Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Ala ja ammatit

Haku VAMKin terveydenhoitajakoulutukseen seuraavan kerran keväällä 2019.

Hoitotyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat pääosin hoitotyön asiantuntijatehtävissä perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa. Terveydenhoitaja toimii myös yksityisellä sektorilla, järjestöissä sekä erilaisissa suunnittelu-, koulutus- ja projektitehtävissä. Terveydenhoitajatutkinto AMK (240 op) perustuu sairaanhoitajan tutkintoon (210 op). Terveydenhoitajakoulutuksen suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana.

Työllisyystilanne

Suomessa on noin 250 000 työikäistä terveydenhuollon ammattilaista. Alan ammattilaisista sairaan- ja terveydenhoitajia sekä kätilöitä on 30 prosenttia. Lähes 34 000 terveydenhuollon ammattilaista työskentelee yksityisellä sektorilla.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkun verran ulkomailla, mm. Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä. EU:n direktiiveillä on sovittu terveydenhuollon ammattitutkintojen hyväksymisestä muissa EU-maissa. Avoimia työpaikkoja on ollut lähinnä Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Norjassa ja jonkun verran myös Tanskassa.

Työllisyysnäkymät

Terveydenhuoltoalan työllisyys on hyvä. Kuntasektorilta jää noin 20 000 terveyden- ja sairaudenhoidossa työskentelevää eläkkeelle. Tehtyjen ennusteiden perusteella eläkkeelle jääneiden määrät vaikuttavat työllisyyteen ja työvoiman tarpeen kasvuun.

Väestön ikääntyminen lisää terveyspalvelujen tarvetta ja väestön kasvu lisää terveyspalvelujen kysyntää. Toisaalta etenkin haja-asutusalueilla palvelujen tarvetta kasvattaa väestön keskimääräistä nopeampi ikääntyminen.

Työelämän vaatimukset

Työ terveydenhuollossa on työtä ihmisten kanssa ja heitä varten. Työssä vaaditaan ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kykyä toimia tiimeissä ja projekteissa. Terveydenhoitajan on osattava eläytyä potilaan tilanteeseen ja kyettävä keskusteleman ja kuuntelemaan. Hoitotyössä korostuvat kyky hyväksyä erilaisia ihmisiä sekä kyky tulla toimeen iältään, persoonallisuudeltaan, uskonnoltaan, sosiaaliselta asemaltaan, kansallisuudeltaan ja kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa. On osattava tukea erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten voimavaroja ja toimintakykyä heidän omista lähtökohdistaan. Omia henkisiä voimavaroja on jatkuvasti huollettava. Kanssakäyminen potilaiden kanssa tuo työhön vaihtelua ja mielekkyyttä.

Jokainen työntekijä vastaa potilaiden turvallisuudesta ja hoidon onnistumisesta. Työssä tehdään vaativia ja eettisesti vaikeita ratkaisuja. Oma työ on hallittava hyvin, ja tietoa ja taitoja on osattava soveltaa käytäntöön. Oman ammattitaidon ylläpitäminen vaatii jatkuvaa täydennyskoulutusta ja uuden tiedon omaksumista. (Lähteet: www.terveydenhoitajaliitto.fi, www.ammattinetti.fi.)