Current News

Vamok hakee opiskelijajäseniä Vamkin tutkintolautakuntaan, opintotukilautakuntaan ja hallitukseen

Tutkintolautakunta
Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK hakee opiskelijajäsentä ja tälle varajäsentä Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 20 §:ssä säädetään tutkintolautakunnasta seuraavasti:
"Ammattikorkeakoulussa on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten ammattikorkeakoulun hallituksen määräämä tutkintolautakunta. Tähän kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen on ammattikorkeakoulun päätoiminen opettaja ja toinen ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija."

Tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausi alkaa 1.1.2007. Tutkintolautakunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio.
VAMOK pyytää kirjalliset, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistolle osoitetut, hakemukset 24.11.2006 klo 12 mennessä osoitteeseen: Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, Raastuvankatu 31, 65100 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen paasihteeri@vamok.fi.

Opintotukilautakunta
Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK hakee kahta (2) opiskelijajäsentä ja näille varajäseniä Vaasan ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan.  Toisen opiskelijan tulee olla tekniikan- ja liikenteenalan opiskelija ja toisen tulee olla sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Myös valittavan varajäsenen on opiskeltava samaa alaa kuin varsinaisen jäsenen.

Opintotulilautakunnan tehtävistä säädetään Vaasan ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan ohjesäännön 4 §:ssä seuraavasti:
"Opintotukilautakunnan tehtävänä on opiskelijoiden edistymisen seuranta opintotukilain 5 b § ja opintotukiasetuksen 4 § mukaisesti sekä kesäaikana harjoitettavien opintojen ja ulkomailla harjoitettavien opintojen opintotukeen oikeuttavan riittävän laajuuden määritteleminen. Opintotukilautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja Kansaneläkelaitokselle edellä mainituista asioista oma-aloitteisesti tai Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä."

Valittavien opiskelijajäsenten toimikausi alkaa 1.1.2007 ja kestää 31.7.2007 saakka. Opintotukilautakunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio.
VAMOK pyytää kirjalliset, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistolle osoitetut, hakemukset 24.11.2006 klo 12 mennessä osoitteeseen: Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, Raastuvankatu 31, 65100 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen paasihteeri@vamok.fi.

Vaasan ammattikorkeakoulun hallitus
Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK hakee kahta (2) opiskelijajäsentä ja näille  kahta (2) varajäsentä Vaasan ammattikorkeakoulun hallitukseen. Ammattikorkeakoulun johtosäännön 4 §:ssä säädetään hallituksesta seuraavasti:

Ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana toimii  lain mukaan rehtori. Hallitukseen kuuluu rehtorin ohella kaksi (2) muun johdon edustajaa, kaksi  (2) päätoimisten opettajien edustajaa, yksi (1) muun päätoimisen henkilöstön edustaja, kaksi (2) päätoimisten opiskelijoiden edustajaa sekä neljä (4) elinkeino- ja muun työelämän edustajaa. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Hallituksen jäsenten valinnasta määrätään lain mukaan ammattikorkeakoulun säännöissä.
Hallituksen tehtävistä on säädetty ammattikorkeakoululain 12 §:ssä.

Lisäksi ammattikorkeakoulun toimintasäännön 4 §:ssä säädetään seuraavasti:
Hallitukseen kuuluu rehtorin ohella kaksi (2) muun johdon edustajaa, kaksi (2) päätoimisten opettajien edustajaa, yksi (1) muun päätoimisen henkilöstön edustaja, kaksi (2) päätoimisten opiskelijoiden edustajaa sekä neljä (4) elinkeino- ja muun työelämän edustajaa. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Muun johdon edustajista toinen on vararehtori ja toisen valitsevat 9 §:ssä mainittujen yksiköiden johtajat keskuudestaan.
Päätoimiset opettajat ja muu päätoiminen henkilöstö valitsevat keskuudestaan edustajansa rehtorin koolle kutsumissa kokouksissa. Opiskelijakunta valitsee edustajansa hallitukseen.
Elinkeino- ja muun työelämän edustajia tulee olla ammattikorkeakoulun kultakin toimialalta, huomioiden tärkeimmät yhteistyökumppanit. Yhden elinkeino- ja muun työelämän edustajan tulee olla yrittäjien edustaja.
Hallituksen toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.
Ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori ja varapuheenjohtajana vararehtori.
Hallituksen opiskelijajäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausi alkaa 1.1.2007. Hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

VAMOK pyytää kirjalliset, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistolle osoitetut, hakemukset 24.11.2006 klo 12 mennessä osoitteeseen: Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, Raastuvankatu 31, 65100 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen paasihteeri@vamok.fi.

Back