Ajankohtaista

Tritonia är Vasa universitets, Åbo Akademi i Vasas och Svenska handelshögskolans Vasaenhets gemensamma tvåspråkiga vetenskapliga bibliotek och lärocenter. Lärocenter erbjuder pedagogiskt och tekniskt stöd och fortbildning för lärare och övrig personal vid universiteten och Vasa yrkeshögskola och Svenska yrkeshögskolan. Studerande får stöd och handledning i användningen av nya studiemetoder och -medel. I Finlands virtuella universitet är Lärocenter den Vasabaserade aktören.


Deltidsbefattningarna som mediaassistent och IKT-assistent för viss tid 1.2.-31.12.2006

Befattningar

Befattningen som mediaassistent (55,2 %, 20 h/vecka) och befattningen som IKTassistent (55,2 %, 20 h/vecka) är placerade i lärocentret i Tritonia. Lönen (872-1212 euro/mån.) baserar sig på arbetserfarenhet och utbildning. Som förman för assistenterna fungerar lärocenterchefen.

Beskrivning

Mediaassistentens huvudsakliga uppgifter omfattar arbeten i anslutning till produktion av läromedia för universitets- och högskolelärare tillsammans med produktionsteamet i EduTechLab.

Till IKT-assistentens uppgifter hör uppdateringen av Lärocenters webbplats och handledning av studerande i frågor som gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Behörighetsvillkor och nödvändiga kunskaper

För att framgångsrikt kunna sköta uppgifterna är det till fördel att ha en god kännedom om informations- och kommunikationsteknik, beredskap att ta i bruk olika typer av informations- och kommunikationsteknisk utrustning samt erfarenhet av motsvarande uppgifter. Vi värdesätter särskilt yrkeshögskoleutbildning i datateknik eller inom mediebranschen, erfarenhet av medieproduktion, en kundorienterad inställning, förmåga att arbeta i grupp samt goda kunskaper i informations- och kommunikationsteknik. Tritonias ämbetsspråk är enligt instruktionen finska och svenska. I arbetet behövs dessutom kunskaper i engelska.

Ansökningstid

Befattningarna lediganslås genom annons på de officiella anslagstavlorna vid Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa, Hankens Vasaenhet, Vasa yrkeshögskola och Svenska yrkeshögskolan. Ansökningstiden utgår 17.1.2006.

Ansökan

Ansökan riktas till lärocenterchef Sari Tarvonen och sänds till adress: Vasa universitet, Registraturen, Wolffskavägen 34, PB 700, 65101 Vasa eller per e-post kirjaamo@uwasa.fi. Till ansökan bör bifogas matrikelutdrag eller bevittnad meritförteckning.

Förfrågningar

På förfrågningar svarar lärocenterchef Sari Tarvonen, tfn (06) 3248 933, 050-371 3607, sari.tarvonen@tritonia.fi eller lärocenterpedagog Maria Byholm, tfn (06) 3248 932, 044-0244 226, maria.byholm@tritonia.fi.

Takaisin