Ajankohtaista

Inkomstövervakning för den som har avslutat sina studier

I förslaget till återkravsbeslut har tidpunkten för när studierna inleddes eller avslutades inte kunnat beaktas eftersom FPA inte känner till hur inkomsterna fördelar sig på studietiden och övrig tid. I din begäran om ny behandling kan du ge en utredning över studietiden och inkomsterna. Till begäran skall fogas en utredning över studiernas begynnelse- och avslutningstidpunkter samt över inkomsterna före eller efter studierna.

Inkomsterna hänförs till studietiden och övrig tid enligt när den studerande erhållit inkomsterna, d.v.s. när beloppen betalats till honom (betalningsdagen är avgörande). Om du inte reder ut när du erhållit inkomsterna, hänförs de till studietiden. Om det inte är möjligt att reda ut betalningsdagen, kan inkomsterna fördelas jämnt på alla månader under kalenderåret. Dylika inkomster är exempelvis inkomster från näringsverksamhet.

Bifoga intyg över löneinkomsterna, andra inkomster och den tidpunkt då du fick beloppen. Vi behöver också ett intyg över att du antagits till läroinrättningen, att du avlagt examen eller att du blivit färdig med studierna.

Hela årets inkomster beaktas - detta gäller alla studeranden - även dem som inlett eller avslutat studierna.  Av den inkomst som du har fått före månaden du inledde studierna eller efter månaden du avslutade dem, räknas inte ändå den del med som överstiger 1 970 euro  i medeltal per månad (1 515 euro fram till 31.12.2007). Studiestöd återkrävs inte på grund av sådana inkomster som anses ha erhållits under månader som inte hör till studietiden.

Tilläggsinformation: Susan Sundqvist

Takaisin