Ajankohtaista

Korkeakoulujen opintoaikoja lyhennetään

Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien opintojen nopeuttamista pohtinut opetusministeriön työryhmä esittää mm. korkeakoulujen tutkintorakenteen ja opetussuunnitelmien uudistamista ja lukuvuoden käytön tehostamista sekä opinto-oikeuden selkeämpää määrittelyä. Työryhmä luovutti esityksensä opetusministeri Tuula Haataiselle tiistaina.

Työryhmän mukaan opintojen pitkittymiseen vaikuttavat mm. hidas siirtyminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen, opintojen osa-aikaisuus, opetusjärjestelyjen, opinto-ohjauksen ja opetuksen tukijärjestelyjen puutteet, laajojen, tutkintoon kuulumattomattomien opintojen suorittaminen sekä runsas työssäkäynti, josta vain osa liittyy opintoihin. Suomessa ylempi korkeakoulututkinto suoritetaan keskimäärin 27-vuotiaana ja ammattikorkeakoulututkinto 25-vuotiaana. Luvut ovat kansainvälisesti korkeita.

Työryhmä esittää korkeakoulujen opintoprosessien kehittämistä opiskelijakeskeisempään suuntaan. Tämä edellyttää opetussuunnitelmien uudistamista ja opintojen suunnittelun, seurannan ja ohjauksen tehostamista. Opintoprosessien kehittämistä täydentää opiskelijavalinnan uudistus.

Yliopistojen opinto-oikeutta ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että opiskelijan tulee suorittaa alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua laajuutta pitemmässä ajassa. Opiskelija voisi ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan kahdeksi lukuvuodeksi opintojensa aikana, mikä ei kuluta opinto-oikeusaikaa. Lisäksi opiskelija voi erityisestä syystä saada lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Lisäajan myöntäminen edellyttäisi, että opiskelija laatii yhdessä ohjaavan opettajan kanssa hyväksyttävän suunnitelman opintojen loppuun saattamisesta. Muutos ehdotetaan tulemaan voimaan 1.8.2005. Muutos koskisi lukuvuonna 2005-2006 ja sitä myöhemmin yliopisto-opinnot aloittavia. Käytännössä muutokset merkitsisivät toteutuessaan, että opiskelijoilla olisi vähintään yhdeksän vuotta aikaa suorittaa tutkinto, jonka tavoitesuoritusaika on viisi vuotta.

Opiskelijalla olisi oikeus suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot siinä laajuudessa kuin ne on määritelty yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa, tutkintosäännöissä, opetussuunnitelmissa sekä opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Opintosuunnitelmat tulisi ottaa käyttöön yliopistoissa tulossopimuskauden 2004-2006 loppuun mennessä.

Korkeakouluille ehdotetaan luotavaksi uusia rahoituksellisia kannustimia opintojen tehostamiseen.

Korkeakoulujen tulisi hyödyntää koko lukuvuotta opetuksen järjestämisessä. Työryhmä ehdottaakin, että opetus aloitettaisiin viimeistään 1.9. ja päätettäisiin aikaisintaan 15.12. Kevätlukukaudella opetusta tulisi järjestää ainakin välillä 15.1.-31.5. Opetuksen periodisointi tai vastaava tehostava järjestely tulisi ottaa laajasti käyttöön. Opetustarjonta tulee suunnitella myös kattamaan tasaisesti koko kalenteriviikko.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden pääsyä tutkinto-opiskelijaksi tulee helpottaa. Avoimen väylän laajentaminen on tarpeen, kun yliopistojen opiskelijavalinnassa aletaan suosia saman vuoden ylioppilaita. Samalla parannetaan korkeakoulutuksen alueellista saatavuutta. Avoimen yliopisto-opetuksen kautta alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet tulee ohjata opiskelijavalinnoissa suoraan maisterivaiheen valintoihin, mikä osaltaan helpottaa painetta muussa opiskelijavalinnassa.

Tutkintoon johtava koulutus tulee säilyttää maksuttomana. Työelämässä toimiville suunnatusta räätälöidystä aikuiskoulutuksesta tulee voida periä maksu, joka on opiskelijalle kohtuullinen. Yliopistoissa aikuiskoulutus tarkoittaa avoimen yliopiston opintoja sekä täydennyskoulutusta. Erilainen pätevöitymiskoulutus ja tutkintojen täydentäminen tulee järjestää nykyistä selkeämmin maksullisena täydennyskoulutuksena.

Työryhmä esittää lisäksi opintotukijärjestelmän uudistamista opintotuen kehittämistä pohtineen selvitysmiehen ehdotusten mukaisesti. Ehdotusten toteuttaminen luo edellytykset tutkinnon suorittamista tavoiteajassa edistävän opetusministeriön toimenpideohjelman vaikuttavuudelle. Lisäksi esitetään, että työmarkkinaosapuolten kanssa laaditaan pelisäännöt, jotka tukevat opintoihin liittyvää työntekoa ja harjoittelua ja edistävät työelämään rekrytoitujen opiskelijoiden mahdollisuuksia jatkaa opintojaan tutkintoon saakka.

- - -

Opetusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman edellyttämää toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää tutkintojen suorittamista tavoiteajassa. Työryhmän rinnalla toimi selvitysmies, joka laati esityksen opintotuen kehittämiseksi. Opetusministeriö asetti työryhmälle ja selvitysmiehelle yhteisen ohjaus- ja seurantaryhmän, jonka puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Markku Linna. Ryhmän jäseniä olivat opetusministeriön opintotukiasioista vastaavat virkamiehet sekä edustaja valtiovarainministeriöstä, yliopistojen rehtorien neuvostosta, ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto ARENEsta, Suomen ylioppilaskuntien liitosta, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto SAMOK ry:stä, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry:stä, Suomen Lukiolaisten Liitosta sekä KELAsta.

Työryhmän työn lähtökohtana oli hallitusohjelman tavoite suomalaisten työurien pidentämisestä. Työikäinen 15-55 -vuotias väestö pienenee seuraavan 20 vuoden kuluessa lähes 350 000 hengellä ja samaan aikaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa lähes 450 000:lla. Nuorisoikäluokkien koko ei riitä korvaamaan työelämästä poistuvaa työvoimaa. Ikääntyvä väestö ja kapeneva verotuspohja edellyttävät julkisen rahoituksen uudelleen kohdentamista ja uusia keinoja nuorten työmarkkinoille siirtymisen nopeuttamiseksi.

- - -

Lisätietoja:

- työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Arvo Jäppinen (opetusministeriö), puh. (09) 160 77220

- opetusneuvos Anita Lehikoinen (opetusministeriö), puh. (09) 160 77424

- opetusneuvos Ari Saarinen (opetusministeriö), puh. (09) 160 77312

- (ammattikorkeakoulut): opetusneuvos Hannu Sirén (opetusministeriö), puh. (09) 160 77239

- - -

Työryhmän esitys Korkeakoulujen opintoaikojen lyhentämisen toimenpideohjelma (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:27) julkaistaan tiistaina luovutuksen jälkeen opetusministeriön www-sivuilla: http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2003/tr27/tr27.pdf

Takaisin