Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Matkailun koulutusohjelma ei ole enää tarjolla VAMKissa.

Katso matkailun opetussuunnitelma R-MR-2012.

VAMKin matkailun koulutusohjelmassa opiskellaan monipuolisesti alan kaikkia keskeisiä osa-alueita, ja kaikki opiskelijat suorittavatkin ensimmäisen vuoden aikana ammatilliset perusopinnot ruokatuotannossa, ravintolapalveluissa, hotellipalveluissa ja matkailussa. Vahvan pohjan päälle valitaan toisena opiskeluvuotena erityisosaamisalueeksi matkailu tai ravintolapalvelut. Opinnoissa korostuvat myös liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys.

Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskella aidosti monikielisessä ympäristössä, sillä osa opinnoista suoritetaan ruotsin kielellä. Lisäksi opiskelija voi valita opintojaksoja englanniksi tutkinnon kielestä riippumatta. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta.

Osana opintoja perehdytään matkailualan käytännön taitoihin. Opiskelijoilla on käytössään ajanmukaiset harjoitustilat keittiöineen ja baariluokkineen. Opiskeluun kuuluu lähiopetuksen lisäksi olennaisena osana itsenäinen opiskelu virtuaalisesti tietoverkoissa mutta myös elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit. Yritysklinikan kautta opiskelijat toteuttavat opettajien tuella tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja lähiseudun yrityksille. Opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä muun muassa Unescon maailmanperintökohteeksi valitun Merenkurkun saariston matkailuelinkeinoja sekä tuotteita alueen ruokapalveluja tarjoaville yrityksille.

Työharjoittelu on olennainen osa opiskelua. Se valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Matkailun koulutusohjelmassa työharjoittelu kestää 20 viikkoa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa valitsemansa tutkimusaiheen ja kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tiivis yhteistyö alueen ravintola- ja matkailualan yritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita.

Juonteilla kokonaisvaltaista ammatinhallintaa

Vaasan ammattikorkeakoulu on siirtymässä vaiheittain ns. juonneopetukseen. Tämän opiskelijakeskeisen opetuksen lähtökohtana on oppimistulosten ja osaamisen kokonaisuus, irrallisten opintojaksojen suorittamisen sijaan. Laajojen osaamiskokonaisuuksien avulla opiskelija voi helpommin hahmottaa oman osaamisensa kehittymistä ja myös itse edistää ja vaikuttaa osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija kehittyy aloittelijasta harjoittelijaksi ja syventävien opintojen myötä opintojen loppupuolella ammattilaisesta asiantuntijaksi. Opinnot rakentuvat laajemmista työelämälähtöisistä osaamisperustaisista juonteista, joissa yleiset ja ammatilliset kompetenssit eli osaaminen nivoutuvat yhteen ja varmistavat ammatissa tarvittavat tiedot, taidot, osaamisen, asenteen ja ymmärryksen.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi: itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kehittämisosaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen. Näiden lisäksi tekniikan alalla on seitsemäs yleinen kompetenssi: matemaattisluonnontieteellinen osaaminen.

Yleisten kompetenssien lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on 4-7 ammatillista kompetenssia, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin alakohtaisiin kompetensseihin sekä alueellisiin ammattiopintojen painoalueisiin.