Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Studiesätt och undervisningsplan

Se läroplanen för företagsekonomi här.

Studierna som betonar praktiska färdigheter går ut på att studerandena lär sig företagsverksamhet, att tänka helhetsmässigt och arbeta självständigt. Under de ett och halvt år långa inriktade studierna kan man inrikta sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning. Man kan välja studiehelheter på det andra inhemska språket från ett motsvarande utbildningsprogram med samma innehåll. Man kan välja kurser vars undervisningsspråk är engelska oberoende av vilket utbildningsprogram man huvudsakligen studerar inom. Vasa yrkeshögskola har samarbetsavtal med ett stort antal utländska partnerskolor vilket möjliggör studier eller arbetspraktik utomlands för våra studerande.

I studierna omsätter man även teori i praktiken med hjälp av autentiska arbetsuppdrag som studeranden får utföra. Företagskliniken vid yrkeshögskolan tar emot uppdrag av små- och medelstora företag i Vasaregionen. Dessa forsknings- och utvecklingsuppdrag genomförs under olika kurser av studeranden under lärarhandledning. Studeranden kan redan under studietiden prova på hur det är att driva ett företag i skolans företagskuvös Business Factory. I den här miljön får man en försmak för hur det är att vara företagare genom att studera, grunda och utveckla ett företag i andelslagsform. Målet uppnås genom samarbete där varje deltagares personliga insats har betydelse och man får fortlöpande stöd av studiekamrater och lärare. Dessutom har studerande deltagit i planeringen av köpcentra i Vasa samt affärsstaden ”Ideapark”.

Arbetspraktik är också en väsentlig del av utbildningen. Den förbereder studeranden redan under utbildningen för allt mer krävande uppgifter och underlättar inträdet i arbetslivet. I utbildningsprogrammet i företagsekonomi ingår praktik på 20 veckor. Med sitt lärdomsprov visar studerandena att de behärskar grunderna i sitt yrke, det valda forskningsområdet samt att de klarar av att självständigt lösa problem. Det täta samarbetet med bl.a. storföretagen i Vasa samt Kust-Österbottens Företagare r.f. erbjuder intressanta praktikplatser och ämnen för lärdomsprov.

Temastudier för större arbetsskicklighet

Vasa yrkeshögskola övergår stegvis till s.k. temaundervisning. Undervisningen är studerandecentrerad och betonar inlärningsresultaten och kunnandet som en helhet framför avläggande av enskilda studieperioder. Med hjälp av omfattande kunskapshelheter är det lättare för studeranden att få ett grepp om utvecklingen av det egna kunnandet och även själv främja och påverka möjligheterna att uppnå kunskapsmålen.  

Under de två första åren utvecklas studeranden från nybörjare till praktikant och med fördjupade studier under studiernas slutdel från yrkesman till expert. Studierna bygger på mer omfattande arbetslivsorienterade kunskapsbaserade teman där allmänna och yrkesmässiga kompetenser, dvs. kunnandet, kombineras och säkerställer information, färdigheter, kunnande, förhållningssätt och insikter som behövs i yrket.   

Det finns sex gemensamma allmänna kompetenser inom alla områden: självutveckling, etiskt kunnande, kommunikations- och interaktionsförmåga, utvecklingskunnande, organisations- och samhällskunnande samt kunskap om internationalism. Inom det tekniska området finns det dessutom en sjunde allmän kompetens: matematisk-naturvetenskapligt kunnande.

Förutom de allmänna kompetenserna innehåller varje utbildningsprogram 4-7 yrkesmässiga kompetenser som baserar sig på riksomfattande branschspecifika kompetenser samt på regionala tyngdpunktsområden för yrkesstudierna.