Ajankohtaista

Studiernas dimensioneringssystem  förnyas enligt europeisk modell

Studiesystemet i Europa genomgår som bäst en märkbar förändring. Utvecklingen som påbörjade i slutet av det senaste årtusendet inverkar även på den finländska högskoleutbildningen. Syftet är att utveckla ett enhetligt europeiskt område för högskoleutbildning till år 2010. Avsikten är att förbättra den högre utbildningens konkurrens- och attraktionskraft i Europa jämfört med andra världsdelar.

I Finland har examensstrukturen förändrats till att motsvara den europeiska modellen, studiernas dimensioneringssystem är under förändring och en bilaga till examensbetyget (DS, Diploma Supplement) har tagits i bruk i syfte att öka begripligheten av examina.

Dimensioneringen av studierna förändras år 2005. Studieveckorna blir historia och i stället införs studiepoäng. Definitionen för studieveckor har varit att en studievecka motsvarar en genomsnittlig studieinsats om 40 timmar.  

I Europa införs i stor skala ett system för dimensionering av studier som baserar sig på antalet arbetstimmar under ett läsår. ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) -systemet har varit i bruk  i över tio års tid. ECTS användes till en början främst i samband med internationelltstudentutbyte.  Enligt ECTS-definitionen ger ett läsår 60 poäng. 

I Finland kommer dimensioneringen av yrkeshögskole- och universitetsstudierna att grunda sig på studiepoäng. Studierna under ett läsår kräver en ungefärlig arbetsinsats på 1600 timmar, vilket motsvarar 60 ECTS -studiepoäng. Inom yrkeshögskolorna förverkligas reformen i sin helhet under år 2005.  

Trots förändringarna i dimensioneringssystemet förändras inte omfattningen av olika examina. För närvarande omfattar yrkeshögskolornas examina alternativt 140, 160 eller 180 studieveckor och normstudietiden är på motsvarande sätt 3,5 år, 4 år och 4,5 år. Beträffande studiepoängen bibehålls normstudietiderna men omfattningen är 210, 240 och 270 studiepoäng.

Omfattning enl. studieveckor

Omfattning enl. studiepoäng

Normstudietid enl. år

140

210

3,5

160

240

4

180

270

4,5

Förkortningen för studievecka har varit sv och  förkortningen för studiepoäng är sp. Från och med 1.1.2005 definieras alla begynnande yrkeshögskolestudier enligt studiepoäng. Övergången till den nya strukturen med studiepoäng för studerande som inlett sina studier tidigare än 1.1.2005 kan enligt yrkeshögskolans beslut verkställas antingen 1.1.2005 eller 1.8.2005. Ur studerandes betyg framgår på vilket sätt studierna har dimensionerats.

Takaisin