Ajankohtaista

Rehtorin tervehdys valmistujaisjuhlassa 28.4.

(Rehtorin puhe valmistujaistilaisuudessa 28.4.2006)

Hyvät valmistuvat  insinöörit, tradenomit, sairaanhoitajat, terveydenhoitaja ja sosionomi sekä tradenomi (ylempi amk)

Bästa utexaminerade ingenjörer,  tradenomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionom samt tradenom (högre YH)

Dear graduating bachelors of engineering, business administration, nursing, public health nursing and social services, dear master of business administration

Hyvät naiset ja herrat
Mina damer och herrar
Ladies and gentlemen

Julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua korkeakouluverkon rakenteesta ja tehokkuudesta - tai pikemminkin tehottomuudesta. Erityisesti ammattikorkeakoulut ovat joutuneet kohtuuttoman arvostelun kohteeksi. Huippuosaamisen merkitystä korostavassa keskustelussa unohtuu tyypillisesti korkeakoulujen suuri alueellinen merkitys asiantuntijoiden ja ammattilaisten kouluttajina - tämä rooli on erityisesti ammattikorkeakoulun perustehtävä. Korkeakoulut ovat monin tavoin alueensa osaamisen kehittämisen moottoreita ja vireyttäjiä. Alueen yhteisten tarpeiden pitää silloin olla myös erilaisten rakenne- ja tehostamisratkaisujen peruslähtökohtana.

Ammattikorkeakoulujen rooli poikkeaa yliopistojen roolista: ammattikorkeakoulut kouluttavat ammatillisia osaajia korostetusti huomioiden työelämän tarpeet. Samoin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta palvelee erityisesti elinkeinoelämää; huomattavasti yliopistoja voimakkaammin painotetaan pk-yritysten ja jopa mikroyritysten tarpeita.

Hyvät tänään valmistuvat. Teillä on iso urakka takana; olette valmistuneet alanne ammattilaisiksi. Tänä päivänä työelämä asettaa teille isoja haasteita ammatillisesti. Lisäksi erityisesti kansainvälistyminen ja alati monimutkaistuvat työtehtävät luovat painetta jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Työskentely globalisoituneissa yrityksissä edellyttää vahvoja kansainvälistymisen taitoja, koska työt eivät rajoitu yhteen maahan. Tämän päivän työelämässä käytännön työnkuva on muuttunut hyvin hektiseksi. Hyvät valmistuvat: olette haastavan työuran edessä.

Tänään teitä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita on yhteensä 96 henkeä, joista insinöörejä 59, tradenomeja 30, sairaanhoitajia 4, yksi terveydenhoitaja ja yksi sosionomi Yksi teistä valmistuneista on suorittanut ylemmän amk-tutkinnon "tradenomi (ylempi amk)". Haluan lämpimästi onnitella teitä, samoin kuin teidän perheitänne. Perheiltäkin yhden jäsenen opiskelu on edellyttänyt uhrauksia ja vähintäänkin kannustavaa asennetta.

Hyvät valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Siirtyminen työelämään ei välttämättä merkitse sitä, että koulutus olisi nyt ohi. Työelämän haasteet edellyttävät jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vahvasti työelämään sitoutunut laaja-alainen ammatillinen jatkotutkinto, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon. Pääsääntöisesti edellytyksenä koulutukseen hakeutumiseen on kolmen vuoden työkokemus amk-perustutkinnon jälkeen. Vaasan ammattikorkeakoulussa on tätä nykyä kolme vahvistettua ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmaa: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä juuri vahvistettu Rakentamisen ylempään amk-tutkintoon tähtäävä ohjelma.

Ylemmän amk-tutkinnon ohella toinen mahdollisuus jatkaa tutkintoon tähtäävää opiskelua ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on yliopisto, joka soveltuu niille, jotka haluavat osaamiseensa tieteellisempää näkökulmaa. Vaasan yliopiston kanssa olemme vastikään sopineet koulutuspolkuyhteistyöstä, jossa tavoitteena on, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi siirtyä opiskelemaan yliopiston maisteritutkinnon kahta viimeistä vuotta, ideaalitapauksessa kokonaan ilman täydentäviä opintoja. Koulutusalakohtaiset työryhmät työstävät parhaillaan pelisääntöjä sekä käytännön järjestelyjä ja aikataulua toiminnan käynnistämiselle. Ruotsinkieliseen koulutuksen suunnittelemme vastaavaa yhteistyötä Hankenin kanssa.

