Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa VAMKissa

Ammattikorkeakouluopinnot voivat sisältää

  • luentoja
  • oppimistehtäviä
  • alan kirjallisuuteen perehtymistä
  • ryhmätyöskentelyä
  • verkko-opintoja
  • projektiopintoja
  • opintokäyntejä tai -matkoja
  • tenttejä
  • työharjoittelua

www_opiskelu12.jpg

Kirjalliset työt

Kirjalliset työt kuuluvat opiskelijan työhön useimmalla opintojaksolla. Kirjoittamista edeltää aina tiedon hankinta, tietoon perehtyminen ja tiedon analysointi. Nämä tehdään joko tiimi- tai yksilötöinä.

Viestintä

Viestintä on tärkeä osaamisen alue tulevissa työtehtävissä ja myös osa oppimista ja opiskelua ammattikorkeakoulussa. Monet kirjalliset työt esitetään oppitunneilla suullisesti, mikä tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa esiintymistä ja itsensä ilmaisemista.

Lähiopetus

Opintoihin sisältyy lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua yksin tai ryhmissä. Lähiopetus on tärkeää kirjallisen oppimateriaalin täydentäjänä, tilaisuutena työskennellä erilaisissa ryhmätyötilanteissa sekä kielten tunneilla keskusteluharjoittelumahdollisuutena vieraalla kielellä. Opettaja pystyy lähiopetuksessa mm. esittämään uusia näkökulmia ja tutkimustuloksia sekä kertomaan omista kokemuksistaan alan asiantuntijana.

Mutta et istu luennoilla kaiken aikaa! Opintoihin kuuluu erilaisia itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä sekä yritysvierailuja ja -projekteja. Luennoimassa käy myös vierailevia asiantuntijoita työelämästä. Ryhmissä tai itsenäisesti tehtävät projekti- ja harjoitustyöt syventävät ja havainnollistavat luennoilla opittuja asioita.

Harjoitus- ja projektitöitä yritysmaailmalle

Opit tekemällä! Ammattikorkeakoulussa opiskellaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa, ja opiskelijana sinulla on tilaisuus olla mukana yritysprojekteissa ja toteuttaa harjoitus- ja projektitöitä työelämälle. Opiskelijat luovat tärkeitä kontakteja mahdollisiin työnantajiinsa ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen.

Verkko-opiskelu

Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan tai osittain verkko-opintoina. Täysin virtuaalinen opintojakso sisältää tavallisesti opiskeltavaa materiaalia, erilaisia tehtäviä ja verkkokeskusteluja sekä ohjattua työskentelyä itsenäisesti ja/tai pienryhmissä, usein myös verkon ulkopuolella järjestettäviä tenttejä.