Ajankohtaista

Opinnäytetyössä selvitettiin vanhempien ajatuksia päiväkodissa kiusaamisesta

Julkaistu 2014-12-03 13:22:50 EET.

VAMKin sosiaalialan opiskelijat Reetta Hakamaa ja Riina Kulju selvittivät opinnäytetyössään vanhempien näkemyksiä lasten välisistä ristiriitatilanteista päiväkodissa. Tutkimus on jatkoa Sari Jokelan ja Miia Ylisen aiemmin keväällä tekemälle opinnäytetyölle, jossa tarkasteltiin päiväkodin kasvatushenkilökunnan käsityksiä samasta aiheesta.

- Positiivista oli, että vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan mielipiteet kiusaamistilanteista olivat hyvin samankaltaisia, kertoo Reetta Hakamaa.

Kyselyyn vastasi 23 vanhempaa. Aineisto kerättiin kahden vaasalaisen päiväkodin vanhemmilta sekä tekijöiden tuttavavanhemmilta kyselylomakkein, jotka sisälsivät esimerkkitilanteita päiväkodin arjesta.

- Tilanteissa oli kaksi tai kolme lasta, ja vanhempia ohjeistettiin asettumaan tietyn tai tiettyjen lasten vanhempien rooliin. Esimerkiksi yksi tilanteista kuvailee kahden tytön kotileikkiä, johon ei haluta ottaa kolmatta tyttöä mukaan, havainnollistaa Hakamaa.  

Päiväkotihenkilökuntaan luotetaan

Tutkimuksessa ilmeni, että vanhemmat kokivat esimerkkitilanteet usein epäoikeudenmukaisina ja niihin haluttiin puuttua.

- Suurin osa vastaajista oli myös sitä mieltä, että heidän suhtautumisensa tilanteeseen ei muuttuisi, katsoivatpa he asiaa kiusaavan tai kiusatun lapsen vanhemman näkökulmasta, toteaa Riina Kulju.

Lisäksi vanhempia pyydettiin miettimään, kuinka lastentarhanopettajien ja -hoitajien ajateltiin näkevän ristiriitatilanteet ja toimivan niissä. Vastauksia verrattiin Jokelan ja Ylisen opinnäytetyössään päiväkotihenkilökunnalta saamiin vastauksiin.

- Vanhemmat arvioivat joidenkin tilanteiden saattavan jäädä kasvatushenkilökunnalta kokonaan huomiotta, mutta enimmäkseen he uskoivat henkilökunnan puuttuvan jollain tapaa, kuten keskustelemalla tai lopettamalla leikin, sanoo Kulju.

Vaikeasti tunnistettavaa

Ajankohtaisesta aiheesta on olemassa vähän tutkimustietoa. Kuitenkin myös aiemmat selvitykset osoittavat, että kiusaamista pienten lasten parissa tapahtuu, mutta se on vaikeammin tunnistettavissa kuin koulukiusaaminen.  

- Aikuisten tulee ymmärtää, että kiusaamista tapahtuu jo päiväkodissa, eikä sitä saa vähätellä. Siksi on tärkeää opettaa jo kotona kiusaamisen olevan väärin ja neuvoa lasta, kuinka ristiriitatilanteissa tulisi toimia, muistuttaa Reetta Hakamaa.

Hakamaan ja Kuljun mukaan päiväkodin kasvatushenkilökunta voisi hyödyntää vastaavan kaltaisia esimerkkitilanteita käydessään kiusaamisaihetta läpi niin lasten kuin vanhempien kanssa. Näin saataisiin selville, millaisiin asioihin vanhemmat haluaisivat puututtavan ja miten.

Kuuntele Reetta Hakamaan ajatuksia aiheesta Yle Pohjanmaan haastattelussa 1.12. (wma)

www_KuljuHakamaa.jpg

Riina Kulju (vas.) ja Reetta Hakamaa valmistuvat sosionomeiksi joulukuussa 2014. Molemmat haaveilevat työstä lasten ja nuorten parissa.

Teksti ja kuva: Eliina Salmela

Takaisin