Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso konetekniikan opetussuunnitelma KT-2017.

Projektityöskentelyssä opiskelija saa arvokkaita oivalluksia käytännön työstä alalla ja erinomaiset valmiudet soveltaa oppimaansa aikanaan myös tositoimissa.

Opiskelussa perinteinen lähiopetus täydentyy innostavalla tavalla yhdessä tekemisen kautta projektioppimisena, käytännön harjoituksina sekä itsenäisinä opintoina esimerkiksi tietoverkoissa. Ensimmäisinä vuosina opiskellaan muun muassa:

 • yritystoimintaa
 • tietojenkäsittelyä
 • viestintää
 • matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja
 • oman alan perusteita.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija paneutuu valitsemaansa erikoisosaamisen alueeseen. Tutkintoon sisältyy lisäksi vapaasti valittavia opintoja ja kielten kursseja.

Kaikki opiskelijamme voivat valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikan VAMKin lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus päästä mukaan oikeisiin ulkomaan projekteihin yrityskumppaneidemme kanssa.

Konetekniikan työharjoittelu

Opintoihin olennaisena osana sisältyvä työharjoittelu on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin ja siirtyä suoraan työelämään valmistumisen jälkeen. Harjoittelu edistää opitun sisäistämistä, kehittää ammattitaitoa ja tutustuttaa organisaation toimintaan sekä edistää työllistymistä esimerkiksi opintojen aikaiseen harjoittelupaikkaan.

Työharjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa noin viiden kuukauden työskentelyä. Käytännössä opiskelijat ovat työssä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle. Ammattikorkeakoulun tiivis yhteistyö työelämän kanssa tarjoaa harjoittelupaikkojen lisäksi mielenkiintoisia opinnäytetöiden aiheita. Valtaosa VAMKin tekniikan opiskelijoista tekeekin opinnäytetyönsä työelämän toimeksiantoina.

hae-vamkiin.png

Uutta tekniikkaa vanhassa puuvillatehtaassa

Vaasan ammattikorkeakoulun Technobothnia-laboratorio ja oppimisympäristö ajanmukaisine laitteineen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää osaamistaan keskeisissä ammattiaineissa ja osallistua työelämälle tehtäviin aitoihin projekteihin. Konetekniikan osaston projekteja ovat esimerkiksi:

 • tuotteen kehitys ideasta suunnittelun ja valmistuksen kautta valmiiksi kappaleeksi saakka
 • robottien tarttujien ja jigien suunnittelu
 • pikamallinnus
 • tuotannon simulointi ja layout-suunnittelu
 • tuotannon kokonaisvaltainen automatisointi ja IOT-projektit

Katso panoraamakuvaa konetekniikan laboratoriosta.

Vieraile kone- ja tuotantotekniikan laboratoriossa Technobothniassa.

Kokonaisvaltaista ammatinhallintaa

VAMKin opiskelijakeskeisen opetuksen lähtökohtana on oppimistulosten ja osaamisen kokonaisuus, irrallisten opintojaksojen suorittamisen sijaan. Laajojen osaamiskokonaisuuksien avulla opiskelija voi helpommin hahmottaa oman osaamisensa kehittymistä ja myös itse edistää ja vaikuttaa osaamistavoitteiden saavuttamista.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija kehittyy aloittelijasta harjoittelijaksi ja syventävien opintojen myötä opintojen loppupuolella ammattilaisesta asiantuntijaksi. Opinnot rakentuvat laajemmista työelämälähtöisistä opintokokonaisuuksista, joissa yleiset ja ammatilliset kompetenssit eli osaaminen nivoutuu yhteen ja varmistaa ammatissa tarvittavat tiedot, taidot, osaamisen, asenteen ja ymmärryksen.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

 • itsensä kehittäminen
 • eettinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • kehittämisosaaminen
 • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
 • kansainvälisyysosaaminen.

Näiden lisäksi tekniikan alalla on seitsemäs yleinen kompetenssi:

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen.

Yleisten kompetenssien lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on 4-7 ammatillista kompetenssia, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin alakohtaisiin kompetensseihin sekä alueellisiin ammattiopintojen painoalueisiin.