Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Bransch och yrken

Utbildningsprogrammet ger kunskaper och färdigheter som krävs för branschanknutna expert-, förmans- och utvecklingsuppgifter eller för verksamhet som självständig företagare. Studerande som inriktar sig på restaurangservice kan efter utbildningen anställas t.ex. av företag i inkvarterings- och kosthållsbranschen samt livsmedels- och restaurangbranschen. Studerande som genomgått utbildning i turism har färdigheter som krävs för arbete i nationella och internationella turistorganisationer, resebyråer, turismföretag samt expertorganisationer inom turismbranschen.

Sysselsättningsläge

Turismen sysselsätter i sin helhet ca 60 000 personer. Dessa människor är anställda av resebyråer, researrangörer, anordnare av programtjänster, företag som erbjuder turism- och restaurangservice samt trafikutövande företag. Karaktäristiskt för turismbranschen är det stora antalet deltidssysselsättningar och säsongbetonade arbetsplatser, exempelvis är anställningar i företag som producerar programtjänster samt arbetsplatser i anslutning till olika typer av kultur- och konstevenemang och jobb på vattenparker, semesterparker, nöjesparker m.m. i allmänhet säsongbetonade.

Sysselsättningsutsikter

Konjunktursvängningar återspeglas mycket snabbt i turismbranschen. Möjligheterna att få anställning i branschen främjas både under dåliga och under goda tider av ett gediget yrkeskunnande som omfattar servicekunnande, förmåga till kundorienterad försäljning och kännedom om datasystem som tillämpas i branschen.

Arbetslivets krav

Affärsturismens utveckling och de allmänt ökade kraven skapar nya krav på kunnandet. Vad som behövs i branschen i framtiden är kundorientering och konsumentinriktning, marknadsförings- och försäljningsfärdigheter, snabb reaktion på förändringar, förmåga att arbeta i nätverk och en innovativ produktutveckling.   

Den skärpta konkurrensen inom internationell turism skapar nya utmaningar för produktutvecklingen och marknadsföringen. God service får en ökad betydelse och människor förväntar sig ännu mer upplevelser.   

Befolkningens åldrande kommer i fortsättningen att i hög grad påverka efterfrågan och utbudet inom turismen. Naturmiljön får större betydelse och detta är en klar förändringstrend som återspeglas i efterfrågan på turismprodukter. Massproduktionen av turismtjänster övergår allt mer i en inriktning på den enskilda individen. Resor på egen hand blir vanligare. Produkter och tjänster måste skräddarsys enligt kundernas behov och förväntningar.      

Viktigt i arbetet är också kundbetjäning, identifiering och uppfyllande av kundernas förväntningar samt sociala färdigheter. Centrala egenskaper är en god kännedom om kundernas kulturella bakgrund, mångsidiga språkkunskaper och kunskaper i skriftlig kommunikation. (Källor: www.ammattinetti.fi)