Ajankohtaista

Vad händer vid auditeringen 23-25.4 ?

Vad är syftet med auditeringen?

Syftet med auditeringen av kvalitetssäkringssystemet är att utveckla kvaliteten på vår verksamhet och få en utomstående bedömning av verksamhetens starka och svaga sidor. Om rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) som utför auditeringen konstaterar att vårt kvalitetssystem är dugligt och att vår verksamhet fungerar enligt vårt kvalitetssystem så har vi på ett godtagbart sätt blivit godkända vid auditeringen. Om det däremot finns anmärkningsvärda brister i vårt system så får vi två år på oss att korrigera systemet varefter en förnyad auditering görs på basen av anmärkta brister.

I auditeringskriterierna används fyra nivåer. Nivåerna innehåller beskrivningar över bristfälliga, inledande, under utveckling och inarbetade kvalitetssäkringar av auditeringens samtliga sju objekt. Objekten och kriterierna hittar du på intra, http://intra.puv.fi/kehittaminen/audit08/ulkoinenauditointi/kohteet/

RUH utnämner en auditeringsgrupp på fem personer som på förhand får ett materialpaket innehållande grundinformation om vår yrkeshögskola, vårt verksamhetssystem samt  prov och bevis på vårt systems funktionsduglighet.

Vad händer under auditeringsbesöket?

Auditeringsdagarna hålls från onsdag morgon till fredag lunchtid den 23-25.4.
Avsikten med auditeringsbesöket är att på basis av auditeringsmaterialet verifiera och komplettera bilden man fått om yrkeshögskolans kvalitetssäkringssystem.

Kvalitetssäkringssystemets helhet är föremål för den första besöksdagen, under den andra dagen koncentrerar man sig på den examensinriktade utbildningen, forsknings-och utvecklingsarbetet och kvalitetssäkringen av övrig verksamhet

Vem intervjuas och vad vill man veta?

Auditeringsgruppen väljer på basen av det förhandsmaterial de fått preliminärt vilka enheter de skall besöka samt vilka personer de vill diskutera med. De allmänna intervjuerna förverkligas i form av gruppintervjuer och de räcker ca en timme.

En del av besöken bestäms dock först under auditeringen. Auditeringsgruppen bestämmer även vem de vill diskutera med kring olika teman.

Enligt den preliminära planen besöker auditeringsgruppen den första dagen Rådhusgatan där dagen inleds med intervju med ledningsgruppen. Den andra dagen besöks enheten på Wolffskavägen.

Av de intervjuade vill man få information om hur vi fungerar i praktiken och om verksamheten överensstämmer med kvalitetssystemet.
 
Exaktare program för dagen fås då auditeringstidpunkten närmar sig. Besöket inkluderar åtminstone diskussioner med följande persongrupper:

- Intervju med yrkeshögskolans ledning och kvalitetschef
- Intervju med avdelningsföreståndarna
- Intervju med undervisningspersonalen
- Intervju med studeranden
- Intervju med representanter för stöd- och servicefunktionerna
- Intervju med yrkeshögskolans intressegrupper

Hur förbereder jag mig för auditeringen?

I auditeringen diskuteras vår dagliga verksamhet så någon särskild förberedelse behövs inte. Det lönar sig ändå för var och en att bekanta sig med verksamhetssystemet som finns på Intra.

Tilläggsuppgifter

Objekten och kriterierna som änvänds vid auditeringen hittar du på Intra under rubriken Ulkoinen auditointi. Under samma adress hittar du även mycket annan information om auditeringen.

Material i anknytning till auditeringen sammanställs i arbetsunderlaget MOSS. Här hittar man auditeringsmaterialets uppbyggnad, vad som skall auditeras samt annat som hör ihop med auditeringen. Du följer väl aktivt med webbsidorna! Adressen till MOSS är http://moss/Pages/sites.aspx (Obs. Sidan fungerar inne i Vyh eller via Citrix)
Förslag till prov och bevis på att vår kvalitetssäkring fungerar kan sändas per e-post till tarja.kettunen@puv.fi

Under personalens utvecklingsdag den 31.3 får vi närmare diskutera med auditeringsgruppens ordförande Veijo Hintsanen och RUH:s projektkoordinator Kirsi Hiltunen om frågor kring auditeringen.

Studerandenas och personalens kvalitetsförmiddagar hålls på Rådhusgatan den 7.4 och på Wolffskavägen den 8.4.2008.

Mera information ger kvalitetschef Tarja Kettunen.

Takaisin