Ajankohtaista

PISA 2006 -tutkimus: Suomalaisoppilaiden tulokset ovat huipputasoa

Suomalaisoppilaiden osaaminen luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa on huipputasolla. Luonnontieteissä ja matematiikassa suomalaisoppilaat ovat OECD-maiden parhaita ja lukutaidossa toiseksi parhaita. PISA 2006 -tutkimuksen pääalueena oli luonnontieteellinen osaaminen.

Suomalaisnuorten luonnontieteiden osaaminen maailman parasta 

Suomen tulos on merkitsevästi parempi kuin minkään muun PISA 2006 -tutkimukseen osallistuneen maan ja pistemäärä on korkein koskaan PISA-tutkimuksessa saavutettu.

Oppilaiden osaaminen on korkeaa tasoa kaikilla luonnontieteiden osa-alueilla. Parhaiten suomalaiset oppilaat hallitsevat luonnontieteellisen todistusaineiston käyttöä. Luonnontieteiden osaamisessa sukupuolten välinen ero on kaventunut aiemmasta.

Osaamisessa korostuu tasaisuus. Heikkojen oppilaiden osuus on Suomessa pieni muihin OECD-maihin verrattuna. Koulujen väliset erot ovat kaikista osallistujamaista pienimpiä.

Luonnontieteitä arvostetaan

Oppilaat arvostavat luonnontieteitä, koska luonnontieteen ja teknologian edistysaskeleet parantavat ihmisten elinoloja ja koska ne auttavat ihmisiä ymmärtämään maailmaa ympärillämme. Suomalaisoppilaat suhtautuvat myös myönteisemmin luonnontieteellisten asioiden opiskeluun kuin OECD-maiden oppilaat keskimäärin.

Sen sijaan suomalaisoppilaiden kiinnostuneisuus luonnontieteiden eri aihepiireihin oli vähäisempää kuin OECD-maissa keskimäärin. Vähemmän kiinnostavia aihepiirejä olivat se miten luonnontieteilijät suunnittelevat kokeita, mitä vaaditaan luonnontieteellisiin selityksiin, geologiaan liittyvät asiat ja kasvien biologia.

Lukutaito edelleen huipputasoa, osaamisen muutokset pieniä

Suomi on säilyttänyt huipputason myös nuorten lukutaidossa. Oppilaiden lukutaito on pysynyt Pisa- vertailuissa lähes samalla tasolla vuodesta 2000 lähtien.

Suomessa tyttöjen ja poikien suoritusten välinen ero on lukutaidossa edelleen suuri: Tyttöjen lukutaito on parempi kuin pojilla. Ero on OECD-maista toiseksi suurin.

Suomalaisnuoret edelleen kärjessä matematiikan osaamisessa

Suomalaisten nuorten matematiikan osaaminen on maailman huippua. Vuodesta 2003 oppilaiden keskiarvo on noussut. Pojat ovat edelleen matematiikan osaamisessa parempia kuin tytöt. Suomessa tyttöjen ja poikien välinen ero matematiikan osaamisessa kasvoi edellisestä mittauskierroksesta. Tytöt ja pojat kuitenkin paransivat suoritustasoaan edellisestä mittauksesta.

PISA-tutkimus toistetaan joka kolmas vuosi

PISA-tutkimusohjelma selvittää kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden sisältöalueilla. Tutkimuksen ensimmäisen osan (PISA 2000) pääalueena oli lukutaito, toisen osan PISA 2003:n matematiikka ja PISA 2006 -tutkimuksen pääalueena on luonnontiede.

Luonnontieteiden osaamisella tarkoitetaan tutkimuksessa nuorten kykyä hyödyntää luonnontieteellisiä tietoja ja taitoja eri aihealueilla ja erilaisissa arkielämän tilanteissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös oppilaan uskomuksia ja asenteita luonnontieteellisiin kysymyksiä kohtaan sekä tieteelliseen ajatteluun ja päättelyyn. Lisäksi selvitettiin sitä, miten oppilas ymmärtää vastuunsa kestävästä kehityksestä ja mahdollisuutensa vaikuttaa siihen.
 
PISA-tutkimuksessa selvitetään, kuinka 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden yhteiskunnan, työelämän kehityksen ja laadukkaan elämän kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja. Tavoitteena ei ole ensisijaisesti arvioida perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ja sisältöjen hallintaa, vaan oppilaiden taitoja ja valmiuksia mahdollisimman todenmukaisissa arkielämän osaamistarpeita muistuttavissa tilanteissa.

- - -

Suomessa PISA 2006 -tutkimuksen (Programme for International Student Assessment) otokseen valittiin 144 suomenkielistä ja 11 ruotsinkielistä koulua. Otoskoko oli 5 265 oppilasta. Oppilaista 4 714 (90 %) vastasi koetehtäviin. Heistä 4 413 oli suomenkielisiä ja 301 ruotsinkielisiä. Suomessa tutkimuksen toteutti Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus.

- - -

PISA 2006 -tutkimuksen ensituloksia -julkaisu sekä muuta tutkimukseen liittyvää aineistoa julkaistaan opetusministeriön www-sivuilla http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/pisa-tutkimus/index.html

Takaisin