Ajankohtaista

Lukuvuoden 2005-2006 avajaiset 7.9.

Apulaiskaupunginjohtajan puhe: Bengt Strandinin puhe

Opiskelijoiden puheenvuoro:
Marjut Vanha-aho
Henkilöstön puheenvuoro: Maj-Lis Backman

Rehtori Jouko Paaso:

Hyvät opiskelijat ja henkilökunta, hyvät naiset ja herrat
Mina damer och herrar, ladies and gentlemen

Voisi sanoa, että korkeakoulukentässä kuohuu tällä hetkellä. Erityisesti ns. Neuvon työryhmän raportti insinööri- ja diplomi-insinöörikoulutuksen kehittämisestä on aiheuttanut paljon keskustelua.

Ammattikorkeakoulujen osalta olennaista on ehdotettu 1400 insinöörien aloituspaikan vähennys; kaikkiaan aloituspaikkoja on nyt noin 8000. Samoin ehdotetaan vähintään viiden amk:n tekniikan yksikön lakkauttamista. Neuvon työryhmän mietintö on, ansioistaan huolimatta, kovin yliopisto- ja huippututkimuskeskeinen. Korkeakoulujen alueellisen toiminnan vaikutus maakuntakeskusten vireyttäjinä on raportissa sivuutettu turhan pienellä painoarvolla; ei kaikki voi olla huippututkimusta eivätkä kaikki huippuyksiköitä. Vaasan ammattikorkeakoulullekin Neuvon työryhmän esityksillä voi olla vaikutusta; onhan aloituspaikoistamme noin 45 % tekniikan alalla. Omassa insinööri-koulutuksessamme tietotekniikkakoulutuksen vetovoima on selvästi alhaisin; aloituspaikkoja ei tahdota saada täyteen. Toki tietotekniikan aloituspaikkoja on vieläkin, vaikka niitä on jo vähennetty, noin kaksinkertainen määrä muihin insinöörikoulutuksiimme verrattuna; tämä on seurausta 90-luvulla OPM:n aloitteesta voimakkaasti lisätystä tietotekniikkakoulutuksesta. Tämä kuvastaa myös yhteiskunnan muuttumista yleisemminkin: tietotekniikasta on tullut kaikkien yhteiskunnan alojen sovellusten käyttövoima, mutta itse tietotekniikan teknologian kehittäjien tarve on tasaantunut ja vahvasti keskittynyt sellaisille paikkakunnille, joilla on runsaasti tietotekniikkateollisuutta. Muut insinöörikoulutusalat Vaasan ammattikorkeakoulussa vetävät opiskelijoita kohtuullisen hyvin aloituspaikkamääriin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin verrattuna.

Tietotekniikkakoulutukseen joudutaan, runsaasta aloituspaikkamäärästä johtuen, ottamaan sellaisiakin, jotka eivät siihen kunnolla kykene, mikä johtaa runsaaseen keskeyttämisten määrään. Koska ammattikorkeakoulun tulorahoitus on suoraan riippuvainen opiskelijamääristä, Vaasan ammattikorkeakoulussa tietotekniikan aloituspaikkoja on jo siirretty sosiaali- ja terveysalalle. Jatkossakin tietotekniikan aloituspaikkojen siirtoa muille tekniikan aloille sekä muille ammattikorkeakoulumme koulutusaloille jouduttanee taloussyistä tarkastelemaan. Aloituspaikkojen siirroissa ja koulutusalojen suuntaamisessa on kuitenkin oltava maltillinen, koska emme vielä tiedä, mihin toimenpiteisiin OPM ryhtyy korkeakoulutuksen rakenteisiin liittyen, samoin opetushenkilöstön osaamista ei hetkessä muuteta uusille aloille. Lisäksi tekniikan opetuksen tasosta saatu opiskelijapalaute on maan keskiarvojen yläpuolella. Maltillisuuteen motivoivat myös tekniikan, mukaan lukien tietotekniikka, valmistuvien hyvät työllistymisluvut Vaasan seudulla. Ammattikorkeakoulujen yhteiskunnalliselle tehtävälle ylipäänsä on yliopistoa luonteenomaisempaa se, että ammattikorkeakoulu kouluttaa mahdollisimman ison osan opiskelijoistaan alueen elinkeinoelämän kannalta mielekkääseen ammattiin. Oman mausteensa tähän tuo vielä se, että ammattikorkeakoulujen rahoituslaki muuttunee myös ensi vuoden alusta, jolloin painopiste siirtyisi kaksi kertaa vuodessa lasketuista todellisista opiskelijamääristä aloituspaikka- ja tutkintomääriin.

