Current News

VAMKin opetusta uudistettiin onnistuneesti juonneopetusmallilla

Posted on 2011-10-17 08:36:35 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin juonneopetuksen eli JEP-kehittämishankkeen tulokset ovat rohkaisevia. Kolmivuotisen hankkeen aikana kaikki koulutusohjelmat uudistivat opetussuunnitelmiaan sisällöllisesti ja rakenteellisesti vastaamaan joustavammin nykyaikaisen ja nopeasti muuttuvan työelämän vaatimuksia.

Uudistus on edistänyt entistä syvempää työelämä- ja opiskelijalähtöistä opetustapaa. Niin ikään on aktivoitu työelämäyhteistyötä ja projektioppimista ja tämän myötä on voitu lisätä opintoihin opiskelijoiden ja työelämän keskinäistä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Juonneopetusmallissa opiskelija omaksuu laajojen, työelämälähtöisten osaamiskokonaisuuksien eli juonteiden kautta opintoalansa edellyttämän tiedon, ammattiosaamisen ja etiikan ja osaa soveltaa niitä työtehtävissä.

JEP-hankkeen aikana opettajille on tarjottu monipuolisia pedagogisten menetelmien ja uusien osaamislähtöisten toimintaperiaatteiden täydennyskoulutusta. Menetelmällisen osaamisen kasvun tarpeen taustalla on ollut pedagogisten ratkaisujen muuttuminen, nopea tietotekninen kehitys, työelämäyhteyksien vahvistamisen tarve sekä lisääntynyt projektityöskentely. Koulutusten, mallien ja ohjeiden lisäksi JEP-hankkeesta tuotettiin kaksi julkaisua.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR, kansallisena rahoittajana toimi Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen kesto oli 1.10.2008–30.9.2011.


Lisätietoja:
Hankkeen www-sivut: http://www.puv.fi/fi/com/projects/jep/
JEP-hankkeen projektipäällikkö Mira Pihlaja, puh. 040 481 8257, mira.pihlaja@puv.fi

Back