Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso ympäristöteknologian ja energiatekniikan opetussuunnitelma YT-2017.

myos_monimuoto-opintoina.png

Ensimmäisinä vuosina opiskellaan muun muassa yritystoimintaa, tietojenkäsittelyä, viestintää, matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja sekä oman alan perusteita. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija paneutuu valitsemaansa erikoisosaamisen alueeseen. Tutkintoon sisältyy lisäksi vapaasti valittavia opintoja ja kielten kursseja. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka Vaasan ammattikorkeakoulun lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta.

Ympäristötekniikkaa opettava Riitta Niemelä kertoo, millaista alan opiskelu on VAMKissa.

Opintoihin olennaisena osana sisältyvä työharjoittelu on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin ja siirtyä suoraan työelämään valmistumisen jälkeen. Ympäristötekniikka-alan harjoittelu edistää opitun sisäistämistä, kehittää ammattitaitoa ja tutustuttaa organisaation toimintaan sekä edistää työllistymistä esimerkiksi opintojen aikaiseen harjoittelupaikkaan. Työharjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa noin viiden kuukauden työharjoittelua. Käytännössä ympäristöteknologian opiskelijat ovat työssä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle.

Kansainvälistä ympäristöalan yhteistyötä on tehty muun muassa ukrainalaisen ja skotlantilaisen korkeakoulun kanssa. Tutkimuksen ja opiskelun tukena on nykyaikainen ympäristölaboratorio tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa.

 

Energia- ja ympäristöalan tehtäviin voi tutustua lähemmin muun muassa Technobothnian ympäristölaboratoriossa.

hae-vamkiin.png

Kokonaisvaltaista ammatinhallintaa

VAMKin opetus on opiskelijakeskeistä, jossa lähtökohtana on oppimistulosten ja osaamisen kokonaisuus irrallisten opintojaksojen suorittamisen sijaan. Laajojen osaamiskokonaisuuksien avulla opiskelija voi helpommin hahmottaa oman osaamisensa kehittymistä ja myös itse edistää ja vaikuttaa osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija kehittyy aloittelijasta harjoittelijaksi ja syventävien opintojen myötä opintojen loppupuolella ammattilaisesta asiantuntijaksi. Opinnot rakentuvat laajemmista työelämälähtöisistä, osaamisperustaisista kokonaisuuksista, joissa yleiset ja ammatilliset kompetenssit eli osaaminen nivoutuvat yhteen ja varmistavat ammatissa tarvittavat tiedot, taidot, osaamisen, asenteen ja ymmärryksen.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

  • itsensä kehittäminen
  • eettinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • kehittämisosaaminen
  • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
  • kansainvälisyysosaaminen

Näiden lisäksi tekniikan alalla on seitsemäs yleinen kompetenssi:

  • matemaattisluonnontieteellinen osaaminen

Yleisten kompetenssien lisäksi jokaisella koulutuksella on 4-7 ammatillista kompetenssia, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin alakohtaisiin kompetensseihin sekä alueellisiin ammattiopintojen painoalueisiin.