Hoitotyön kirjaaminen ja dokumentointi, 2 op
SXV0015 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kirjaamisen ja dokumentoinnin tarkoituksen ja merkityksen hoitotyössä. Opiskelija tutustuu kirjaamista ohjaaviin säädöksiin. Opiskelija huomioi ja ymmärtää eettisyyden merkityksen kirjaamisessa sekä oppii asiakas/potilaslähtöisen kirjaamistavan. Opiskelija harjaantuu kirjallisen hoitotyön suunnitelman laatimisessa ja hahmottaa yksilöllisten auttamismenetelmien sisällön. Opiskelija saa ajantasaiset tiedot sähköisen kirjaamisen mahdollisuuksista ja tilanteesta maassamme.

Takaisin