Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala tarjoaa laajan kirjon ammatteja, joissa saa tehdä työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen elämän kaikilla osa-alueilla. VAMKissa kehityt yhdessä opettajien ja opiskelijatovereiden kanssa moniammatilliseksi ja yhteistyökykyiseksi tulevaisuuden asiantuntijaksi. Saat vahvan ammatti-identiteetin, opit alan uusia teknologioita ja omaksut työelämää kehittävän asenteen.

VAMKissa voit opiskella sosiaali- ja terveysalaa seuraavissa koulutuksissa:

hae-vamkiin_2.png

VAMKin sosiaali- ja terveysalalla käytetään opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta, simulointia ja digitaalista tarinankerrontaa.

VAMKissa on yli 700 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. Jo valmistuneille ja työkokemusta hankkineille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja sosionomeille on lisäksi tarjolla jatko-opintoina sosiaali- ja terveysalan  johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä ammattitaitoa vahvistavaa täydennyskoulutusta.

Amk-opiskeluun olennaisena osana kuuluva työharjoittelu valmentaa yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Sairaanhoitajien opinnoista noin kolmannes ja terveydenhoitajien opinnoista lähes puolet on harjoittelua, joka on suunniteltu kattamaan monipuolisesti hoitotyön keskeiset osa-alueet. Sosionomeilla työharjoittelun laajuus on runsaat 20 prosenttia opiskeluajasta.

Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus matkata maailmalle vaihto-opintoihin tai työharjoitteluun. Ulkomailla vietetty aika parantaa kielitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla, jossa monikielistä osaajaa arvostetaan.

Verkostoista voimaa

VAMKin sosiaali- ja terveysalan koulutusten suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon kaksikielisen ja monikulttuurisen Vaasan seudun tarpeet.

Teemme tiivistä yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa, mikä tarjoaa opiskelijoille monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia sekä mielenkiintoisia opinnäyte- ja projektitöiden aiheita. Yhteistyö edistää myös opettajiemme asiantuntijuutta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä työelämän muuttuvien vaatimusten tasalla pysymistä.

Yhteinen oppimiskeskus Alere

Tammikuussa 2017 Vaasan korkeakoulujen keskittymään, Palosaarelle valmistunut Alere (aikaisemmin Medibothnia) on VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus. Modernin opetuksen vaatimuksiin peruskorjattu kiinteistö tarjoaa opiskelijoillemme viihtyisien tilojen lisäksi yhteistä opetusta ja opettajien vaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken. Yhteistyö vahvistaa merkittävästi opiskelijoidemme kilpailukykyä Vaasan alueen kaksikielisissä työympäristöissä. 

medibothnia_www.jpg

VAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ahkeroivat samalla kampuksella yhdessä ruotsinkielisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan arvostettuun ammattiin

Suuri osa sosiaali- ja terveysalan tuottamista palveluista on asiakaspalvelua. Työntekijöiltä edellytetäänkin

  • hyviä vuorovaikutustaitoja
  • korkeatasoista ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä
  • vastuullisuutta

Alan jatkuva kehittyminen ja haasteet vaativat itsensä ja työnsä kehittämistä yhä työelämässä. Työntekijän on myös osattava työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä ja verkostoissa eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi hyvinvointisektoreilla toimitaan kaikenikäisten asiakkaiden kanssa.

Työssä korostuu asiakkaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti ihmisenä edistämällä, tukemalla ja vahvistamalla hänen hyvinvointiaan ja voimavarojaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa sosiaali- ja terveysalan työtä arvostetaan suuresti, sillä useimmille ihmisille terveys ja toimintakyvyn säilyminen ovat elämän tärkeimpiä asioita. Myös alan ammattilaiset itse kokevat tekevänsä merkityksellistä ja arvokasta työtä.

Kysyntää osaajille

Sosiaali- ja terveysalan työnsaantimahdollisuudet näyttävät erittäin myönteisiltä. Vastuullisia ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin erityisesti väestön ikääntymisen ja siihen liittyvän hoidon tarpeen kasvamisen myötä.

Ikäihmisten koti- ja laitoshoito tulee työllistämään alalle valmistuneita, mutta myös nuorisotyöhön, terveyskeskuksiin sekä sosiaalityön ja perhepalveluiden eri palvelualueille tarvitaan lisää työntekijöitä.

www_hoitaja_potilas.jpg

VAMKin sosiaali- ja terveysalalta valmistuu yhteistyökykyisiä, ammatti- ja kielitaitoisia asiantuntijoita. Kuva: Vaasan keskussairaalan kuva-arkisto

hae-vamkiin_2.png