Current News

Planeringen av samarbetet mellan Vasa universitet och yrkeshögskolan avancerar  

Meddelande från Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet
13.12.2006

Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola planerar som bäst ett högskolesamarbete som är unikt i Finland. Det huvudsakliga syftet är att skapa studiestigar som gör det möjligt för studerande att efter yrkeshögskoleexamen på ett flexibelt sätt fortsätta till universitet. En målsättning är också att kunna utnyttja gemensamma resurser i stödtjänster och i utbildnings- och utvecklingsverksamheten. Med den riksomfattande strukturella utvecklingen av högskolorna som utgångspunkt har Vasa universitet och yrkeshögskolan tagit ett beslut om att öka samarbetet. 

Avsikten är att erbjuda fler alternativ och bättre studieförutsättningar för studerandena, helt i enlighet med Bolognaprocessen, vars målsättning är att skapa ett gemensamt europeiskt högskoleområde före utgången av år 2010. Största delen av de studerande som avlagt yh-examen går fortfarande direkt ut i arbetslivet, men genom samarbetet erbjuds intresserade en möjlighet att på ett i förväg planerat sätt fortsätta studierna direkt inom universitetets magisterprogram.

För forskare och lärare kommer samarbetet att öppna ännu fler möjligheter att skapa och utbyta nya kunskaper. Särskilt när det gäller gemensamma forskningsprojekt kommer samarbetet att medföra stora fördelar.

Utbildningen kan utvecklas och få ett innehåll som bättre motsvarar den kompetens som arbetslivet kräver. Den omfattande planering av samarbetet som samarbetsavtalet förutsätter är starkt kopplat till det lokala arbetslivet. För företag och organisationer innebär samarbetet nya möjligheter till täta och kontinuerliga kontakter med högskolorna inom forskning, utbildning och informationsutbyte. Arbetslivets synpunkter lyfts fram i en delegation som består av representanter för högskolornas personal, studerandena och näringslivet. Delegationens ordförande är Vasa stads biträdande stadsdirektör Bengt Strandin.

Förutsättningarna för samarbetet är utomordentliga: högskolorna ligger nära varandra, enheterna i Brändö till och med i angränsande campuskvarter. Meningen är att skapa en gemensam underhållsorganisation, men de konkreta åtgärder som behövs för att forma organisationen kräver ytterligare utredningsarbete. För närvarande diskuteras formerna för samarbetet i tre utbildningsområdesvisa arbetsgrupper och en arbetsgrupp för stödtjänster. Samarbetet byggs upp i enlighet med undervisningsministeriets strategier och på basis av förhandlingar med ministeriet.

Närmare information:

Rektor Jouko Paaso, Vasa yrkeshögskola  
Tfn 06 326 3000, 044 556 8200, jouko.paaso@puv.fi

Rektor Matti Jakobsson, Vasa universitet 
Tfn 06 324 8202, matti.jakobsson@uwasa.fi

Undervisningsministeriets promemoria om strukturell utveckling av högskolenätet
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2006/korkeakoulujen_rakenteellisen_kehittamisen_periaatteet

Back