Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Ympäristöteknologian insinööri, AMK

Insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto, 240 op - 4 vuotta

hae-vamkiin.png

Ympäristöteknologia tarjoaa haasteellisen ja mielenkiintoisen väylän uudenaikaiseen asiantuntijuuteen. Yhteistyössä alueen työelämän kanssa suunnitellut opinnot valmentavat opiskelijoita alan monipuolisiin ja maailmanlaajuisiin tehtäviin. Koulutus toteutetaan osittain yhdessä energiatekniikan koulutuksen kanssa. Näin ympäristöinsinöörikin saa vahvat perustiedot energiantuotannon haasteista ja ratkaisuista.

Ympäristöteknologian opiskelu VAMKissa on aktiivista ympäristötekniikan tai -suunnittelun ongelmien ratkomista ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Koulutus antaa ympäristöinsinöörille seuraavanlaisia valmiuksia:

 • ekologisesti kestävän maankäytön kokonaissuunnittelu
 • yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristötekniikat
 • elin- ja työympäristön suojelu ja turvallisuus
 • ympäristöjohtaminen

Ympäristöalaan perehdytään yhteistyössä paikallisten yritysten ja työnantajien kanssa. Opiskelijat pääsevät osallistumaan esimerkiksi työmaa- ja yritysvierailuille, lisäksi työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin kautta opiskelija voi luoda kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin tulevaisuuden työuraansa silmällä pitäen.

myos_monimuoto-opintoina.png

kuva_ympäristötekniikka.jpg

Ympäristötekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yritysten kanssa yhteistyössä tehtäviin laboratoriotutkimuksiin tekniikan oppimisympäristö Technobothniassa.

Ympäristöteknologian insinööri

 • on utelias, pitkäjänteinen, avoin, yhteistyökykyinen ja oma-aloitteinen
 • työskentelee ympäristöalan kotimaisissa ja kansainvälisissä konsultti-, suunnittelu-, hallinto-, tutkimus-, tarkastus- ja tuotekehitystehtävissä teollisuudessa, julkisella sektorilla tai yrittäjänä
 • kielitaitoinen insinööri voi suorittaa myös mielenkiintoisia asiantuntijatehtäviä vientiyrityksissä ulkomailla

www_Mikko-Hautio.jpg

VAMKista insinööriksi valmistunut Mikko työskentelee Wärtsilässä laatuosastolla, jossa hän ylläpitää ympäristö- ja työturvallisuuteen liittyviä menetelmiä.

Ympäristöteknologia - tekniikan nopeimmin edistyviä aloja

Ympäristötekniikassa paneudutaan yhdyskunnan perustoimintoihin ja niiden monipuolisiin teknisiin ratkaisuihin, joita ovat:

 • vesi- ja jätehuolto
 • ympäristösuunnittelu
 • teollisuuden ympäristöasioiden hallinta

Ensimmäiset kaksi vuotta on yhteisiä opintoja energiatekniikan opiskelijoiden kanssa, minkä jälkeen opiskelija paneutuu ympäristöteknologiaan. Opiskelijat työskentelevät usein tiimeissä, ja se perehdyttääkin tulevat insinöörit alalla tarvittaviin yhteistyötaitoihin sekä kehittää esiintymisvalmiuksia.

Perus- ja ammattiopinnot
Ympäristöteknologia

 • Energia-, kone- ja sähkö- ja tietotekniikan perusteet
 • Ympäristötekniikan perusteet ja kestävä kehitys

Suuntaavat ammattiopinnot
Ympäristöteknologia

 • Ympäristötekniikka
 • Ympäristöalan projektitoiminta
 • Projektiopinnot

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op (5 kk)
Opinnäytetyö 15 op
Aloituspaikat 30

Lisätietoja opinnoista: Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski, ympäristöteknologia

Ympäristötekniikkaan paneudutaan yhdessä energiatekniikan opiskelijoiden kanssa.

hae-vamkiin.png