Nuorten koulutus päivätoteutuksena

AMK-valintakoe

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Liiketalouden koulutusten valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 8.6.2018 klo 12.00 alkaen, osoitteessa Wolffintie 30 (Palosaaren kampus). Hakijoiden toivotaan saapuvan paikalle jo klo 11.30 mennessä!

Kokeessa on kolme osiota: ennakkoaineiston pohjalta tehtävä osio, haastattelu sekä matemaattisloogista ajattelua mittaava osio. Aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeeseen on varattava aikaa noin kolme tuntia.

Kokeen maksimipistemäärä on 40. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 10 pistettä. Osioista annetaan pisteitä seuraavasti: Haastattelu (max. 10p), ennakkoaineistoon perustuvat monivalintatehtävät (max. 15p) ja matemaattisloogista ajattelua mittaava osio (max. 15p).

Liiketalouden valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua! Hakija osallistuu kokeeseen valintaryhmän ylimmässä AMK-hakukohteessa.

Ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 20.4.- 8.6.2018.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Monimuotototeutuksen valintakoe

Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa keskiviikkona 23.5.2018 klo 12.00 alkaen.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa on seuraavat osat: kirjoitelma ja/tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) ja loogista päättelyä sekä matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 20.4. – 23.5.2018

Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen sähköisesti toteutettavaan esivalintakokeeseen (19.4.2018) ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa soteli.metropolia.fi

Esivalintakokeen perusteella VAMK kutsuu toisen vaiheen valintakokeeseen kolminkertaisen määrän hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe

Varsinainen valintakoe järjestetään Vaasan ammattikorkeakoulussa seuraavina päivinä:

  • 4.6.2018 Sairaanhoitaja AMK
  • 5.6.2018 Sosionomi AMK

Valintakoeaikaa/ paikkaa ei voi vaihtaa.

Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. 

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestettävä varsinainen valintakoe sisältää aineistokokeen, joka koostuu matemaattisesta osiosta, luetun ymmärtämisestä sekä esivalinta-aineistoon perustuvista kysymyksistä. Lisäksi soveltuvuuskokeeseen sisältyy ryhmähaastattelu.

Yhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät toistensa valintakoetulokset. Ks. alla oleva linkki.

www.tamk.fi/web/tamk/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan terveydentilasuositukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Opintopolun hakulomakkeella sinulta kysytään terveydentilaan liittyviä asioita, joissa arvioit itselläsi mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita. Tarvittaessa sinun tulee toimittaa selvitys terveydentilastasi (laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antama todistus tai lausunto esim. lääkärintodistus) 13.4.2018 mennessä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Myös tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä tulee toimittaa ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 13.4.2018 mennessä.

Arkaluontoisten tietojen käsittely

Mikäli hakija ei tule valituksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijaksi, hänen antamansa terveydentilaselvitykset hävitetään välittömästi. Opiskelijaksi valittujen osalta tietoja säilytetään sosiaali- ja terveysalan yksikön johtajalla. Terveydentilaselvitykset hävitetään välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluessa tietojen merkitsemisestä rekisteriin (Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351 28 § b).

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Tietojenkäsittely (liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto)

Tietojenkäsittelyn valtakunnallinen valintakoe pidetään 7.6.2018 klo 12.00-14.00, osoitteessa Wolffintie 30.

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisua taitoa sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista. Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (max. 10p). Tämän osion jokainen valintakokeen järjestävä korkeakoulu toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla esim. esseenä tai haastatteluna.  

Tietojenkäsittelyn valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua! Hakija osallistuu kokeeseen valintaryhmän ylimmässä AMK-hakukohteessa.

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet -sivuilla kevään haussa 7.5.-7.6.2018 välisenä aikana.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Valtakunnallinen tekniikan ja liikenteen alan valintakoe järjestetään 31.5.2018 klo 9.30 alkaen, osoitteessa Wolffintie 30. Valintakoe on 3-4 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). Kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta.

Ennakko materiaali julkaistaan osoitteessa teliennakko.metropolia.fi/ . Aikaisempia vuosien tekniikan alan valintakokeita harjoittelua varten löytyy osoitteesta: http://www.metropolia.fi/haku/nain-haet/tekniikan-vanhoja-valintakoetehtavia/.

Tekniikan valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua! Hakija osallistuu kokeeseen valintaryhmän ylimmässä AMK-hakukohteessa.

Sähkötekniikan, tietotekniikan ja ympäristöteknogian päivätoteutuksissa todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Monimuotototeutuksen valintakoe

Tekniikan monimuotototeutusten valintakoe järjestetään 24.5.2018.

Valintakokeessa testataan hakijan opiskelumotivaatiota ja -valmiuksia, matemaattis-loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan peruisteiden hallintaa.

Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja laskin.

Tekniikan monimuotototeutusten kirjalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kokeen maksimipistemäärä valintakokeesta on 70 pistettä (minimi 15p). Osallistuessaan tähän valintakokeeseen hakija saa koetuloksen, joka pätee ainoastaan kokeen järjestäneessä ammattikorkeakoulussa.

Ylempien AMK-tutkintojen valintakokeet

Ylemmissä AMK- hakukohteissa valinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä. Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa.

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

  • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen valintakoe järjestetään 21.5.2018
  • Project Management valintakoe järjestetään 22.5.2018.

Vieraskielisten koulutusten valintakokeet

Lisätietoja vieraskielisten koulutusten valintakokeista

Esteetön opiskelijavalinta - valintakokeen erityisjärjestelyt

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakulomake on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on saatavilla jokaisen korkeakoulun verkkosivulta. Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lisäaika (20 min/ alkava koetunti) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja (päivätty 1.4.2012 tai sen jälkeen).

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää korkeakoulujen sopimaan yhteiseen määräaikaan mennessä (7.2.2018/13.4.2018). Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut. Korkeakoululla voi olla täydentävää ohjeistusta esim. kaksivaiheisiin valintoihin liittyen. Hakemus toimitetaan ao. korkeakoulujen hakijapalveluihin.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.