Ajankohtaista

Merinova koordinerar utvecklandet av Vasa vetenskapspark

Universiteten och yrkeshögskolorna i Vasa, Österbottens förbund, Vasa stad samt Vasaregionens utveckling VASEK Ab har gett fullmakt åt Teknologicentrum Oy Merinova Ab att koordinera vetenskapsparkprojektet under åren 2007-2010. Teknologicentrum Merinova utvecklar innovationsmiljöer och skapar förutsättningar för uppkomsten av innovativ företagsverksamhet i Vasaregionen, så utvecklandet av vetenskapsparken passar väl in i dess verksamhetsfält.

Vetenskapsparken främjar uppkomsten av högskoleinriktad företagsverksamhet, överföringen av högskolekompetensen och forskningsresultaten till regionens företag samt forskningssamarbetet mellan företag och högskolor. Genom verksamheten vill man stärka Vasaregionens ställning som ett internationellt tillväxtcenter i Österbottens landskapsprogram i enlighet med målen som satts upp i regionens regioncentraprogram.

Innohuset, som byggs på campusområdet på Brändö, kommer i framtiden att bilda kärnan för vetenskapsparkens verksamhet. Huset erbjuder utrymmen åt företag i högskolornas omedelbara närhet. Dessutom utvecklas verksamheten för innovationsombudsmannen och verksamheten med företagskuvöser görs permanent.

Utvecklandet av Vasa vetenskapspark är en del av utvecklandet av regionens tre företagsparker (Vaasa Airport Park, Strömberg Park samt Brändö campusområde). Utvecklandet av vetenskapsparken framskrider stegvis. År 2007 görs en helhetsplan för vetenskapsparkprojektet och olika parters medverkan fastställs. Under andra skedet, från år 2008, startas och utvecklas vetenskapsparkens kärn- och stödprocesser.

Första skedet (2007) genomförs inom ramen för Regioncentraprogrammet (RCP), och andra skedet (2008-2010) inom ramen för Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF).

Tilläggsuppgifter:

Matti Jakobsson, rektor, Vasa universitet, ordförande
tfn. (06) 324 8202

Yrjö Halttunen, verkställande direktör, Merinova
tfn. (06) 282 8255

Hanna Pitkänen, planerare, Vasa högskolekonsortium
tfn. (06) 328 5107

Takaisin