Ajankohtaista

Tutkimus: Opiskelijat luottavat työllistymiseensä valmistumisen jälkeen

OPM-tiedote 18.1.2007

Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa on kartoitettu Opiskelijatutkimus 2006 - korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja työssäkäynti -selvityksessä. Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa laajemmin opiskelijoiden työssäkäyntiä ja tulevaisuuden työllistymisnäkymiä.

Korkeakouluopiskelijoiden kokonaisnettotulojen mediaani on 733 euroa kuukaudessa. Opiskelijoiden keskeisimmistä tulonlähteistä opintoraha ja asumislisä kattavat noin kolmasosan ja palkkatulot keskimäärin 40 prosenttia. Muita tulonlähteitä ovat muun muassa opintolaina, vanhempien tuki ja säästöt. Opiskelijoiden itse maksamien menojen mediaani on 655 euroa kuukaudessa. Asumiseen kuluu keskimäärin lähes puolet ja ruokaan keskimäärin vajaa neljäsosa opiskelijan tuloista.

Peräti 87 prosenttia vastanneista korkeakouluopiskelijoista oli käynyt jossain määrin työssä kuluneen vuoden aikana. Tyypillisintä on loma-aikana  työskentely ja osa-aikainen työ opintojen ohella. Yleisin syy käydä töissä ovat taloudelliset syyt eli mahdollisuus kattaa välttämättömyysmenot, toiseksi yleisin syy on rahojen riittäminen myös muihin kuin välttämättömyysmenoihin, ja kolmanneksi yleisimmin töissä käydään työkokemuksen ja kontaktien saamiseksi.

Opiskelijat kokevat töiden ja opiskelun olevan kohtalaisesti yhdistettävissä, sillä lähes puolet oli sitä mieltä, ettei työssä käynnillä ole vaikutusta opintojen etenemiseen. Joka kymmenes koki saaneensa opintoihinsa hyötyä työssä käynnistä. Korkeakouluopiskelijat pystyvät tutkimuksen mukaan työssä käynnistä huolimatta keskittymään opiskeluun tehokkaasti ja kokopäiväisesti. Kaikista tutkimukseen vastanneista opintosuorituskertymä oli opintoviikkoina ilmoittaneilla keskimäärin 28 opintoviikkoa ja opintopisteinä ilmoittaneilla keskimäärin 42 opintopistettä vuodessa.

Korkeakouluopiskelijat suhtautuvat myönteisesti valmistumisen jälkeiseen työllistymiseensä. Kolme neljästä arvioi työllistymismahdollisuutensa hyviksi tai melko hyviksi. Myönteiset työllistymisnäkymät eivät kuitenkaan ole rohkaisseet opiskelijoita rahoittamaan opintojaan lainalla, sillä lähes kaksi kolmasosaa opiskelijoista ei ole nostanut lainkaan opintolainaa. Keskeisin syy olla nostamatta lainaa on haluttomuus elää lainarahalla. Lisäksi monet elävät opintotuella ja palkkatuloilla, säästöillä tai vanhempien tuella eivätkä koe tarvitsevansa lainaa. Lähes neljäsosa niistä vastaajista, jotka eivät ole nostaneet lainaa, taas kokee lainan takaisinmaksun pelottavana epävarman tulevaisuuden vuoksi.

Tutkimuksessa selvitettiin myös opiskelijoiden vanhempien koulutusta ja työmarkkina-asemaa. Suomalaisissa korkeakouluissa toteutuu tutkimuksen mukaan edelleen mahdollisuuksien tasa-arvo, sillä opiskelijoiden joukossa on yhtä paljon korkeasti kouluttettujen vanhempien kuin vailla ammatillista peruskoulutusta olevien vanhempien lapsia.

Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä internetissä maalis-huhtikuussa 2006. Tutkimuksen otanta tehtiin opetushallinnon alaisten 20 yliopiston ja 29 ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Tutkimuksen otoksessa oli mukana noin neljä prosenttia yliopistojen perustutkinto-opiskelijoista ja ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksena järjestettävässä tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevista opiskelijoista. Kyselyyn vastasi 4 324 opiskelijaa ja vastausprosentti oli 48.

Opiskelijatutkimus 2006 -selvitys on osa eurooppalaista Eurostudent-hanketta, jolla selvitetään korkeakouluopiskelijoiden sosiaalista ja taloudellista asemaa Euroopan eri maissa. Seuraava Eurostudent-raportti on tarkoitus julkaista vuonna 2008. Edellinen Eurostudent-raportti julkaistiin vuonna 2005 ja on luettavissa osoitteessa http://www.bmbf.de/pub/eurostudent_report_2005.pdf

Tutkija Minnan Viuhkon tekemä Opiskelijatutkimus 2006 - Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja työssäkäynti (Opetusministeriön julkaisuja 2006:51) on luettavissa osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2006/Opiskelijatutkimus_2006

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, puh. (09) 160 77443
- ylitarkastaja Virpi Hiltunen, puh. (09) 160 77034
- tutkija Minna Viuhko, minna.viuhko@otus.fi

Takaisin