Positiivisuutta päiväkodin arkeen

Posted on 2018-02-21 13:19:16 EET.

VAMKin sosiaalialan opiskelija Piia Hägen mietti omassa työssään vaasalaisessa päiväkodissa, miten lasten yksilöllisiä luonteenvahvuuksia voitaisiin nostaa paremmin esiin päiväkodin arjessa. Mukaan pohdintaan liittyi opiskelukaveri Elina Ingman, jonka kanssa teemasta päädyttiin tekemään opinnäytetyö.

- Halusimme tuoda päiväkodin arkeen yksinkertaisen työvälineen, jolla voidaan edistää lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä luoda lapsille positiivinen oppimisympäristö, kertoo Hägen.

Innoittajana opinnäytetyöhön toimi myös Vaasan kaupungin uusi varhaiskasvatussuunnitelma, jonka mukaan esimerkiksi lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet tulee huomioida päiväkodeissa.

Vanhemmat mukaan

Aluksi Hägen ja Ingman laativat Minun vahvuuteni -lomakkeen, jonka avulla päiväkotihenkilökunnan on mahdollista huomioida lapsen yksilölliset luonteenvahvuudet. Tutkimuksessa mukana olleen vaasalaisen päiväkodin henkilökunnalle pidettiin myös työpajoja, joissa ohjattiin positiivisen pedagogiikan käyttöön ja sitä kautta lasten luonteenvahvuuksien tunnistamiseen.

- Varhaiskasvatuksessa saatetaan toisinaan tarkastella lasta vain tuen tarpeen lähtökohdista tai kehitettävien ominaisuuksien kautta. Positiivinen pedagogiikka auttaa tunnistamaan lapsessa myönteisiä asioita, kuten luonteenvahvuuksia ja tähtää niiden hyödyntämiseen kasvun ja kehityksen tukena, Ingman sanoo.

Tutkijat loivat Minun vahvuuteni -lomakkeeseen puumallin, jonka avulla varhaiskasvatushenkilöstö voi valita lapsen luonteenvahvuuksista kolme lasta parhaiten kuvaavaa luonteenvahvuutta. Näitä voivat olla esimerkiksi huumorintaju, innostus ja ystävällisyys.

- Menetelmää voidaan hyödyntää myös vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan välisissä varhaiskasvatuskeskusteluissa, jolloin myös äidit ja isät pääsevät pohtimaan oman lapsen luonteenvahvuuksia, kaavailee Hägen.

Vaasasta mallia

Tutkijoiden saama palaute uudesta työvälineestä on ollut myönteistä. Päiväkodin henkilökunta koki saavansa siitä apua luonteenvahvuuksien kartoittamiseen sekä niiden hyödyntämiseen. Lisäksi lomakkeen koettiin lisäävän positiivista yhteistyötä vanhempien kanssa.

- Vastaavaa menetelmää ei ole aiemmin ollut käytössä Vaasan varhaiskasvatuksessa. Olisi hienoa, jos siitä olisi hyötyä päiväkotien arkeen muuallakin Suomessa, esittää Ingman.

Hägen_Ingman_VAMK_450.jpg

Piia Hägen ja Elina Ingman valmistuivat sosionomeiksi (AMK) VAMKista joulukuussa 2017. Molemmat työskentelevät Vaasan kaupungin palveluksessa varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelussa.

Teksti ja kuva: Eliina Salmela

Back