Ajankohtaista

Rehtorin tervehdys 27.10. valmistuneille

Julkisuudessa käyty korkeakouluverkon rakennekeskustelu on myös Vaasassa johtamassa yhteistyöratkaisuihin. Vaasan ammattikorkeakoulun osalta erityisesti yliopistoyhteistyö vaikuttaa Vaasan tilanteessa järkevimmältä valinnalta. Vaasan yliopiston (VY) ja ruotsinkielisen koulutuksen osalta Hankenin kanssa on mahdollista päästä pitkälle meneviin toimintojen integrointeihin, työnjakoihin ja organisoitumismalleihin. Ammattikorkeakoulun perustehtävä on asiantuntijoiden ja ammattilaisten kouluttaja. Tämä on huomioitava keskeisesti yhteistyömalleja suunniteltaessa.

Ammattikorkeakoulujen rooli poikkeaa yliopistojen roolista: ammattikorkeakoulut kouluttavat ammatillisia osaajia huomioiden yritysten tarpeet korostetusti. Samoin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta palvelee erityisesti yrityksiä; huomattavasti yliopistoja voimakkaammin painotetaan pk-yritysten ja jopa mikroyritysten tarpeita.

Hyvät tänään valmistuvat. Teillä on iso urakka takana; olette valmistuneet alanne ammattilaisiksi. Tänä päivänä työelämä asettaa teille isoja haasteita ammatillisesti. Lisäksi erityisesti kansainvälistyminen ja alati monimutkaistuvat työtehtävät luovat painetta jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Hyvät valmistuvat: olette haastavan työuran edessä.

Tänään meillä on suhteellisen pieni valmistujaistilaisuus: teitä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita on yhteensä 21 henkeä, joista noin 15 on päässyt paikalle. Kaksi teistä on suorittanut  ylemmän amk-tutkinnon "tradenomi (ylempi amk)". Haluan onnitella myös valmistuneiden perheitä; teiltäkin yhden perheenjäsenenjäsenen opiskelu on edellyttänyt uhrauksia ja vähintäänkin kannustavaa asennetta.

Hyvät valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Siirtyminen työelämään ei välttämättä merkitse sitä, että koulutus olisi nyt ohi. Työelämän haasteet edellyttävät jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vahvasti työelämään sitoutunut laaja-alainen ammatillinen jatkotutkinto, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon. Vaasan ammattikorkeakoulussa on tätä nykyä kaksi ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmaa: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen sekä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Kolmas ohjelma, rakentamisen ylempi amk-tutkinto, on suunnitteluvaiheessa.

Toinen mahdollisuus jatkaa tutkintoon tähtäävää opiskelua ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on yliopisto, joka soveltuu niille, jotka haluavat osaamiseensa tieteellisempää näkökulmaa. Vaasan yliopiston kanssa olemme sopineet koulutuspolkuyhteistyöstä, jossa ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi siirtyä opiskelemaan suoraan yliopiston maisteritutkinnon kahta viimeistä vuotta, ideaalitapauksessa kokonaan ilman täydentäviä opintoja. Ruotsinkielisessa koulutuksessa on vastaava yhteistyö Hankenin kanssa.

Hyvät tänään valmistuvat, toivon, että jatkatte opiskelua myös tulevaisuudessa, tapahtuupa se sitten ammattikorkeakoulun tai yliopiston puolella.

Bästa nyutexaminerade yrkeshögskolestuderande

Högskolorna är på många sätt motorer vad gäller utvecklingen av regionens kunnande. Yrkeshögskolornas roll avviker från universitetens roll: yrkeshögskolorna utbildar yrkeskunniga personer med hänsyn till företagens behov. Också yrkeshögskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet betjänar speciellt företagen; yrkeshögskolorna betonar i sin verksamhet sm-företagens och till och med mikroföretagens behov avsevärt starkare än vad universiteten gör.

Bästa utexaminerade. Dagens arbetsliv ställer Er inför stora utmaningar. Speciellt globaliseringen och utvecklingen mot alltmer  komplexa arbetsuppgifter skapar ett tryck till ständig självutveckling. Det att man går ut i arbetslivet betyder inte nödvändigtvis att utbildningen är avklarad. Utmaningarna i arbetslivet förutsätter en kontinuerlig utveckling av yrkesskickligheten.

Högre yrkeshögskoleexamen är en omfattande och yrkesinriktad påbyggnadsexamen, som baserar sig starkt på arbetslivets behov och som jämställs med universitetets magisterexamen. Ni har också möjlighet att fortsätta Era studier vid något universitet som lämpar sig för den som söker ett mer vetenskapligt innehåll i sitt kunnande.

Med Vasa universitet har vi kommit överens om utbildningsvägsamarbete. En studerande som har avlagt yrkeshögskoleexamen, kan således börja studera direkt magisterexamens två sista år vid universitetet, i bästa fall helt utan kompletterande studier. Vad gäller svenskspråkig utbildning, har vi motsvarande samarbete med Hanken. 

I dag är Ni sammanlagt 21 personer, som har avlagt yrkeshögskoleexamen. Två av Er har avlagt högre yrkeshögskoleexamen "tradenom (högre YH)". Jag vill också gratulera de utexaminerades familjer; också av Er har familjemedlemmens studier fordrat uppoffringar och minst uppmuntrande attityd.

Bästa studerande som idag avlägger yrkeshögskoleexamen, jag hoppas att Ni fortsätter Era studier också i framtiden, oavsett om det sker vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

Dear Graduates

You stand here today to receive a public acknowledgement for your accomplishment.
The fact that you foreign students chose to study in an unfamiliar culture - and in a country that has such a cold climate - testifies to your exceptional courage. In fact you started your international careers already when you arrived in Finland and Vaasan ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences. On behalf of the entire staff, I thank you for the experience you were willing to share with us.

The challenges that all you graduates will face in working life are many. The increasing internationalisation as well as the complex duties and responsibilities in the field emphasise the need for continuous personal development.

As you now embark on your journey toward your next goal in life, I hope that the education provided by Vaasan ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences has equipped you with the necessary faculties to succeed professionally in the global environment.

Takaisin