Vaasan seudun aluestrategia valmistuu korkeakoulukonsortion työstämänä syyskuun 2005 loppuun mennessä. Strategiassa luonnollisesti korostetaan Vaasan elinkeinoelämän perinteisesti vahvaa aluetta, energia-alaa. Uutena vahvana osaamisalueena strategiassa korostuu media, jota ollaan liittämässä laajennuksena Vaasan seudun osaamiskeskusohjelmaan. Vaasan seudulla media-alan yrityksiä on lukumääräisesti paljon, mutta yritykset ovat pieniä. Korkeakoulujen osaamisen, erityisesti tutkimusosaamisen, rooli media-alan kehityksessä on toistaiseksi ollut varsin pieni. Osaamiskeskusohjelman myötä korkeakoulujen tutkimus- ja koulutusosaamisen toivotaan luovan uusia innovaatioita, vahvempia yrityksiä ja osaajia alueelle. Osaamiskeskusohjelma-hakemuksen haasteena on rajata moniulotteinen media-ala sopivasti, jotta taataan huippuosaamisen kehittymiselle välttämätön riittävä erikoistuminen, mutta samalla ei rajauduta liikaa ottaen huomioon eri osaamisalojen synergia sekä teknologioiden nopea kehittyminen tällä alueella.

Osaamisalojen täsmennyksen ohella aluestrategian keihäänkärkenä on Vaasan tiedepuisto, jota korkeakoulukonsortio on pyrkinyt edistämään aktiivisesti. Tällä hetkellä konsortion keskeisenä toiveena on Vaasan kaupungin vahva sitoutuminen tiedepuisto-hankkeeseen - etenkin, kun helmikuun lopulla pidetyssä seminaarissa selvisi, että tiedepuistolla on vahva alueen tuki takanaan. Tiedepuistolla, millainen siitä fyysiseltä olemukseltaan ja toiminnoiltaan sitten tuleekaan, olisi ulospäin tärkeä symboliarvo korkeakouluosaamisen kehittämisen ja yhteistyön kannalta. On muodostunut sellainen kuva, että Vaasan korkeakoulukonsortion puitteissa tehtävällä yhteistyöllä on hyvä maine korkeakoulujen ja Opetusministeriön piirissä. Se toimii esimerkkinä siitä, miten yliopistot ja ammattikorkeakoulut kykenevät tekemään hedelmällistä yhteistyötä - Suomessa tätä nykyä niin tyypillisen yliopisto-ammattikorkeakoulu-vastakkainasettelun sijaan. Ilmeisesti Opetusministeriökin odottelee uusia rohkeita avauksia konsortioyhteistyössä. Aluestrategia-yhteistyön ohella olemme Pohjanmaan korkeakoulujen kesken myös sopineet, että täsmennämme ja yhteensovitamme yliopiston ja ammattikorkeakoulun välisiä koulutuspolkuja eri koulutusaloilla, jotta ne mahdollisimman hyvin palvelevat opiskelijoiden ja korkeakoulujen etuja uudessa kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä.

Korkeakouluverkon rakenteesta on syytä lausua myös muutama kommentti; lausuivathan siitä ajatuksia ja näkemyksiä myös SYH:n rehtori Andersson omassa avajaispuheessaan sekä rehtori Jakobsson Vaasan yliopiston avajaisissa. Olen samoilla linjoilla rehtori Jakobssonin kanssa; suosin ensisijaisesti vaasalaista, alueen tarpeista lähtevää, mallia. Kuten edellä mainitsin, pitkälle menevä yliopisto-ammattikorkeakoulu-yhteistyö on vaasalainen erikoisuus, joka tulisi hyödyntää kilpailutekijänä; täällä siihen on konsortio-yhteistyön pohjalta hyvät edellytykset, muualla siihen ei juurikaan kyetä - ehkä Lappeenrantaa lukuunottamatta. Nimenomaan Vaasan kehittämiseksi alueen elinkeinoelämää palvelevana osaamiskeskittymänä ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhdistäminen, tai - mikä lienee realistisempaa lähitulevaisuudessa - saumaton yhteistyö koulutuspoluissa ja tutkimusinstituuteissa, olisi erinomainen asia. Konsortio-yhteistyössä ylipäätään tulee olla periaate, että tehdään yhteistyötä, mutta kaikkien korkeakoulujen ei tarvitse olla kaikessa yhteistyössä mukana - näin päästään pidemmälle ja parempiin konkreettisiin hyötyihin.

