VAMKin opinnäytteessä tutkittiin mielenterveyteen liittyviä asenteita

Posted on 2015-11-18 13:26:45 EET.

VAMKin sosiaalialan opiskelijat Jasmin Eskola ja Tiina Lammi selvittivät opinnäytetyössään mielenterveysongelmiin liittyvää yleistä asenneilmapiiriä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.  

- Vastaajien mielipiteet mielenterveysongelmia kohtaan jakautuivat hajanaisesti. Leimaavia asenteita mielenterveysongelmia kohtaan esiintyi, mutta ne eivät olleet hallitsevia, kertoo Jasmin Eskola.

Eskola ja Lammi tutkivat myös, mitkä tekijät mahdollisesti selittivät joko positiivisempaa tai negatiivisempaa asennoitumista mielenterveysongelmiin liittyviä asioita kohtaan. Lisäksi kartoitettiin, ovatko asenteet muuttuneet tutkittujen vuosien (2005, 2008, 2011 ja 2014) välillä.

- Myönteisemmät käsitykset olivat henkilöillä, jotka tunsivat kuntoutujan jotakin kautta. Näin oli myös heillä, jotka olivat kokeneet mielenterveyspalvelun oman mielenterveysongelman hoidossa hyödyllisenä sekä vastaajilla, jotka olivat käyttäneet lääkehoitoa mielenterveyspalvelussa, sanoo Tiina Lammi.

Vastaajien näkemys myös terveydenhuollon henkilökunnan asennoitumisesta mielenterveysongelmia kohtaan oli myönteinen, joskin mielipiteet olivat vuonna 2014 tulleet hieman kyynisimmiksi.

- Tähän voi olla syynä esimerkiksi lisääntynyt kiire ja jonot terveyspalveluissa, arvioi Eskola.

Eskolan ja Lammin mukaan aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että nuorempien sukupolvien asenteet mielenterveyskuntoutujista tuntuvat menevän positiivisempaan suuntaan.

- Myös tässä tutkimuksessa tulokset osoittivat, että iäkkäämmillä henkilöillä, miehillä sekä henkilöillä, joilla ei ollut kokemusta mielenterveyskuntoutujista, olivat mielipiteet hieman negatiivisempia mielenterveysongelmiin liittyen, kertoo Lammi.

Aineistona opinnäytetyössä käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pohjanmaan eri sairaanhoitopiireille tekemää neljää eri kyselytutkimusta, jotka ovat vuosilta 2005, 2008, 2011 ja 2014.  Aineisto rajattiin koskemaan vain Vaasan sairaanhoitopiiriä.

www2_Eskola_Lammi.jpg

Siikajoelta kotoisin oleva Jasmin Eskola ja lappajärveläinen Tiina Lammi valmistuvat sosionomeiksi 18. joulukuuta. Kaikki alan työt kiinnostavat, erityisesti päihde- ja mielenterveystyö. 

Teksti ja kuva: Eliina Salmela

Back