Ajankohtaista

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Vaasan ammattikorkeakoulussa

1. Toisen asteen perustutkinnot

- toisen asteen tutkinto on pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun
- ei oikeuta opintojen hyväksilukemiseen

2. Opisto-/korkea-asteen tutkinnot (lukion ja ammatillisen perusasteen jälkeinen koulutus)

- saman alan opistoasteen/korkea-asteen tutkinnosta voidaan hyväksilukea samansisältöisiä opintoja edellyttäen, että osaamista on pidetty ajan tasalla työelämässä:
a.) Sosiaali- ja terveysala
Ennen 1990 -lukua suoritetusta tutkinnosta hyvitetään 100 -120 opintopistettä ja 1990 -luvun jälkeen suoritetusta tutkinnosta 120 -135 opintopistettä
b.) Liiketalous-, matkailu- ja ravitsemisala
Enintään 90 opintopistettä.
c.) Tekniikan alat
Saman alan teknikko-koulutuksesta hyvitetään 105/240 opintopistettä ja eri alan teknikko-koulutuksesta 90/240 opintopistettä.
Lähialan insinöörikoulutuksesta hyvitetään 175/240 opintopistettä ja muuna alan insinööri-koulutuksesta 145/240 opintopistettä.

- muista opisto-/korkea-asteen tutkinnoista voidaan hyväksilukea suorituksia  vapaasti valittaviin/valinnaisiin ja pakollisiin opintoihin, edellyttäen, että opintojakson  sisällöt ja tavoitteet ovat yhtenevät.

3. Korkeakoulututkinnot ja yliopistolliset arvosanat

- voidaan hyväksilukea opintoihin edellyttäen, että sisältö vastaa ko. ammattikorkeakoulututkinnon osaamistavoitteita.

4. Varusmiespalveluksen johtamiskoulutus

- suoritetusta puolustusvoimien varusmiesten johtajakoulutuksesta voidaan myöntää 6 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin.

Hyväksilukemismenettely

Halutuista hyvityksistä on tehtävä anomus toimialajohtajalle verkosta tai opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Anomuksesta on ilmettävä hyvitettävien opintojaksojen nimet koodeineen. Anomukseen on liitettävä todistuksen kopio hyvitysten perusteena olevista suorituksista. Anomuksesta tulee ilmetä aikaisempien opintojen tavoitteet, sisältö, laajuus ja suoritusajankohta. Muualla kuin Vaasan ammattikorkeakoulussa suoritetuista opinnoista myönnetyt hyvitykset merkitään opintorekisteriin ilman arvosanaa.

Takaisin