Kuten Jakobssonkin avajaispuheessaan totesi, kielen realiteetit on syytä pitää mielessä. On jokseenkin turha haikailla yhdestä yhteisestä ja monikielisestä vaasalaisesta ammattikorkeakoulusta - ja mahdollisesti pilata hyvin toimivaa yhteistyötä, ellei sille ole realistisia edellytyksiä. Ruotsinkielen aseman turvaaminen on ruotsinkielisille korkeakouluille rakennekeskustelun lähtökohta - voineeko heitä tuosta moittiakaan? Kieleen liittyvällä asetelmalla on vahva tuki ylintä poliittista johtoa myöten; ennen kuin sieltä ja maakunnan ylläpitäjätahoista löytyy vahva tahtotila vaasalaisten ammattikorkeakoulujen yhdistämiselle, on turha ajaa asiaa aktiivisesti - ainakaan täältä suomenkielisten puolelta. Kielen ei tarvitse kuitenkaan olla mikään pitkälle menevää alueellista yhteistyötä rajoittava jakolinja. Korostan vielä sitä, että mielestäni vaasalaisten korkeakoulujen rakennekeskustelua tulee käydä Vaasassa ja vaasalaisista lähtökohdista.

Vaasan ammattikorkeakoulu sai keväällä Opetusministeriön tuloksellisuusrahaa 140.000 euroa, perusteena oli opetusmenetelmien kehittyminen. Tämä osoittaa, että valtakunnallisissa vertailussa opetuksemme on hyvällä tasolla. Opetushenkilöstömme koulutustaso on myös vertailussa osoittautunut korkeaksi. Seuraavana haasteena on saada ammattikorkeakoulujen uusi vastuutehtävä, tutkimus- ja kehitystoiminta, T&K, kunnolla liikkeelle ja keväällä laadittu T&K-strategia jalkautumaan organisaation toiminnaksi. Aiomme hyödyntää saadusta tuloksellisuusrahasta merkittävän osan T&K-toiminnan kehittämiseen, muistaen ammattikorkeakoulujen T&K:lle määritellyt ominaispiirteet: soveltavaa, työelämää ja opetusta lähellä oleva tutkimus- ja kehitystoimintaa. Ensisijaisina sovellusalueenamme T&K:ssa ovat Vaasan seudun aluestrategiassa painopisteiksi nostetut energia, media ja hyvinvointi - tässä järjestyksessä. Hyvinvoinnista korkeakoulut haluavat kehittää uutta Vaasan seudun vahvaa osaamisaluetta. Tärkeä kohderyhmä Vaasan ammattikorkeakoulun T&K:ssa ovat pk-yritykset, kuitenkaan unohtamatta korkeakoulujen kanssa yhteistyössä kehitettävää energia- ja media-alan osaamista, joka palvelee myös suuryritysten tarpeita.

Hyvät opettajat, ammattikorkeakoulumme muutosprosessi näkyy myös opettajan arkityössä, konkreettisena esimerkkinä keskeisistä muutoksista on mm. keväällä laadittu OVTES-sopimus, joka positiivista kyllä vie eteenpäin "yksi yhteinen ammattikorkeakoulu"-periaatetta, mutta samalla lisää opettajien palkkaeroja eri toimialoilla. Paikallisesti ei voi läheskään aina tehdä irtiottoja valtakunnallisista linjauksista. Hyvät opettajat, toivotan sitoutunutta ja optimistista asennetta työhönne: panostanne tarvitaan sekä jatkamaan korkeatasoista opetustyötä että nostamaan T&K-toimintamme taso korkealle! Emmekä saa unohtaa tukipalvelujen henkilöstöä: toivotan jaksamista ja positiivista sitoutumista tehtäviinne; teidän työpanoksenne näkyy keskeisesti jokapäiväisen toimintamme laadussa.

Hyvät opiskelijat, meillä on sikäli harvinainen tilanne, että keskuudessanne on erään urheilulajin maailman paras urheilija tällä hetkellä. Keihäänheittäjä Tero Pitkämäen kilpailukausi jatkuu vielä ainakin Monacon GP-finaalilla, eikä hän liene täällä paikalla, mutta onnittelut Terolle jo nyt sekä kiitokset tarjotuista ilon hetkistä. Vaasan ammattikorkeakoulussa on myös useita muita huippu-urheilijoita ja olemme aktiivisesti mukana vasta käynnistyneen Vaasan seudun Urheilu-akatemian toiminnassa. Tämä lämmittää, innokkaana urheilumiehenä, erityisesti sydäntäni. Toivotan kaikille opiskelijoille parhainta menestystä alkavalle lukuvuodelle!

Mina damer och herrar!

