Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK), sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, 210 op - 3,5 vuotta

hae-vamkiin_2.png

Sosionomi (AMK) -koulutuksessa valmennamme sosiaalialan asiantuntijoita, joiden tehtävänä on asiakkaiden sosiaalisen turvallisuuden, toimintakyvyn ja osallisuuden laaja-alainen vahvistaminen ja tukeminen. Tutkinto antaa valmiuksia:

 • elämänhallintataitojen tukemiseen
 • ennaltaehkäisevään työhön
 • sosiaaliseen kasvatustyöhön
 • varhaiskasvatuksen pedagogiseen osaamiseen
 • projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaamiseen ja organisointiin
 • yksilö- ja ryhmäohjaukseen

sosionomi.jpg

VAMKissa sosionomiopiskelija voi suorittaa lastentarhanopettajan pätevyyden. Meiltä valmistuneet työskentelevät myös esimerkiksi sosiaaliohjaajina vammaisten parissa tai maahanmuuttaja- ja sosiaalityössä.

Sosionomi auttaa elämän solmukohdissa

Sosionomi toimii monipuolisessa ammatissaan joustavasti asiakkaan arjessa, yhteisöissä ja yhteiskunnan muuttuvissa tilanteissa. Työtä tehdään erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa, jolloin keskeinen työväline vahvan ammatillisen perusosaamisen lisäksi on sosionomin oma persoona.

Sosionomi

 • on myötäelävä, innovatiivinen, joustava, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja vastuuntuntoinen
 • hallitsee vahvat työmenetelmä- ja vuorovaikutustaidot, osaa kuunnella
 • hahmottaa kokonaisuuksia ja osaa tehdä johtopäätöksiä sekä kyseenalaistaa vallitsevia oppeja ja työtapoja
 • voi toimia lastentarhanopettajana, koulukuraattorina, kehitysvammaistenohjaajana, sosiaaliohjaajana, kotipalvelun ohjaajana, kuntoutusohjaajana sekä sosiaalialan esimies- ja kehittämistehtävissä

hae-vamkiin_2.png

Maailmalla verkostoitunut

VAMKin sosionomiopintojen painopisteenä on monikulttuurisuus eli erilaisia kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edustavien ihmisten tasa-arvoisen vuorovaikutuksen, rinnakkaiselon ja kotoutumisen edistäminen. Sosionomikoulutuksessa voi suorittaa opintojaksoja englannin kielellä monikulttuurisessa ryhmässä.

Teemme tiivistä kansainvälistä yhteistyötä, mikä tarjoaa opiskelijoillemme useita mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen ulkomailla. Vaihto-opintojen tai harjoittelun ohella voi opiskella myös lyhyempiä opintojaksoja: intensiiviopintoja on järjestetty muun muassa Englannissa, Virossa ja Tsekeissä. Lisäksi opiskelijamme ovat olleet harjoittelemassa ryhmänohjaustaitoja Espanjassa.

Työelämälähtöistä opiskelua

Sosionomikoulutuksen opetus on työelämälähtöistä ja tapahtuu myös teoriaopintojen osalta yhteistyössä työelämän kanssa. Tärkeä osa opiskelua ovat erilaiset tehtäväksiannot, projektit ja hankkeet, joita opiskelijamme voivat toteuttaa ohjaavien opettajien tuella. Aidoissa työelämän toimeksiannoissa opiskelijat saavat käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja pääsevät tutustumaan lähemmin alan työnantajiin.

Sosionomikoulutuksessa toteutetaan työelämän tarpeiden mukaisesti monialaisia projekteja ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen kanssa. VAMKissa lehtorina työskentelevä Riku Niemistö kertoo, mitä muuta sosionomikoulutukseen sisältyy.

Sosionomikoulutus VAMKissa

Sosionomikoulutuksemme erityispiirteenä on sosiokulttuurinen lähestymistapa, jossa korostuu yhteisön ja kulttuurin merkitys yksilön kehittymiselle. Ryhmässä opitaan:

 • vuorovaikutustaitoja
 • toisten kuuntelua
 • itsepohdintaa
 • myötäelämisen merkitystä
 • erilaisten tilanteiden hallintaa

Opettaja on aina aktiivisesti mukana ja seuraa opiskelijoiden ammatillisen kasvun edistymistä.

Perus- ja ammattiopinnot
Sosionomikoulutus

 • Ammatillisuuden kehittyminen
 • Yhteiskunta ja palvelujärjestelmäosaaminen   
 • Ihmisen kasvu ja kehitys
 • Asiakasryhmäkohtainen osaaminen
 • Asiakastyön osaaminen
 • Lainsäädäntö ja esimiestyön osaaminen
 • Tutkimus- ja kehittäminen
 • Syventävät opinnot

Suuntaavat ammattiopinnot
Sosionomikoulutus

Opiskelija voi suuntautua yksilöllisten valintojen avulla tiettyjen asiakasryhmien parissa työskentelyyn (esim. varhaiskasvatus, oppilashuoltotyö, lastensuojelutyö, ikäihmisten parissa tehtävä työ, nuorisotyö, vammaistyö ym.). Opiskelija valitsee vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista neljä 5 op:n opintojaksoa ja yhden 3 op:n opintojakson. Lastentarhanopettajan pätevyyttä tavoitteleva opiskelija valitsee erikseen määritellyt varhaiskasvatusosaamista tukevat opintojaksot.

Valittavissa olevat opintojaksot:

 • Rikosseuraamusalan työ, 3 op                                                                                   
 • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 5 op                                                         
 • Korjaava lastensuojelutyö, 5 op                                                                                     
 • Nuorisotyö, 3 op                                                                                                             
 • Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen, 5 op                                         
 • Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön syventävät opinnot , 5 op                      
 • Oppilashuoltotyö, 5 op                                                                           
 • Terapeuttiset menetelmät, 3 op
 • Vammaistyön syventävät opinnot 5 op                                                                  

Sosionomikoulutuksen suuntaavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään sosiaalialaa moniammatillisessa työyhteisössä.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Harjoittelu Ohjattua harjoittelua 45 op, josta osan voi suorittaa ulkomailla.
Opinnäytetyö 15 op
Aloituspaikat 40

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Regina Nurmi, sosionomi (AMK) -koulutus

www_JEssicaNygard_vaaka.jpg

Sosionomiksi opiskeleva Jessica on ollut harjoittelussa muun muassa nuorille suunnatussa organisaatiossa Englannissa. Jessica kertoo opinnoistaan täällä.


Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan terveydentilasuositukset sosionomikoulutukseen hakeville

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.