Hyvät tänään valmistuvat, toivon, että jatkatte opiskelua myös tulevaisuudessa, tapahtuupa se sitten ammattikorkeakoulun tai yliopiston puolella.
_ _ _

Bästa nyutexaminerade yrkeshögskolestuderande
Speciellt yrkeshögskolorna har blivit orimligt kritiserade i strukturdiskussionen som förs som bäst. Högskolorna är på många sätt motorer vad gäller utvecklingen av regionens kunnande. Yrkeshögskolornas roll avviker från universitetens roll: yrkeshögskolorna utbildar yrkeskunniga personer med hänsyn till företagens behov. Också yrkeshögskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet betjänar speciellt företagen; yrkeshögskolorna betonar i sin verksamhet sm-företagens och till och med mikroföretagens behov avsevärt starkare än vad universiteten gör.

Bästa utexaminerade. Dagens arbetsliv ställer Er inför stora utmaningar. Speciellt globaliseringen och utvecklingen mot alltmer  komplexa arbetsuppgifter skapar ett tryck till ständig självutveckling. Att arbeta i globala företag förutsätter goda färdigheter i internationalisering, eftersom arbetet inte begränsar sig till ett land. Det att man går ut i arbetslivet betyder inte nödvändigtvis att utbildningen är avklarad. Utmaningarna i arbetslivet förutsätter en kontinuerlig utveckling av yrkesskickligheten.

Högre yrkeshögskoleexamen är en omfattande och yrkesinriktad påbyggnadsexamen, som baserar sig starkt på arbetslivets behov och som jämställs med universitetets magisterexamen. Personer, som har tre års arbetserfarenhet efter yh-grundexamen, är berättigade att ansöka om inträde. Nuförtiden har Vasa yrkeshögskola tre bekräftade utbildningsprogram inom högre yrkeshögskoleexamen: Företagsamhet och affärskompetens, Utveckling och ledning av social- och  hälsovård samt just nyligen bekräftad högre yrkeshögskoleprogram i byggande.

Ni har också möjlighet att fortsätta Era studier vid något universitet som lämpar sig för den som söker ett mer vetenskapligt innehåll i sitt kunnande.

Med Vasa universitet har vi nyligen kommit överens om utbildningsvägsamarbete. En studerande som har avlagt yrkeshögskoleexamen, kan således börja studera magisterexamens två sista år vid universitetet, i bästa fall helt utan kompletterande studier. Arbetsgrupperna enligt utbildningsområde bearbetar som bäst spelregler samt praktiska arrangemang och tidsschema för verksamheten i praktiken. Vad gäller svenskspråkig utbildning, planerar vi motsvarande samarbete med Hanken. 

Bästa studerande som idag avlägger yrkeshögskoleexamen, jag hoppas att Ni fortsätter Era studier också i framtiden, oavsett om det sker vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

I dag är Ni sammanlagt 96 personer, som har avlagt yrkeshögskoleexamen: 59 ingenjörer, 30 tradenomer, fyra sjukskötare, en hälsovårdare och en socionom. En av Er har avlagt högre yrkeshögskoleexamen "tradenom (högre YH)". Jag gratulerar varmt Er och era familjer; också av familjer har familjemedlemmens studier fordrat uppoffringar och minst uppmuntrande attityd.

_ _ _

Dear Graduates
You stand here today to receive a public acknowledgement for your accomplishment.
The fact that you foreign students chose to study in an unfamiliar culture - and in a country that has such a cold climate - testifies to your exceptional courage. In fact you started your international careers already when you arrived in Finland and Vaasa Polytechnic. On behalf of the entire Polytechnic staff, I thank you for the experience you were willing to share with us.

The challenges that all you graduates will face in working life are many. The increasing internationalisation as well as the complex duties and responsibilities in the field emphasise the need for continuous personal development.

As you now embark on your journey toward your next goal in life, I hope that the education provided by Vaasa Polytechic has equipped you with the necessary faculties to succeed professionally in the global environment.
_ _ _
Arvoisat valmistuneet
Toivotan teille parhainta menestystä!
Bästa utexaminerade
Jag önskar er en framgångsrik framtid!
Dear Graduates
I wish you all the success in the future!

Kaikille läsnäolijoille toivotan lisäksi hauskaa vappua!

Takaisin