Ajankohtaista

Inskriptionstalen läsåret 2007-2008

Vasa yrkeshögskola, inskription 3.9.2007

Lektor Jukka Niitykoski (word)

Joni Koski, studerandekåren Vamok (word)

Rektor Jouko Paaso:

Vasa yrkeshögskola vill behålla den svenskspråkiga utbildningen livskraftig också i fortsättningen, eftersom vi anser att det är av stor betydelse att stöda den tvåspråkiga utbildningen för den regionala effektivitetens skull, men också för att förbättra möjligheterna av resursfördelningen för de svenskspråkiga utbildningsprogram som är mindre till studerandeantalet. 

I Utbildningsministeriets utvecklingsplan (även kallad KESU) för åren 2007 till 2012 konstaterar man följande: "Utbildnings-ministeriet bereder ett strukturutvecklingsprogram med detaljerade åtgärder för högskolorna under 2008. Programmet omfattar även den svenskspråkiga högskoleutbildningen."

Jag tror att den redan tidigare påbörjade koncentrationen av svensk högskoleutbildning på språkliga grunder kommer att fortsätta och att de svenska utbildningsprogrammen vid Vasa yrkeshögskola åter befinner sig i farozonen. Vid Vasa yrkeshögskola tror vi att det är klokt att upprätthålla en tvåspråkig utbildning speciellt då den fokuserar på kundbetjäning, men det vore naivt om vi lugnt vaggade oss till ro i tron att vår svenskspråkiga utbildning förblir som den är. Det viktigaste är i varje fall att den svenskspråkiga utbildningen förblir stark i Vasa även i framtiden. Trots att de administrativa lösningarna går i sär är samarbetet med SYH-Novia allt viktigare i framtiden. Det viktigaste samarbetsprojektet är Medibothnia, vilket förutsätter att man snabbt borde kunna ordna utrymmen på Brändö för den svenska utbildningens del.

I Utbildningsministeriets planutkast för åren 2007 till 2012 konstateras följande:

"Tyngdpunkten för högskolornas internationella verksamhet skall vara rörlighet för studenter, lärare och forskare, internationella forsknings- och utvecklingsprojekt samt utveckling av gemensamma examina såväl som dubbelexamina. Finland är ett attraktivt land då det gäller studentutbyte och målet är att den utländska andelen av studenter och personal skall ökas ytterligare. Samtidigt ska man vidta stödåtgärder för att få utländska studenter och forskare att stanna i Finland. Utbildningsministeriet förbereder tillsammans med universiteten, yrkeshögskolorna och olika intressentgrupper en internationaliseringsstrategi för högskolorna. Högskolorna gör upp språkstrategier för hela sin verksamhet under 2009. Högskolorna ska se till att utländska studenter under sin studietid får tillräckliga kunskaper i finska och svenska så att de kan anställas på den finska arbetsmarknaden." 

Beträffande internationaliseringen är det Vasa yrkeshögskolas mål att förflytta tyngdpunkten till Europa från de nuvarande rekryteringsländerna. Utgångspunkten för det internationella studentutbytet är att i så hög grad som möjligt beakta yrkeshögskolestudenternas samt näringslivets behov och nytta. Det här innebär ett fördjupat samarbete, gemensamma projekt samt utveckling av lärar- och studentutbytet med hjälp av dessa. Målet att väsentligt förbättra kunskaperna i finska och svenska, som presenterats i Utbildningsministeriets nya plan, är ett viktigt redskap i integrationen av utländska examensstudenter i Vasaregionens näringsliv.

Takaisin