Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso rakennustekniikan opetussuunnitelma RT-2016.

Rakennustekniikan koulutus on VAMKissa tarjolla viimeistä kertaa kevään 2016 haussa. Tämän jälkeen tähän koulutukseen ei oteta enää uusia opiskelijoita.

hae-vamkiin.png

Rakennustekniikan opiskelussa perinteinen lähiopetus täydentyy innostavalla tavalla yhdessä tekemisen kautta projektioppimisena, käytännön harjoituksina sekä itsenäisinä opintoina esimerkiksi tietoverkoissa. Ensimmäisinä vuosina opiskellaan muun muassa yritystoimintaa, tietojenkäsittelyä, viestintää, matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja sekä oman alan perusteita. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija paneutuu valitsemaansa erikoisosaamisen alueeseen. Tutkintoon sisältyy lisäksi vapaasti valittavia opintoja ja kielten kursseja. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka ammattikorkeakoulun lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta.

Opintoihin olennaisena osana sisältyvä työharjoittelu on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin ja siirtyä suoraan työelämään valmistumisen jälkeen. Harjoittelu edistää opitun sisäistämistä, kehittää ammattitaitoa ja tutustuttaa organisaation toimintaan sekä edistää työllistymistä esimerkiksi opintojen aikaiseen harjoittelupaikkaan. Rakennustekniikan harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa noin viiden kuukauden työharjoittelua. Käytännössä opiskelijat ovat työssä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle.

Yhteistyötä yritysten kanssa tehdään myös tutkimus- ja palvelutoiminnassa, joten opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä aitoihin haasteisiin. Rakennustekniikan opiskelijat ovat olleet mukana esimerkiksi rakennusten kuntotutkimuksissa sekä Vaasan asuntomessuja varten kunnostettavan perinnerakennuksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa. Sekä tutkimus- ja palvelutoiminnassa että opetuksessa voidaan hyödyntää tekniikan oppimisympäristön Technobothnian hyvin varusteltuja rakennustekniikan laboratorioita.

Tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa VAMKin rakennustekniikan opiskelijat pääsevät osallistumaan yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin.

Kokonaisvaltaista ammatinhallintaa

VAMKin opetus on opiskelijakeskeistä, jossa lähtökohtana on oppimistulosten ja osaamisen kokonaisuus irrallisten opintojaksojen suorittamisen sijaan. Laajojen osaamiskokonaisuuksien avulla opiskelija voi helpommin hahmottaa oman osaamisensa kehittymistä ja myös itse edistää ja vaikuttaa osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija kehittyy aloittelijasta harjoittelijaksi ja syventävien opintojen myötä opintojen loppupuolella ammattilaisesta asiantuntijaksi. Opinnot rakentuvat laajemmista työelämälähtöisistä osaamisperustaisista kokonaisuuksista, joissa yleiset ja ammatilliset kompetenssit eli osaaminen nivoutuvat yhteen ja varmistavat ammatissa tarvittavat tiedot, taidot, osaamisen, asenteen ja ymmärryksen.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

  • itsensä kehittäminen
  • eettinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • kehittämisosaaminen
  • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
  • kansainvälisyysosaaminen

Näiden lisäksi tekniikan alalla on seitsemäs yleinen kompetenssi:

  • matemaattisluonnontieteellinen osaaminen

Yleisten kompetenssien lisäksi jokaisella koulutuksella on 4-7 ammatillista kompetenssia, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin alakohtaisiin kompetensseihin sekä alueellisiin ammattiopintojen painoalueisiin.