Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso sähkötekniikan opetussuunnitelma ST-2017.

Sähkötekniikan opiskelussa perinteinen lähiopetus täydentyy innostavalla tavalla yhdessä tekemisen kautta projektioppimisena, käytännön harjoituksina sekä itsenäisinä opintoina esimerkiksi tietoverkoissa. Ensimmäisinä vuosina opiskellaan muun muassa:

 • yritystoimintaa
 • tietojenkäsittelyä
 • viestintää
 • matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja
 • oman alan perusteita

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija paneutuu valitsemaansa erikoisosaamisen alueeseen. Insinööritutkintoon sisältyy lisäksi vapaasti valittavia opintoja ja kielten kursseja.

Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka Vaasan ammattikorkeakoulun lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta.

Katso, mitä sähkötekniikkaa opiskeleva Niko oppi projektiharjoittelussa paratiisisaarella.

hae-vamkiin.png

Sähkötekniikkaa ja automaatiota käytännönläheisesti

Opintoihin olennaisena osana sisältyvä työharjoittelu on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin ja siirtyä suoraan työelämään valmistumisen jälkeen. Harjoittelu edistää opitun sisäistämistä, kehittää ammattitaitoa ja tutustuttaa organisaation toimintaan sekä edistää työllistymistä esimerkiksi opintojen aikaiseen harjoittelupaikkaan. Työharjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa noin viiden kuukauden työharjoittelua. Käytännössä sähkötekniikan opiskelijat ovat työssä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle.

Sähkötekniikan koulutuksen ainutlaatuiset laboratoriotilat hyödyttävät opetuksen lisäksi alueen työelämää. Mittauspalveluiden ja kehitystoimintojen lisäksi tehdään räätälöityjä koulutuksia yhteistyöyritysten kansainvälisille asiakkaille ja teknisille tukihenkilöille. Tekniikan huippuosaamista edellyttävä yritysyhteistyö varmistaa niin laitekannan kuin opettajien ja laboratoriohenkilöstön osaamisen ajantasaisuuden.

Entiseen puuvillatehtaaseen saneeratussa tutkimuslaboratorio Technobothniassa sähkötekniikan opiskelijat voivat perehtyä alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistua yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin.

Kokonaisvaltaista ammatinhallintaa

Vaasan ammattikorkeakoulu pyrkii opiskelijakeskeiseen ja työelämälähtöiseen opetukseen. Lähtökohtana on oppimistulosten ja osaamisen kokonaisuus, irrallisten opintojaksojen suorittamisen sijaan. Laajojen osaamiskokonaisuuksien avulla opiskelija voi helpommin hahmottaa oman osaamisensa kehittymistä ja myös itse edistää ja vaikuttaa osaamistavoitteidensa saavuttamiseen.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija kehittyy aloittelijasta harjoittelijaksi ja syventävien opintojen myötä opintojen loppupuolella alansa asiantuntijaksi. Opinnot rakentuvat laajemmista työelämään liittyvistä kokonaisuuksista, joissa yleinen ja ammatillinen osaaminen nivoutuvat yhteen ja varmistavat ammatissa tarvittavat tiedot, taidot, osaamisen, asenteen ja ymmärryksen.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

 • itsensä kehittäminen
 • eettinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • kehittämisosaaminen
 • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
 • kansainvälisyysosaaminen

Näiden lisäksi tekniikan alalla on seitsemäs yleinen kompetenssi:

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen.

Yleisten kompetenssien lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on 4-7 ammatillista kompetenssia, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin alakohtaisiin kompetensseihin sekä alueellisiin ammattiopintojen painoalueisiin.