Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso tietotekniikan opetussuunnitelma TT-2016.

Tietotekniikan opintojen alkuvaiheessa opiskellaan muun muassa:

 • ohjelmointia
 • elektroniikkaa
 • viestintää
 • matematiikkaa
 • fysiikkaa
 • oman alan perusteita

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija paneutuu valitsemaansa pääaineeseen. Tutkintoon sisältyy lisäksi vapaasti valittavia opintoja ja kielten kursseja.

kuva_tietotekniikka.jpg

Tietotekniikan opiskelussa opitaan perinteisen lähiopetuksen lisäksi tärkeitä tietoja ja taitoja itsenäisesti tietoverkossa sekä yhdessä tehdyissä projekteissa, joista osa saadaan Vaasan seudun yrityksiltä.

Aitoja projekteja kansainvälisessä seurassa

Opiskelija voi halutessaan valita yksittäisiä opintojaksoja samansisältöisestä Information Technology -koulutuksesta. Viimeisenä opiskeluvuonna osa kursseista opetetaan yhdessä englanninkielisen ryhmän kanssa. Tällainen kielikylpytyyppinen opiskelu vahvistaa valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa työyhteisöissä niin ulkomailla kuin Suomessa toimivissa kansainvälisissä yrityksissä. Kaikilla opiskelijoilla on myös mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka ammattikorkeakoulun lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta.

Jalkapallo- ja humanoidirobotiikassa (NAO) opiskelija perehtyy vaativiin ohjelmisto-, tietoliikenne- ja elektroniikkahaasteisiin ja saa näin todenmukaisen käsityksen teollisista tuotekehitysprojekteista ja alan uusimmista virtauksista. Työkaluina käytetään erityisesti Open Source- eli avoimen lähdekoodin tekniikoita ja Linux-ympäristöä. Näiden avulla opiskellaan systemaattista suunnitteluprosessia ja projektin hallintaa.

Opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset perehtymään muun muassa jalkapallo- ja humanoidirobotiikkaan.

tietotek_TB_WEB.jpg

Panoraamakuva tietotekniikan laboratoriosta

Työharjoittelussa tietotekniikan ammattilaiseksi

Opintoihin olennaisena osana sisältyvä työharjoittelu on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin ja siirtyä suoraan työelämään valmistumisen jälkeen. Harjoittelu edistää opitun sisäistämistä, kehittää ammattitaitoa ja tutustuttaa organisaation toimintaan sekä edistää työllistymistä esimerkiksi opintojen aikaiseen harjoittelupaikkaan.

Työharjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa noin viiden kuukauden työskentelyä. Kunkin lukuvuoden jälkeen opiskelijat voivat työskennellä toukokuun alusta elokuun loppuun. Ammattikorkeakoulun tiivis yhteistyö työelämän kanssa takaa sen, että harjoittelupaikkojen lisäksi opiskelijat saavat myös mielenkiintoisia opinnäytetöiden aiheita teollisuudesta. Valtaosa VAMKin tekniikan opiskelijoista tekeekin opinnäytetyönsä työelämän toimeksiantoina.

Kokonaisvaltaista ammatinhallintaa

VAMKissa käytetään opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä, joissa opetuksen lähtökohtana on oppimistulosten ja osaamisen kokonaisuus, irrallisten opintojaksojen suorittamisen sijaan. Laajojen osaamiskokonaisuuksien avulla opiskelija voi helpommin hahmottaa oman osaamisensa kehittymistä ja myös itse edistää ja vaikuttaa osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija kehittyy aloittelijasta harjoittelijaksi, ja syventävien opintojen myötä opintojen loppupuolella ammattilaisesta asiantuntijaksi. Opinnot rakentuvat työelämälähtöisistä, osaamisperustaisista kokonaisuuksista, joissa yleinen ja ammatillinen osaaminen nivoutuvat yhteen. Näin pyritään varmistamaan, että opiskelija omaksuu ammatissa tarvittavat tiedot, taidot, osaamisen, asenteen ja ymmärryksen.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

 • itsensä kehittäminen
 • eettinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • kehittämisosaaminen
 • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
 • kansainvälisyysosaaminen

Näiden lisäksi tekniikan alalla on seitsemäs yleinen kompetenssi:

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Yleisten kompetenssien lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on 4-7 ammatillista kompetenssia, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin alakohtaisiin kompetensseihin sekä alueellisiin ammattiopintojen painoalueisiin.