Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso tietojenkäsittelyn opetussuunnitelma TK-2017.

www_opiskelu3.jpg

VAMKin tietojenkäsittelyn opiskelijat saavat opettajien ohjauksessa suorittaa oikeiden asiakkaiden, erityisesti Vaasan seudun IT-yritysten toimeksiantoja.

Asiakastoimeksiantojen ansiosta opiskelija pääsee luomaan kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin tulevaisuuden työuraansa silmällä pitäen. Opiskelijat voivat toteuttaa esimerkiksi

  • webbisivuja tai nettikauppapaikkoja
  • ohjelmistojen käytettävyystestauksia
  • tuottaa graafisia palveluita
  • testata erilaisia verkkoratkaisuja

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa opiskelijat voivat osallistua myös erilaisiin kotimaisiin tai kansainvälisin hankkeisiin sekä tutkimusprojekteihin.

Työharjoittelu on tärkeä osa opiskelua ja valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Tietojenkäsittelyn työharjoittelu kestää 20 viikkoa.

Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet, valitsemansa tutkimusaiheen sekä kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa tarjoaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita.

hae-vamkiin_2.png

Osaamispohjaisuudella kokonaisvaltaista ammatinhallintaa

Vaasan ammattikorkeakoulussa käytetään osaamispohjaista opetussuunnitelmaa. Tämän opiskelijakeskeisen opetuksen lähtökohtana on oppimistulosten ja osaamisen kokonaisuus, irrallisten opintojaksojen suorittamisen sijaan. Laajojen osaamiskokonaisuuksien avulla opiskelija voi helpommin hahmottaa oman osaamisensa kehittymistä ja myös itse edistää ja vaikuttaa osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija kehittyy aloittelijasta harjoittelijaksi ja syventävien opintojen myötä opintojen loppupuolella IT-ammattilaiseksi. Opinnot rakentuvat laajemmista työelämälähtöisistä osaamisperustaisista juonteista, joissa yleiset ja ammatilliset kompetenssit eli osaaminen nivoutuvat yhteen ja varmistavat ammatissa tarvittavat tiedot, taidot, osaamisen, asenteen ja ymmärryksen.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

  • itsensä kehittäminen
  • eettinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • kehittämisosaaminen
  • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
  • kansainvälisyysosaaminen

Yleisten kompetenssien lisäksi jokaisella koulutuksella on 4-7 ammatillista kompetenssia, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin alakohtaisiin kompetensseihin sekä alueellisiin ammattiopintojen painoalueisiin.