VAMK – Kaikki meistä

Yhteistyössä alueen eduksi

Teemme tiivistä yhteistyötä vaasalaisten korkeakoulukumppaneidemme kanssa. Vaasan korkeakouluyhteisö on kansainvälisesti arvostettu, yhteiskuntaan ja kulttuuriin vahvasti vaikuttava, innovatiivinen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskittymä tekniikan, kaupan, median ja hyvinvointipalveluiden aloilla.

Tritonia on vaasalaisten korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto. Yhteistyön ansiosta opiskelijoilla on käytössään mittavat kokoelmat, asiantuntijapalvelut ja kattavat aukioloajat. Moderni Tritonia-rakennus Palosaaren merikampuksella on todellinen opiskelijoiden kohtaamispaikka yksilö- ja ryhmäoppimistiloineen ja kahviloineen.

Tekniikan kampus on vahva esimerkki vaasalaisen tekniikan opetus- ja tutkimustoiminnan yhteistyöstä, jossa VAMK, Vaasan yliopisto ja Yrkeshögskolan Novia kehittävät yhteistä toimintakonseptia. Keskeisenä tavoitteena on koota energia-alan osaaminen yhteiseksi huippuyksiköksi, jota tukee opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia. 2700 tekniikan opiskelijallaan kampus on Suomen viidenneksi suurin.

Alere on VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Palosaaren kampuksella. Modernin opetuksen vaatimuksiin peruskorjattu kiinteistö tarjoaa opiskelijoille viihtyisien tilojen lisäksi yhteistä opetusta ja opettajien vaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken. Yhteistyö vahvistaa merkittävästi opiskelijoiden kilpailukykyä Vaasan alueen kaksikielisissä työympäristöissä. VAMK ja Novia ovat kehittäneet tätä aiemmin Medibothniaksi kutsuttua sosiaali- ja terveysalan osaamisen yhteishanketta vuodesta 2009. Yhteistyökumppaneita ovat SÖFUK eli Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur –koulutus- ja kuntayhtymä, Vaasan kaupunki sekä Vaasan sairaanhoitopiiri.

Muotoilukeskus Muova on VAMKin yhteydessä toimiva tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluja yrityksille ja julkisille organisaatioille. Muovan missiona on vastata yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin sekä kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin.

VAMK, Vaasan yliopisto, Svenska handelshögskolan Hanken ja Muotoilukeskus Muova tukevat yhteisellä toiminnalla opiskelijoiden innovaatioita. Palvelut koostuvat innovaatioasiamies- sekä yrityshautomopalveluista, ja niillä pyritään edistämään erityistä markkinapotentiaalia sisältävien liiketoimintaideoiden kaupallistamista.

Merikampus-konseptin tavoitteena on, että v. 2014 jälkeen Palosaarella ahertaa yli 10 000 VAMKin, Vaasan yliopiston ja yrkeshögskolan Novian opiskelijaa.

Vaasan yliopisto on VAMKin strateginen kumppani. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Tekniikan kampus -konseptin lisäksi tila- ja turvallisuusasioissa, tietojärjestelmäpalveluissa, koti- ja ulkomaan opiskelijarekrytoinnissa, avoimessa korkeakouluopetuksessa, täydennyskoulutuksessa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

VAMK ja Vaasan yliopisto ovat sopineet laajasta yhteisen tekniikan opetuksen käynnistämisestä yliopiston tekniikan kandidaatin ja ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksessa. Yhteiseen opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta käynnistetään syksyllä 2016 kooltaan sopivissa opetusryhmissä sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutuksessa. Oman koulun orientoivien opintojen jälkeen suoritetaan yhteisiä opintokokonaisuuksia, minkä jälkeen opiskelija voi valita amk-insinöörin tai tekniikan kandidaatin väylän tai jatkaa joustavasti diplomi-insinööriopintoihin. Yhteisten opintojen pituus on vähintään 120 opintopistettä, ja ne toteutetaan kolmen vuoden aikana. Opetusyhteistyötä ammattiaineiden lisäksi tehdään kielten, luonnontieteiden ja matematiikan opinnoissa. Yhteistyö toteutetaan duaalimalli ja tutkintojen ominaispiirteet säilyttäen. Opiskelija saa tutkintotodistuksen korkeakoulusta, johon on hakeutunut.

Vaasan energiainstituutti VEI on Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston sekä Yrkeshögskolan Novian yhteistyöorganisaatio, jossa teknillinen ja kaupallinen ala yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. VEI tarjoaa energia-alan tutkimusta, konsultointia ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Yrkeshögskolan Novian kanssa olemme solmineet sopimuksen koulutusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on vahvistaa kaksi- ja monikielistä oppimisympäristöämme sekä ammattikorkeakoulujemme kilpailukykyä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa teemme yhteistyötä strategisessa suunnittelussa, koulutuksen painopisteiden selkeyttämisessä sekä useissa tukipalveluissa. Lähtökohtana on, että kumpikin korkeakoulu palvelee profiilinsa mukaisesti alueensa elinkeinorakenteen omaleimaisia tarpeita.

Vaasan ammatillinen koulutus Vamia on VAMKin tärkeä kumppani. Vamian kanssa on käynnistetty uudenlainen koulutusyhteistyö, jonka myötä ammattiopistolaiset voivat kolmannesta opintovuodestaan alkaen suorittaa VAMKissa laajoja kokonaisuuksia avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Myöhemmin perustutkinnon suoritettuaan ja 30 avoimen amk:n opintopistettä hankittuaan opiskelija voi hakeutua opiskelemaan VAMKiin erillisvalinnan kautta. Ammatillinen perustutkinto tulee olla vastaavalta koulutusalalta, mihin opiskelija VAMKissa hakee.

Neljänneksellä VAMKiin tulevista opiskelijoista on ammatillinen perustutkinto, joten on tärkeää, että heille on tarjota selkeät hyväksilukemisen käytännöt aiemmista opinnoista. Lisäksi Vamian kanssa sujuvaa opintopolkua edistetään muun muassa matematiikan ja kielten amk-opintoihin valmentavissa opinnoissa, niin ikään tekniikan opinnoissa hyödynnetään yhteisiä laitteita ja tiloja.

Joustava opinto-oikeus eli JOO-sopimus Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa sekä vaasalaisten korkeakoulujen kesken tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden valita opintoja toisesta korkeakoulusta.

Korkeakoulukaupunki Vaasa

Vaasa on väkilukuun suhteutettuna Suomen toiseksi suurin korkeakoulukaupunki. Opiskelijoita on noin 13 000 ja tutkintoja yli 30 suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Vaasalaisten korkeakoulujen tarjonta on koottu yhteiseen portaaliin.

Katso myös esittelyvideot:

opiskelijakaupunki Vaasa
matkailukaupunki Vaasa
energiapääkaupunki Vaasa