Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Ala ja ammatit

Valmistuneet ympäristöteknologian insinöörit työllistyvät esimerkiksi:

  • suomalaisiin ja kansainvälisiin suunnittelutoimistoihin
  • ympäristökeskuksiin
  • ympäristöalan yrityksiin
  • teollisuuteen
  • kuntien ja julkisyhteisöjen palvelukseen

Insinöörit toimivat usein myös yrittäjinä.

Ympäristöteknologiset haasteet ovat kasvussa niin arkielämässä kuin tekniikassakin, mikä tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä. VAMKin lehtori Riitta Niemelä kertoo, kuinka laaja on energia- ja ympäristötekniikkaan perehtyneen insinöörin työkenttä.

Mitä tekee ympäristöteknologian insinööri?

Ympäristöteknologiaan perehtyneet insinöörit työllistyvät muista insinööreistä poiketen useasti myös julkisen sektorin työpaikkoihin. Siellä ympäristöinsinöörit työskentelevät muun muassa vesi- ja jätehuollossa, ympäristö- ja kaupunkisuunnittelussa, kadunrakennuksessa ja tulvasuojelussa.

Teollisuudessa ja ympäristöalan yrityksissä ympäristöinsinöörit voivat toimia esimerkiksi päästömittaajina ja asiantuntijoina laatu- ja ympäristöasioissa. Monet ympäristöinsinöörit työskentelevät myös yhdyskuntatekniikan suunnitteluyrityksissä tai konsulttitoimistoissa.

Ympäristöinsinöörinä vastuullasi voivat olla seuraavat tehtävät:

  • ympäristösuunnittelu
  • ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden hallinta yrityksissä
  • vesi- tai jätehuollon järjestäminen ja kehittäminen
  • konsulttitehtävät

Vaasalaiset vientiyritykset alihankkijoineen ovat edelläkävijöitä energia- ja ympäristöasioissa. Sen vuoksi työpaikkoja alan osaajille riittää, ja ammattitaitoisia insinöörejä palkataan jatkuvasti. Työpaikkoja on myös julkisella sektorilla talous- ja jätevesihuollossa sekä jätehuollossa, infrarakentamisessa ja ympäristö- ja liikennesuunnittelussa.

Anmari opiskelee ympäristöteknologiaa VAMKissa. Häntä alalla kiinnostavat erityisesti kansainväliset mahdollisuudet, joista hänelle on kertynyt jo kokemustakin. Lisäksi Mikko kertoo videolla sähkötekniikan opinnoista VAMKissa.

Työllisyystilanne

Ympäristö- ja energia-alan yritysten työllisyystilanne on hyvä. Ympäristöteknologia on yksi maailman nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista, joka työllistänee tulevaisuudessa hyvin myös kansainvälisesti. Ilmastonmuutos, ympäristön tilan huonontuminen, raaka-aineiden ehtyminen ja energian riittämättömyys ylläpitävät alan kasvua ja työvoiman tarvetta. Ympäristöteknologian ja energiatekniikan tehtävissä (insinööri) työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Useasti valmistumisen jälkeen työpaikka löytyy samalta työnantajalta, jolle opinnäytetyö on tehty. Suurin osa insinööreistä pääseekin valmistumisensa jälkeen heti vakinaiseen työsuhteeseen. Osaava insinööri voi heti valmistumisensa jälkeen päästä huomattavankin korkeille palkoille. Alkupalkat ovat noin 2400 - 3000 euron tasolla ja kymmenen työssäolovuoden jälkeen keskiarvopalkka on jo yli 3600 euroa. Palkan lisäksi on toki mahdollista saada hyviä työsuhde-etuja.

Työllisyysnäkymät

Ympäristöosaamisen ja -teknologian kysyntä kasvaa maailmalla nopeasti. Tarvetta on mm. jäteveden käsittely- ja ilmansuojeluteknologialle, energian- ja vedensäästöteknologialle, uusiutuviin ja päästöttömiin energialähteisiin pohjautuville energiantuotantoratkaisuille, optimaalisille logistiikkaratkaisuille ja ekotehokkaille materiaaliratkaisuille. Muun muassa Kiinan markkinoilla on kysyntää myös suomalaiselle osaamiselle.

Ympäristöajattelu kuuluu tulevaisuudessa entistä kiinteämmin yritysten liiketoimintaan kaikilla toimialoilla. Yrityksillä on käynnissä ympäristöohjelmia, jotka tähtäävät toiminnan ekologisuuden parantamiseen. Kuluttajien kasvaneen ympäristötietoisuuden vuoksi ympäristöystävällisyydellä on yhä keskeisempi merkitys yritysten menestymisen kannalta.

Tulevaisuudessa ympäristöalalla tarvitaan yhä enemmän poikkitieteellistä tutkimusta ja ympäristöasioiden kytkentää esimerkiksi yhteiskuntatalouteen ja sosiaalisiin kysymyksiin. Varsinkin kestävä kehitys on tällainen alue.

Työelämän vaatimukset

Insinöörien työssä korostuu yhä enemmän ihmiskunnan kehityksen ja maapallon säilymisen turvaavien ratkaisujen hakeminen. Uuden, hienomman, pienemmän tai tehokkaamman kehittäminen ei riitä vaan on otettava huomioon kokonaisvaikutukset myös luonnon näkökulmasta.

Insinööriksi soveltuu sellainen, jolla on halu tutkia, kehittää, soveltaa ja tehdä. Insinöörillä on jo luonnostaan taipumusta matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aiheisiin. Insinööri hallitsee fysiikkaa ja kemiaa, ja hyödyntää erinomaisesti osaamistaan kehittäessään uutta.

Insinöörillä on uteliaisuutta selvittää miten asiat toimivat ja tapahtuvat. Insinööri on erinomainen ratkaisemaan ongelmia. Siksi insinöörejä tarvitaankin jatkuvasti joka paikassa.

Insinööreiltä edellytetään entistä monipuolisempaa osaamista – logiikkaa, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Heillä on ainutlaatuinen kyky kehittää ja luoda uutta sekä soveltaa sitä käytäntöön. Ryhmissä toimien omat erityistaidot pääsevät oikeuksiinsa ja eri osaamisalueet täydentävät toisiaan.