Ajankohtaista

Opiskelijoiden koronaohjeet: Vaasan ammattikorkeakoulussa palataan kampuksille ja siirrytään hybridityöskentelyyn

Julkaistu 2020-08-06 17:01:44 EEST.

Opetus jatkuu syksyllä lähiopetuksena. Englanninkieliset ohjelmat International Business ja Information Technology alkavat 1. vuosikurssin osalta etäopetuksena. Muut englanninkieliset vuosikurssit aloittavat hybridiopetuksella opettajien ohjeiden mukaan. Kaikki yli 40 hengen luennot pidetään etäopetuksena. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään tarvittaessa.

Vaasan ammattikorkeakoulussa palataan kampuksille elokuusta alkaen Suomessa vallitsevan suotuisan koronavirustilanteen mahdollistamana. Lähiopetus ja valvontaa vaativat tenttitilaisuudet toteutetaan kampuksilla. Edellytyksenä turvalliselle paluulle kampuksille on vastuullinen yhteistyö. Se tarkoittaa, että kampuksille tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta (THL.fi). Kaikessa VAMKin toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä. Tarpeen vaatiessa korkeakoulu tarjoaa suojavarusteita opiskelijoille esimerkiksi työpajoissa.

VAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä kannustetaan sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihimme.
Koronatilanteen kehittymistä seurataan VAMKissa päivittäin. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään asianosaisia.

Jos epäilet koronavirustartuntaa

Sairaana tai oireisena VAMKin tiloihin ei saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenisi, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä opiskelijaterveydenhuollosta tai kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta. Otathan yhteyttä terveydenhuoltoon ensin puhelimitse tai digitaalisin keinoin.

Käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa VAMKin arjen rutiineita. Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.
Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin. Lue lisää THL:n sivuilta.

Riittävät turvavälit kaikessa toi­min­nas­sa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni kampuksella. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä.  Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.
Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja toivotaan oleskelun näissä tiloissa rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään käsidesiautomaatin kautta.
Tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Palvelut kam­puk­sil­la

Kirjastot, opintotoimistot ja HelpDesk sekä KV- ja hakijapalvelut palvelevat normaalisti kampuksilla ja verkossa. Ole opintotoimistoon yhteydessä ensisijaisesti sähköisesti. Kirjastossa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Muista seurata annettuja turvaohjeita. Opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla.

Suo­ja­va­rus­tei­den käyttö

Opiskelijoille tarjotaan suojamaskit opetuksessa, kun turvavälien pitäminen ei ole mahdollista (esimerkiksi työpajat). Omaa suojamaskia saa käyttää harkinnan ja valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Työpajoissa tarjoamme opiskelijoille suojamaskit.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

THL:n määrittelemään riskiryhmään kuuluvat opiskelijat toimittavat terveydenhuollosta saamansa todistuksen ryhmänohjaajalle ja opolle. Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on VAMKissa jo entisestään tehostettu ja se suoritetaan THL:n ohjeiden mukaan. Luokissa on käsidesin lisäksi saatavilla desinfiointipyyhkeitä.

Ul­ko­maan­mat­kat opis­ke­li­joi­den osalta

Opiskelijavaihtoja ei pääsääntöisesti toteuteta syyslukukauden aikana. Sovi asiasta KV- palveluiden kanssa ja osa opiskelijoista on asian jo sopinut ja tietoisena riskeistä ja vastaanottavan korkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti opiskelijavaihto voi kuitenkin toteutua.
Opiskelijoiden matkustaminen esimerkiksi osana hanketyötä tai opintojaksoa arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja riskilähtöisesti. Tästä vastaa VAMKin turvallisuuspäällikkö (turvallisuus@vamk.fi) yhteistyössä opiskelijan ja matkasta vastuussa olevan opettajan kanssa.
Opiskelijoita pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää kahden viikon mittaista viranomaisen asettamaa karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla. Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissään turvallisuus@vamk.fi kautta.

Tapahtumat kam­puk­sil­la

Uusien opiskelijoiden tervehdykset järjestetään etäyhteydellä siten, että tilaisuuksia seurataan pienryhmissä. Muutkin tapahtumat järjestetään ensisijaisesti etänä. Jos se ei ole mahdollista, varmista jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ajantasaiset ohjeet ottamalla yhteyttä osoitteeseen turvallisuus@vamk.fi. Tapahtuman järjestäminen edellyttää tänä syksynä lupaa, jonka myöntää VAMKin valmiusryhmä. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien.

Takaisin