Man kunde säga att det pågår stora förändringar inom högskolesektorn just nu. Speciellt en så kallad Neuvo-arbetsgrupps rapport, som siktar på att utveckla ingenjörs- och diplomingenjörsutbildningar, har vållat mycket diskussion. De förslag som Neuvos arbetsgrupp har tagit fram kan ha inverkan också på Vasa yrkeshögskola; ungefär 45 % av våra nybörjarplatser befinner sig ju inom teknik. Vad gäller vår egen ingenjörsutbildning har utbildningen inom datateknik den klart lägsta dragningskraften; det är svårt att få alla nybörjarplatser fyllda. De andra ingenjörsutbildningsområdena i Vasa yrkeshögskola lockar studerande relativt bra i jämförelse med antalet nybörjarplatser och riksomfattande medeltal - och undervisningens kvalitet har värderats bra. I fråga om flyttningen av nybörjarplatser och inriktandet av utbildningsområden måste man vara sansad, eftersom vi ännu inte vet vilka åtgärder undervisningsministeriet kommer att vidta vad gäller högskoleutbildningens strukturer. Det går inte heller snabbt att förändra undervisningspersonalens kunnande till nya områden. Till sansen motiverar också utexaminerades goda sysselsättningsnummer inom teknik, inklusive datateknik, i Vasa regionen.

Vasa områdets regionstrategi, som högskolekonsortiet har bearbetat, blir färdig till slutet av september 2005. I strategin betonar man naturligtvis näringslivets traditionellt starka område i Vasa, energibranschen. Som nytt starkt kunskapsområde i strategin betonas media som man håller på att lägga som utökning till kunskapscentrets program i Vasa regionen. Utöver preciseringen av kunskapsområdena är regionstrategins spjutspets Vasa sciencepark som högskolekonsortiet har försökt att befrämja aktivt. För tillfället är konsortiets centrala önskan att Vasa stad förbinder sig starkt till sciencepark-projektet.

Vasa yrkeshögskola fick i våras undervisningsministeriets resultatpengar på 140.000 euro. Grunden för det var utvecklandet av undervisningsmetoderna. Det här visar att vår undervisning är på en bra nivå i en riksomfattande jämförelse. Utbildningsnivån av vår undervisningspersonal har också visat sig vara hög i jämförelsen.Vår nästa utmaning är att sätta ordentligt i gång yrkeshögskolornas nya ansvarsområde, forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU-verksamhet. FoU-strategin, som utarbetades i våras, borde vara en del av organisationens verksamhet. Bästa lärare, jag önskar att ni har en bindande och positiv inställning till ert arbete: er arbetsinsats behövs både för att vi kan fortsätta undervisningsarbetet på en hög nivå och höja vår FoU-verksamhet! Och vi får inte glömma stödtjänsternas personal: jag önskar att ni orkar med arbetet och förbinder er positivt till det. Er arbetsinsats är en viktig del av verksamhetens kvalitet.

Bästa studerande, vi har såtillvida en sällsynt situation att bland er studerar värlsettan i år, spjutkastaren Tero Pitkämäki. Jag tillönskar Tero och alla andra studerande bästa framgång för kommande läsår!

Ladies and Gentlemen!

One could say that there is confusion in Finnish higher education at the moment. Especially, the so called Neuvo group report has caused a lot of discussion. The report, suggesting significant cuts in student numbers of the technical education, may affect also our polytechnic, because 45 % of our student places are in engineering education. Our problem field is the information technology where we have difficulties to fill all the student places. However, in transferring student places to other study programmes we have to be cautious for many reasons, e.g. the employment numbers of our graduates are good in all engineering programmes, including also information technology.

The regional strategy will be finished till the end of September 2005 by the Vaasa consortium of higher education. In the strategy the traditional strength of Vaasa industry is naturally emphasised, namely the energy area. As a new field of expertise the media area will probably be attached as an extension to the Vaasa centre of expertise. A concrete speer point of the regional strategy is Vaasa Science Park, to which the commitment of the city of Vaasa is hoped for.

Teaching in the Vaasa polytechnic is recognized to be of high quality. The next challenge is to raise the volume and quality of research and development in our polytechnic, based on the R&D-strategy finished just recently. I wish the whole personnel of our polytechnic a committed and positive mind in your important work.

Dear students, we have a rare situation: one of you is the world's best athlete in his sport, namely Tero Pitkämäki in javelin. I wish Tero and all the other students a very successful Academic Year!

Toivotan kaikille menestyksellistä lukuvuotta!
Jag önskar er alla ett framgångsrikt läsår!
I wish you all a very successful Academic Year!

Takaisin