Ajankohtaista

Tritonias Lärocenter söker en pedagog

Tritonia är Vasa universitets samt Åbo Akademis och Svenska handelshögskolans Vasaenheters gemensamma
vetenskapliga bibliotek och lärocenter. Lärocenter ger pedagogiskt och tekniskt stöd samt
utbildning åt lärare och övrig personal vid universiteten i Vasa samt Vasa yrkeshögskola och Svenska
yrkeshögskolan. Till studerande erbjuder Lärocenter stöd och handledning i användningen av nya
studiemetoder och -medel. Lärocenter är Vasaaktören i Finlands virtuella universitet.

Tritonias Lärocenter söker en

PEDAGOG

till en befattning på viss tid för perioden 1.8.2005-31.12.2006.

Befattningen som pedagog hör till Vasa universitet och fi nns i Tritonia. Lönen bestäms på basis
av arbetserfarenhet och utbildning. Lärocenterchefen är pedagogens förman. Ansökningstiden
för befattningen har förlängts och de ansökningar som inkommit tidigare beaktas.

Till pedagogens uppgift hör att tillsammans med övrig personal på Lärocenter utveckla och
genomföra utbildning i pedagogisk användning av informations- och kommunikationsteknik i
undervisningen (LIN). Utbildningen riktar sig till universitets- och högskolelärare. Pedagogen
deltar särskilt i utbildning och handledning som riktar sig till svenskspråkiga lärare. I pedagogens
arbetsuppgifter ingår även att genomföra avgiftsbelagd utbildning.

Vid tillsättandet av befattningen ses som en merit högre högskoleexamen som inkluderar minst
35 sv pedagogiska studier (eller högre högskoleexamen samt minst 35 sv pedagogiska studier
som avlagts separat). Tritonias ämbetsspråk är enligt instruktionen fi nska och svenska. Dessutom
behövs i befattningen kunskaper i engelska.

I befattningen som pedagog behövs erfarenhet och/eller utbildning i användningen av informations-
och kommunikationsteknik (Ope.fi ), samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga
och förmåga att uppträda.

Ansökan riktas till lärocenterchef Sari Tarvonen och skickas till Vasa universitets registratorskontor
på adressen Kirjaamo, Vasa universitet, Wolffskavägen 34, PB 700, 65101 Vasa. Till
ansökan bifogas matrikelutdrag eller bestyrkt meritförteckning. Ur ansökan bör framgå den
sökandes kontaktuppgifter. Ansökningstiden utgår måndag 20.6.2005 kl. 16.15.

På förfrågningar svarar lärocenterpedagog Maria Byholm, tfn (06) 324 8932, 044 0244 226,
maria.byholm@tritonia.fi .

Takaisin