Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK), sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto (210 op)

Hakeminen koulutukseen seuraavan kerran syksyn yhteishaussa 6.9.-20.9.2017 osoitteessa opintopolku.fi.

hae-vamkiin_2.png

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka tekee vastuullista, monipuolista ja ihmisläheistä työtä noudattamalla hoitotyön eettisiä periaatteita. Sairaanhoitaja toimii vaativissa tilanteissa sekä huomioi potilaan yksilölliset tarpeet. Tehtäviin kuuluu muun muassa

 • hoitotoimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • tutkimusten tekeminen

Kaikkeen hoitotyöhön liittyy potilaiden ja omaisten neuvontaa, ohjausta ja tukemista.

www_sote_aukema_muok.jpg

Sairaanhoitajan asiantuntijuus perustuu hoitotieteen ja muiden tieteiden tietoon ja tiedon soveltamiseen. Kuva: Vaasan keskussairaalan kuva-arkisto

Sairaanhoitaja - hoitotyön asiantuntija ja kehittäjä

 • hänellä on teoreettisia tietoja ja taitoja
 • on vuorovaikutustaitoja ja vastuuntuntoa
 • osaa kommunikoida ja ottaa huomioon asiakkaan tarpeet eri hoitotilanteissa
 • sopeutuu muuttuviin tilanteisiin ja on sitoutunut työhönsä
 • työskentelee hoito-, opetus-, suunnittelu-, projekti- tai asiantuntijatehtävissä sairaaloissa, terveysasemilla, kotisairaanhoidossa, vanhainkodeissa ja kuntoutuslaitoksissa

Kattavasti käytäntöä

Harjoittelu on  keskeinen osa sairaanhoitajakoulutusta jo heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.
Noin kolmasosa opinnoista on ohjattua harjoittelua. Tuleva sairaanhoitaja saakin kattavan kuvan terveydenhuollon erilaisista työpaikoista. Kaikilla harjoittelujaksoilla opiskelija saa tukea henkilökohtaisesti nimetyltä ohjaavalta opettajaltaan ja harjoittelupaikan ohjaajalta.

Sairaanhoitajana Vaasan keskussairaalassa työskentelevä Tiina Rintamäki kertoo monipuolisesta ammatistaan ja siitä, miksi kannattaa opiskella hoitoalalle.

Sairaanhoitajakoulutus VAMKissa

Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja hoitotyön kehittämiseen

 • perusterveydenhuollossa
 • erikoissairaanhoidossa
 • yksityisissä hoitolaitoksissa tai
 • potilas- ja kansalaisjärjestöissä

Perus- ja ammattiopinnot
Sairaanhoitaja (AMK) -koulutus

 • Opiskelu oppimisympäristöissä
 • Terveyden lähtökohdat
 • Terveyden edistämisen perusteet
 • Terveyttä edistävä hoitotyö
 • Theoretical Basics of Nursing
 • Hoitotyön kliiniset perusteet
 • Kliininen hoitotyö
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Suuntaavat ammattiopinnot
Sairaanhoitaja (AMK) -koulutus

 • Asiantuntijuuden syventäminen akuuttihoitotyössä/ perioperatiivisessa hoitotyössä/ psykiatrisessa hoitotyössä/ lasten ja nuorten hoitotyössä
 • Palliatiivinen hoitotyö

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu Sairaanhoitajakoulutukseen sisältyy harjoittelua 85 op. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on ohjattua ammattikorkeakoulun hyväksymissä terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

Opinnäytetyö 15 op, tehdään työelämän toimeksiantona

Aloituspaikat 70 (35 paikkaa tammikuussa 2017 alkavaan koulutukseen ja 35 paikkaa syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen)

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Regina Nurmi, sairaanhoitaja (AMK) -koulutus

www_sairaanhoitajat.jpg

Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät tieteellisen ja käytännöllisen tiedon yhdistämistä sekä näihin pohjautuvien taitojen soveltamista. Kuva: Vaasan keskussairaalan kuva-arkisto


Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan terveydentilan suositukset sairaanhoitajakoulutukseen hakeville

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvalta vaaditaan sellainen terveydentila ja toimintakyky. että hän kykenee  suoriutumaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä ja työskentelemään alalla valmistuttuaan.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • alalle ei oteta huumeiden eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjiä
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista

Opiskelijoilta pyydetään rikosrekisteriote ennen lastenhoitotyön harjoittelua. Ammattikorkeakoulu voi pyytää hakijaa toimittamaan terveydentilaansa koskevat tiedot.

hae-vamkiin_2.png