Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Terveyden edistäminen kirurgisen potilaan ohjausprosessissa (perusanalyysi)

lauantai 31. toukokuu - keskiviikko 31. joulukuu 2008

Hankkeen tarkoituksena on parantaa hoitohenkilökunnan työmotivaatiota ja työhyvinvointia vahvistamalla ammatillista osaamista ja työn hallintaa sekä varmistaa kirurgisen potilaan laadukas hoito ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Päätavoitteena on mallintaa kirurgisen potilaan terveyttä edistävä ohjausprosessi. Muita tavoitteita ovat hoitajien ohjausvalmiuksien vahvistaminen, sähköisessä muodossa olevien työvälineiden luominen potilaan ohjauksesta vastaaville työntekijöille, terveyttä edistävän ohjausprosessin näkyväksi tekeminen sekä ohjausprosessin mallintaminen potilaan itsehoitoisuutta edistäväksi hoitoketjun eri vaiheissa.

Hankkeen ensimmäisenä osana tehtävä perusanalyysi sisältää kirurgisen potilaan ohjauksen ja terveyden edistämisen nykytilan kartoittamisen sekä kehittämishaasteiden selvittämisen Vaasan keskussairaalan operatiivisella tulosalueella. Kartoitukseen liittyy kysely ja teemahaastatteluja. Kysely kohdennetaan sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille ja haastattelut esimiehille sekä erityisasiantuntijoille. Projektin toisena osana tehdään kehittämishanke, joka käynnistyy keväällä 2009.

Organisaatio: Vaasan sairaanhoitopiiri (koordinaattori). Vaasan ammattikorkeakoulu.
Rahoitus: Työelämän kehittämisohjelma Tykes.
Kokonaisbudjetti: 14 689 eur.

Yhteystiedot:

Kategoriat: health care and social services

Takaisin arkistoon.