautua kerran lukuvuodessa joko läsnä- tai poissaoleviksi opiskelijoiksi. Opintojaan jatkavat ilmoittautuvat ennen syyslukukauden alkamista. Ilmoittautuminen koskee aina koko edessä tai jäljellä olevaa lukuvuotta. Niillä, jotka eivät ole ilmoittautuneet, menettävät opiskeluoikeutensa. Ilmoittautumistieto välitetään myös ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnalle, joten päivitykseen on syytä suhtautua vakavasti, koska se vaikuttaa opiskelijan opintotukeen. Opinto-oikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Lukuvuoden 2007-2008 ilmoittautumisaika on 10.4. - 3.9.2007. Opintojaan jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat intranetissä toimivan WinhaWille-liittymän https://secure.puv.fi/wille kautta. Normiajan ylittäneet ilmoittautuvat opintotoimistosta tai edellä olevasta www -osoitteesta saatavalla lomakkeella.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee päivittää omat yhteystietonsa ja sähköpostiosoitteensa WinhaWillen kohdassa "Osoitteenmuutos".

Poissa-/läsnäoloilmoituksen muuttaminen

Poissa-/läsnäoloilmoittautumista voi muuttaa vain lukuvuoden vaihtuessa painavasta syystä. Kevätlukukauden osalta muutos ilmoittautumiseen on tehtävä 11.1.2008 mennessä ilmoittamalla tästä opintotoimistoon.

Tutkinnon suorittamisaikana opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä enintään kahden lukuvuoden ajaksi, mutta kerralla vain yhdeksi lukuvuodeksi. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Poissaoloaikana ei voi harjoittaa opintoja, ei saada merkintöjä opintorekisteriin eikä saada opintotukea. Poissaolo-oikeuden käyttämistä on syytä harkita tarkoin. Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut poissaolevaksi mutta ei kuitenkaan osallistu opintoihin tai vain sattumanvaraisesti, käytössä oleva opintoaika kuluu ”turhaan”. Toisaalta esim. työssäolon vuoksi käytetty poissaolo voi osoittautua harmilliseksi, mikäli opiskelija joutuisi pakottavasta syystä kuitenkin olemaan vielä poissa.

Eroaminen

Opiskelijan, joka aikoo luopua opiskelijapaikastaan siirtyäkseen toiseen oppilaitokseen tai työelämään tai jonkin muun syyn takia, tulee jättää välittömästi eroamisilmoitus opintotoimistosta tai verkkosivulta saatavaa lomaketta käyttäen. Ennen anomuksen tekemistä on asiasta käytävä keskustelu osastojohtajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Jokaisen tietylle opintojaksolle osallistuvan opiskelijan tulee ilmoittautua opintojaksoon WinhaWille järjestelmän kautta https://secure.puv.fi/wille, sekä lisäksi tulee olla läsnä ensimmäisellä oppitunnilla. Ilmoittautuminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle.

Ilmoittautuminen ao. periodilla alkaviin pakollisiin opintoihin WinhaWillessä suoritetaan seuraavan aikataulun mukaan:

 • Periodi 1: ilmoittautumisaika 17.8. ­-2.9.2007
 • Periodi 2: ilmoittautumisaika 8.10. – 2.11.2007
 • Periodi 3: ilmoittautumisaika 10.12.- 11.1.2008
 • Periodi 4: ilmoittautumisaika 18.2.- 14.3.2008
 • Periodi 5: ilmoittautumisaika 14.4.- 9.5.2008

Opintojaksoon osallistumisen evääminen

Opiskelijan osallistuminen tiettyyn opintojaksoon voidaan evätä, jos opiskelijan pohjatiedot katsotaan täysin riittämättömiksi. Osallistuminen evätään erityisesti silloin, kun opintojakson suorittamiseen liittyy pohjatietojen puuttumisesta johtuva turvallisuusriski.

Suuntaavien opintojen aloittaminen

Suuntaavien opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut ensimmäisen opintovuoden opinnot. Liiketalouden ja matkailun yksikössä suuntaavat opinnot alkavat 2. opintovuotena ja tekniikan ja liikenteen yksikössä kolmantena. Sosiaali- ja terveysalalla tulee ammatilliset perusopinnot olla kokonaan suoritettuina ennen suuntaavien opintojen aloittamista.

Opinnäytetyön aloittaminen

Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan kolmannen lukuvuoden aikana. Ohjeet opinnäytetyön tekemiseen löytyvät ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. Opinnäytetyön aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut perusopinnot. Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmissa tämän lisäksi vähintään 30 opintopistettä suuntaavia opintoja eli yhteensä 150 opintopistettä.

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavien opintojen tarkoituksena on laajentaa ja syventää ammatillista tietämystä ja osaamista. Näitä voidaan valita joko ammattikorkeakoulun omasta tai muiden korkeakoulujen tarjoamista opinnoista. Muualla suoritettavista opintojaksoista on sovittava etukäteen osastonjohtajan kanssa. Muualla suoritetut opinnot rekisteröidään hyvityssuorituksina erillisen anomuksen perusteella.

