Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Studiesätt och undervisningsplan

Se läroplanen för turism här.

Vid Vasa yrkeshögskolas utbildningsprogram bedriver man mångsidiga studier inom branschens centrala områden. Under det första studieåret genomgår alla studeranden grundstudier i matproduktion, restaurang- och hotelltjänster samt turism. Under det andra studieåret bygger man vidare på den här starka grunden och väljer att specialisera sig på antingen turism eller restaurangtjänster. Studierna betonar också affärsverksamhet och företagande.

Utbildningsprogrammet erbjuder möjligheten att studera i en flerspråkig miljö eftersom en del av studierna sker på finska. Utöver de inhemska språken kan man också välja studiehelheter på engelska oavsett på vilket språk man huvudsakligen studerar. Vasa yrkeshögskola har samarbetsavtal med ett stort antal utländska partnerskolor vilket möjliggör studier eller arbetspraktik utomlands.

En del av studierna går ut på att sätta sig in i de praktiska färdigheterna i turismbranschen. Tidsenliga övningsutrymmen med kök och barklass finns till studerandenas förfogande. Förutom närstudier utgörs en väsentlig del av studierna även av virtuella självstudier men också av projekt i samarbete med näringslivet. Vid skolans Företagsklinik utför studerandena forsknings- och utvecklingsuppdrag för lokala företag under handledning av sina lärare. Studerandena har bl.a. deltagit i att utveckla turismnäringen i Kvarkenområdet, vilket nyligen utnämnts till Unescos världsnaturarv, samt att utveckla produkter för företag som erbjuder matservice i området.

Arbetspraktik är också en väsentlig del av utbildningen. Den förbereder studerandena redan under utbildningen för allt mer krävande uppgifter och underlättar inträdet i arbetslivet. I utbildningsprogrammet i turism ingår praktik på 20 veckor. Med sitt lärdomsprov visar studerandena att de behärskar grunderna i sitt yrke och det valda forskningsområdet samt att de klarar av att självständigt lösa problem. Det täta samarbetet med regionens restaurang- och turismföretag erbjuder intressanta praktikplatser och ämnen för lärdomsprov.

Temastudier för större arbetsskicklighet

Vasa yrkeshögskola övergår stegvis till s.k. temaundervisning. Undervisningen är studerandecentrerad och betonar inlärningsresultaten och kunnandet som en helhet framför avläggande av enskilda studieperioder. Med hjälp av omfattande kunskapshelheter är det lättare för studeranden att få ett grepp om utvecklingen av det egna kunnandet och även själv främja och påverka möjligheterna att uppnå kunskapsmålen.  

Under de två första åren utvecklas studeranden från nybörjare till praktikant och med fördjupade studier under studiernas slutdel från yrkesman till expert. Studierna bygger på mer omfattande arbetslivsorienterade kunskapsbaserade teman där allmänna och yrkesmässiga kompetenser, dvs. kunnandet, kombineras och säkerställer information, färdigheter, kunnande, förhållningssätt och insikter som behövs i yrket.   

Det finns sex gemensamma allmänna kompetenser inom alla områden: självutveckling, etiskt kunnande, kommunikations- och interaktionsförmåga, utvecklingskunnande, organisations- och samhällskunnande samt kunskap om internationalism. Inom det tekniska området finns det dessutom en sjunde allmän kompetens: matematisk-naturvetenskapligt kunnande.

Förutom de allmänna kompetenserna innehåller varje utbildningsprogram 4-7 yrkesmässiga kompetenser som baserar sig på riksomfattande branschspecifika kompetenser samt på regionala tyngdpunktsområden för yrkesstudierna.