Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Ala ja ammatit

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä moniammatillisessa verkosto- ja tiimiympäristössä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia henkilökohtaisen suuntautumisensa mukaan kuntien, julkisyhteisöjen, järjestöjen ja yritysten palveluksessa esimerkiksi:

  • lastensuojelussa
  • varhaiskasvatuksessa
  • maahanmuuttajatyössä
  • nuorisotyössä
  • kotipalvelutyössä
  • vanhus- ja vammaistyössä
  • päihdetyössä
  • kriminaalityössä

Päivähoidon palveluita tuottavan Providan toimitusjohtaja Katja Rajala palkkaa mielellään VAMKista valmistuneita sosionomeja. Videossa Katja kertoo, millainen on hyvä sosionomi ja mitä sosionomilta odotetaan.

Työllisyystilanne

Sosiaalialalla työskentelee noin 170 000 henkilöä, joista yksityisellä sektorilla noin 45 000. Kunnat työllistävät sosiaalialan koulutuksen saaneita henkilöitä jonkin verran aikaisempaa vähemmän ja vastaavasti yksityinen sektori kasvavaa edelleen. Sosiaalialalle kouluttautuneet ovat työllistyneet hyvin ja uusia työntekijöitä tarvitaan alalla tulevaisuudessakin.

Työllisyysnäkymät

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät, sillä uusia työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää muun muassa alan työntekijöiden eläköityminen, joka on varsinkin kuntasektorilla suurta jo lähivuosina.

Myös väestön kasvavat palvelutarpeet lisäävät alan työvoimatarvetta. Suurten ikäluokkien ikääntyessä ja eliniän pidetessä kotipalveluiden tarve kasvaa entisestään. Erityisesti vanhustyön tarve tulee merkittävästi lisääntymään. Myös sairaaloiden lyhentyneet hoitoajat lisäävät kotihoidon tarvetta. Yksityinen sosiaali- ja terveysala on tällä hetkellä maamme nopeimmin kasvava toimiala.

Sosiaalialalla suhtaudutaan tulevaan työllisyyskehitykseen valoisasti. Sosiaalihuollon palveluihin ja niiden henkilöstömäärän kehitykseen vaikuttavat voimakkaasti yleiset yhteiskunnalliset tekijät, taloudellinen tilanne ja vallitsevat arvot.

Työelämän vaatimukset

Sosiaalialan ihmisläheisissä työtehtävissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten, ryhmien ja yhteistyötahojen kanssa moniammatillisissa verkostoissa. Pitkäjännitteisyys, oma-aloitteisuus ja vastuuntuntoisuus ovat tarpeen, samoin kielitaito ja kulttuurien tuntemus. Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on eduksi, sillä työllä pyritään lisäämään hyvinvointia koko yhteiskunnassa.

Sosionomit arvostavat omaa työtään ja pitävät sitä tärkeänä ja työtehtäviään mielenkiintoisina. Selvä enemmistö on tyytyväinen valitsemaansa alaan, mistä kertoo sekin, että neljä kymmenestä suunnittelee alan jatko-opintoja. (Lähteet: www.suomensosionomit.fi, www.ammattinetti.fi)