Vaasan ammattikorkeakoulu  
  Diploma Supplement Label Auditoitu

OPETUSSUUNNITELMIEN RAKENNE

Vaasan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat muodostuvat perusopinnoista, suuntaavista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä.

Opintojen moduulijako, tavoitteet, sisällöt ja sijoittuminen eri vuosille on esitetty koulutusohjelmaohjelmakohtaisissa kuvauksissa, jotka näkyvät sähköisessä Opinto-oppaassa 2007-2008 osoitteessa: http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/opinto-opas/

PERUSOPINNOT

Perusopinnot koostuvat yleisistä perusopinnoista ja ammatillisista perusopinnoista, jotka määritellään lähemmin opetussuunnitelmissa. Perusopintojen laajuus on 57-161 opintopistettä koulutusalasta ja -ohjelmasta riippuen.

SUUNTAAVAT OPINNOT

Suuntaavien opintojen kokonaislaajuus on 10 - 60 opintopistettä.

Opinnot järjestetään 7-15 opintopisteen laajuisina moduuleina. Pääsääntönä on, että opiskelija valitsee jostakin suuntautumisvaihtoehdosta vähintään kaksi moduulia ja jostakin muusta suuntautumisvaihtoehdosta vähintään yhden moduulin.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Koulutusohjelmiin kuuluu pääsääntöisesti 10 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Näitä suositellaan valitsemaan myös muualta kuin omasta yksiköstä. Tarkoitukseen soveltuvat kaikki korkeakoulutasoiset opinnot. Opinto-ohjaajat ja osastonjohtajat antavat lisätietoja ammattikorkeakoulun ulkopuolella suoritettujen opintojen soveltuvuudesta ja hyväksymismenettelystä. Hyväksilukea voi myös perus- ja suuntaavia opintoja, joita voi suorittaa esim. avoimessa korkeakoulussa.

HARJOITTELU

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa todellisuuteen ja työtehtäviin soveltaen teoriaa ja käytäntöä eri toimintaympäristöissä sekä tutustuu alan käsitteistöön. Harjoittelu lisää opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota oman ammatin opiskeluun sekä auttaa ammattitaidon kehittymisessä. Samalla opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ammattieettistä ajattelutapaa.

Harjoittelun laajuus on liiketalouden, matkailu- ja ravitsemisalan sekä tekniikan alan koulutusohjelmissa 30 opintopistettä. Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmissa harjoittelu tapahtuu kokonaan ammattiopintojen yhteydessä ohjattuna työssäoppimisena ja harjoittelun laajuus koulutusohjelmasta riippuen 45, 75 tai 85 opintopistettä.

Harjoittelu on hankittava opintojen aikana. Kansainvälisten valmiuksien kehittymiseksi on suositeltavaa, että osa harjoittelusta suoritetaan ulkomailla. Vieraskielisissä koulutusohjelmissa olevien suomalaisten opiskelijoiden tulee kuitenkin hankkia opintojen aikana harjoittelua tai opintoja ulkomailla vähintään 10 opintopistettä.

Harjoittelun hyväksyminen edellyttää, että harjoittelua on sekä määrällisesti että laadullisesti riittävästi ja että harjoittelusta on tehty raportti.

OPINNÄYTETYÖ

Opinnäytetyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tiedonhakuun ja tutkimustyöhön, kehittää opiskelijan valmiuksia viestiä selkeästi sekä kirjallisesti että suullisesti ja osoittaa opiskelijan ammatillinen kypsyys.

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Se voi olla soveltava tutkimustyö, suunnittelu- tai kehittämishanke tai usean toimialayksikön yhteisesti järjestämä monialainen projektityö. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös ryhmätyönä, mutta kunkin opiskelijan osuus on oltava osoitettavissa ja arvioitavissa.

Opinnäytetyöhön kuuluu aina kirjallinen tuotos, suullinen esittely ja kypsyysnäyte. Nämä tehdään pääsääntöisesti koulutusohjelman mukaisella kielellä.

Työ suoritetaan pääosin suuntaavien opintojen aikana. Jokaisessa yksikössä määritellään edeltäviin opintoihin liittyvät vaatimukset sekä opinnäytetyön tekemistä valmistavat ja tukevat pakolliset opinnot. Opiskelijan on osallistuttava oman osastonsa erikseen määräämiin seminaaritilaisuuksiin.

Ammattikorkeakoulu nimeää kullekin opinnäytetyölle ohjaavat opettajat, jotka myös tarkastavat ja arvioivat työn asteikolla 1-5. Arvioinnin kohteena on koko opinnäytetyöprosessi kirjallisine tuotoksineen, suullisine esittelyineen ja kypsyysnäytteineen.

Opinnäytetyön tekemisestä annetaan erilliset ohjeet.

TAULUKKO-OSA

Opintojen rakennetta ja etenemistä kuvaavat koulutusohjelmakohtaiset taulukot ovat painoversiossa erillisenä liitteenä kirjan lopussa.

Sivun ylläpitäjä: Erkki Kokkonen
Viimeksi päivitetty: 20.6.2007, Erkki Kokkonen
Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Palaute