Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma SA-2017

hae-vamkiin_2.png

Sosionomikoulutuksen harjoittelu

Opiskelijan tiedollinen ja taidollinen perusosaaminen vahvistuu sosionomikoulutukseen olennaisena osana kuuluvan työharjoittelun kautta. Työharjoittelu myös valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Harjoittelu alkaa ensimmäisenä opiskeluvuonna, jolloin se kestää kuusi viikkoa. Sosionomiopintoihin kuuluu kaikkiaan kolme laajaa harjoittelua, ja työssä oppimisen laajuus on runsas viidesosa opiskeluajasta.

Opiskelija voi suorittaa harjoittelut omalla kotipaikkakunnallaan tai opiskelukaupungissaan. Vaasan seutu tarjoaakin erinomaiset lähtökohdat tutustua monikulttuuriseen ja kaksikieliseen työympäristöön.

www_varjoteatteri2017.jpg

Tärkeä osa sosionomiopintoja ovat erilaiset toimeksiannot, tehtävät ja hankkeet. Esimerkiksi varjoteatterin avulla käsitellään päiväkotilasten kanssa erilaisuuden ymmärrystä ja empatiaa.

Aloittelijasta asiantuntijaksi

VAMKin opetus on osaamisperustaista. Työelämälähtöisten osaamiskokonaisuuksien avulla tuetaan opiskelijaa ammatillisessa kasvussa ja ydinalueiden oppimisessa. Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

  • itsensä kehittäminen
  • eettinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • kehittämisosaaminen
  • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen sekä
  • kansainvälisyysosaaminen

Yleisten kompetenssien lisäksi jokaisella koulutuksella on 4-7 ammatillista kompetenssia, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin alakohtaisiin kompetensseihin sekä alueellisiin ammattiopintojen painoalueisiin.

Sosionomikoulutuksen yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä. VAMKin lehtori Riku Niemistö kertoo sosionomiopiskelijoiden harjoittelusta.