Ammattikorkeakoulun omat vapaasti valittavat opinnot toteutetaan maanantaisin ja torstaisin alkaen klo 15.15. Ilmoittautuminen tapahtuu periodeittain seuraavasti:

 • Periodi 1: 17.-29.8.2007, opetusviikot 36 - 43
 • Periodi 2: 8.-24.10.2007, opetusviikot 44 - 50 
 • Periodi 3: 10.-19.12.2007, opetusviikot 2 - 8
 • Periodi 4: 18.2.-5.3.2008, opetusviikot 11 – 17

Ilmoittautuminen tapahtuu WinhaWillen kautta https://secure.puv.fi/wille. Lisätietoja vapaasti valittavista opinnoista antavat opinto-ohjaajat ja osastonjohtajat. Myös osoitteesta http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/opinnot/vapaastivalittavatopinnot/ löytyy lisätietoja asiasta.

Tieto- ja viestintätekniikalla tuetut opinnot

Vaasan ammattikorkeakoulu kehittää ja toteuttaa aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä opetuksessa. Uusia ajan ja paikan suhteen vapaampia ja mielekkäitä oppimismahdollisuuksia voidaan tarjota yhä useammalle verkko-opiskelusta kiinnostuneelle. VAMK:ssa TVT-tuettu opetus on joko verkkotuettua lähiopetusta tai täysin virtuaalista, tietoverkon välityksellä tapahtuvaa opetusta, jolloin koko opintojakso suoritetaan jollakin verkko-opetusalustalla tai opintojakso toteutetaan interaktiivisten verkkotyökalujen avulla tai näiden molempien yhdistelmänä.

Jokaisen tutkinto-opiskelijan tulee suorittaa vähintään yksi täysin virtuaalinen opintojakso. Mikäli koulutusohjelman OPS:iin ei kuulu yhtään täysin virtuaalista opintojaksoa, tulee opiskelijan itse huolehtia siitä, että opintoihin sisältyy myös virtuaalinen opintojakso (esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin). Ulkopuolisten virtuaaliopintojen rahoituksesta vastaa VAMK, mikäli opiskelija on hoitanut lupa-asiat ohjeiden mukaisesti (HUOM: oppilaitos ei korvaa matka tms. kustannuksia, vain kurssimaksun). Mikäli jokin asia on epäselvä, yksityiskohdat on syytä varmistaa aina ennen ilmoittautumista. Ilmoittautumisohjeet sekä lisätietoja verkko-opinnoista löytyy VAMK:n verkkosivuilta osoitteesta: http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/virtuaaliopinnot/. Lisäksi verkko-opetukseen liittyvissä asioissa opiskelijoita palvelee Mira Pihlaja. Sähköposti: mira.pihlaja@puv.fi.

Lisäopetus

Opintojaksoon kuuluvan perusopetuksen lisäksi voidaan järjestää ylimääräistä opetusta niille opiskelijoille, joilla ilmenee erityisen suuria vaikeuksia saavuttaa opetussuunnitelmissa edellytetyt vähimmäistavoitteet. Aloitteen lisäopetuksen järjestämisestä voi tehdä joko opiskelija tai opettaja. Tarvittava lisäopetuksen määrä selvitetään kussakin tapauksessa erikseen. Lupa lisäopetuksen järjestämiseen anotaan toimialajohtajalta käyttäen tarkoitukseen laadittua lomaketta, joita saa opintotoimistosta tai koulun verkkosivulta http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/lomakkeet/.

Opintoretket

Opintoretkien tarkoituksena on tutustua alan työympäristöihin, messuihin sekä muihin näihin verrattaviin kohteisiin. Yli vuorokauden kestävät opintoretket on tarkoitettu lähinnä opintojensa loppuvaiheessa oleville.

Opintoretkiä saa lukukausien aikoina tehdä yleensä vain kotimaisiin kohteisiin ja niiden on tapahduttava aina opettajan valvonnassa.

Opintoretkeä koskeva anomus on jätettävä osastonjohtajalle vähintään viikko ennen retken alkamista. Anomuksesta tulee ilmetä  ainakin seuraavat asiat:

 • matkaohjelma aikatauluineen ja tutustumiskohteineen
 • matkan valvojana toimivan opettajan nimi
 • matkanjohtajana toimivan opiskelijan nimi
 • selvitys retken vuoksi muuttuvista opetusjärjestelyistä asianomaisten opettajien varmentamana
 • matkan kustannusarvio

Opintoretken aikana olevista viikkotyöjärjestyksen mukaisista opetustunneista katsotaan pidetyiksi ainoastaan valvojana toimivan opettajan tunnit kyseiselle ryhmälle. Anomuksesta ammattikorkeakoulu saattaa osallistua retken kustannuksiin.

Sivun ylläpitäjä: Erkki Kokkonen
Viimeksi päivitetty: 20.6.2007, Erkki Kokkonen
Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Palaute