Ajankohtaista

Edunvalvojan päämies kuolinpesän osakkaana

Julkaistu 2019-04-24 09:22:54 EEST.

Jäämistöoikeudelliset prosessit haltuun päämiehen edun turvaamiseksi – edunvalvojan kuolinpesätyöskentelyn pääpiirteet.

Edunvalvojan on turvattava päämiehensä edun ja oikeuden toteutuminen lain holhoustoimesta mukaisesti, riippumatta päämiehen asemasta kuolinpesässä, kuolinpesän omaisuuden laadusta tai muista kuolinpesän yksilöllisistä piirteistä. Edunvalvojalla tulee olla riittävä perehtyneisyys jäämistöoikeudellisiin kysymyksiin. Vaikka edunvalvojalla ei olisi syvää asiantuntijuutta jäämistöoikeudellisissa asioissa, tulee hänen kuitenkin tunnistaa ne tilanteet, jotka voivat olla hänen päämiehelleen eduksi tai haitaksi päämiehen kuolinpesäosakkuusasemasta johtuen. Tarvittaessa edunvalvojan on ryhdyttävä toimenpiteisiin päämiehen edun turvaamiseksi.

Päämiehen asema kuolinpesässä ja perintökaaren mukainen perimysjärjestys vaikuttavat siihen, mihin asioihin edunvalvojan on kiinnitettävä huomiota. Päämiehen ollessa leski, rintaperillinen, poissaoleva perillinen, muu perillinen tai testamentin saaja, tuovat omat erityispiirteensä edunvalvojan tehtävän sisältöön. Lisäksi edunvalvojalla on rooli myös perunkirjoituksessa, kuolinpesän hallinnossa, perinnönjaossa ja muissa kuolinpesän lakimääräisissä tehtävissä, joissa edunvalvojan on huolehdittava päämiehen edun toteutumisesta.

Opinnäytetyössä tutkittiin yleisimpiä jäämistöoikeudellisia prosesseja ja tilanteita lainsäädännön näkökulmasta, joita edunvalvojat kohtaavat hoitaessaan päämiehensä kuolinpesäasioita. Opinnäytetyö on tehty vuosien 2018–2019 aikana ja tutkimusmateriaalina käytettiin edunvalvontaan ja jäämistöoikeuteen liittyvää oikeuskirjallisuutta, voimassa olevaa lainsäädäntöä, hallituksen esityksiä ja oikeusministeriön julkaisuja. Keskeisimpinä lainsäädäntöinä korostuivat edunvalvojan työtä ohjaava laki holhoustoimesta ja jäämistöasioita koskeva perintökaari.

Edunvalvojat tarvitsevat osaamisen tason ylläpitämiseksi jatkuvaa koulutusta ja perehdytystä myös kuolinpesäasioissa. Tämä opinnäytetyö on tehty edunvalvojan tukityökaluksi jäämistöoikeudellisissa asioissa, kun heidän päämiehensä on kuolinpesän osakkaana.

Opinnäytetyön ohjaajana toimi Vaasan ammattikorkeakoulun yliopettaja KTT Margit Mannila.

Lisätietoja

Helena Lehto

helena.lehto83@gmail.com

puh. 0505611983

Takaisin